Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОбоча постаті.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
61.37 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра педагогіки вищої школи, управління навчальними закладами та методики викладання суспільствознавчих дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

Федорик В.М.

“ ” серпня 2013 року

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика вивчення історичних постатей на уроках історії»

напрям підготовки 6.020302 «Історія»

факультет соціально-гуманітарний

Бердянськ – 2013 рік

Робоча програма «Методика вивчення історичних постатей на уроках історії» напрям підготовки 6.020302 «Історія»

спеціальністю 6.020302 Історія

“ ” 2013 року – 14 с.

Розробник: к.п.н., доц. Вєнцева Н.О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальними закладами та методики викладання суспільствознавчих дисциплін

Протокол від “ серпня 2013 року №

Завідувач кафедри ____________________к.пед.н., професор В.В. Крижко

“ ” серпня 2013 року

Схвалено вченою радою соціально-гуманітарного факультету

Протокол від “ серпня 2013 року

серпня 2013року

Голова _______________ (І.В. Алєксєєнко )

(підпис) (прізвище та ініціали)

ÓВєнцева Н.О., 2013 рік

Ó БДПУ, 2013 рік

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

6.020302 «Історія»

Нормативна

Модулів – 3

Спеціальність

6.020302 «Історія»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3,4-й

3

Семестр

Загальна кількість годин – 28 годин

I, ІІ-й

I

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

12 год.

Практичні, семінарські

12 год.

Самостійна робота

4 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 24 : 4

для заочної форми навчання - 6 : 0

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Вивчення історичних постатей на уроках історії” є ознайомлення студентів життям та діяльністю видатних історичних особистостей, а також формами, методами, прийомами й засобами вивчення цих постатей на уроках історії в загальноосвітніх закладах.

Завдання:

  • ознайомлення студентів із сучасними педагогічними технологіями, методами, прийомами вивчення історичних постатей в школі;

  • виховання особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократизму на основі особистісного усвідомлення досвіду історії;

  • сприяння творчому мисленню студентів щодо організації власної педагогічної діяльності;

  • підготовка майбутніх учителів до здійснення розвивального особистісно зорієнтованого навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: нормативну базу історичної освіти, структурні компоненти шкільної історичної освіти, основні форми та методи навчання при вивченні історичних постатей в загальноосвітній школі, вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів.

вміти: формувати та розвивати вміння учнів, формувати історичні поняття, пов’язані з життям та діяльністю історичних постатей; обирати відповідно до вікових особливостей та змісту шкільного курсу форми та методи навчання, визначати особливості оцінювати навчальні досягнення школярів при вивчені історичних постатей