Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча навчальна программа з інформатики.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
233.98 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

Запорізького національного технічного університету

Затверджено

Заступник директора

з навчальної роботи

__________ М.Ю. Кузьменко

"__" _________ 20_ р.

Обчислювальна техніка

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для підготовки молодших спеціалістів

за спеціальністю 5.07010602 «Обслуговування і ремонт

автомобілів і двигунів»

денної форми навчання

Програма рекомендована

цикловою комісією

природничо-наукових

дисциплін

Протокол № __

від "__" _____________ 20_ р.

Голова комісії

______________ Гречанюк С.М.

20__

Робоча навчальна програма розроблена на основі навчальної програми

дисципліни «Обчислювальна техніка» та робочого навчального плану спеціальності 5.07010602 «Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів».

Програму розробив викладач 2-ї категорії

________________ Карпов Ю.О.

(підпис)

Пояснювальна записка

Мета: надання знань з теоретичних засад і принципів побудови сучасних обчислювальних машин, основ і прикладних систем програмування, формування вмінь орієнтуватись у складній комп'ютерній мережі.

Завдання: вивчення теоретичних основ обчислювальної техніки та характеристик комп'ютерної техніки, архітектури, технологічного забезпечення комп'ютерних систем, алгоритмізації, програмування та моделювання, систем оброблення економічної та технічної інформації, методів запровадження діалогу в процесі розв'язання конкретних завдань.

Предмет: система засобів автоматизованого збирання, оброблення, використання і передавання економічної та технічної інформації.

Знання цієї дисципліни забезпечує студентам користування комп'ютером при виконанні завдань з фундаментальних і фахових дисциплін, курсовому проектуванні, подальшій практичний діяльності на виробництві; базується на знаннях, одержаних при вивчені дисциплін „Основи інформатики", „Математики", „Англійська мова".

Суть дисципліни полягає у тому, що в ній вивчається будова і принципи роботи ЕОМ, основи і технологія програмування на мові Pascal, операційна система Windows, текстова обробка, системи програмування, побудова баз даних, робота з електронними таблицями графічні засоби ЕОМ, основні поняття сучасних технологій обробки інформації .

Освоєння цих знань і є завданням курсу. Курс передбачає формування таких теоретичних і практичних вмінь і навичок:

 • використовувати одну з операційних систем;

 • користування текстовим редактором;

 • користування табличним редактором;

 • створення баз даних;

 • користування одним з графічних редакторів;

 • використовувати одне з інтегрованих середовищ програмування;

 • використовувати один з спеціалізованих пакетів програм;

 • мати уявлення про комп'ютерні мережі та Internet. Студенти повинні вміти:

Послуговуючись програмними матеріалами із застосування ПЕОМ,

нормативними матеріалами, звітними і плановими даними:

 • працювати з клавіатурою ПЕОМ у заданій програмі, складати алгоритм розв'язання технічних задач на ПЕОМ;

 • працювати з програмним забезпеченням з формування текстів і даних для обліково-планових і розрахункових документів виробничо-фінансової діяльності;

 • застосовувати пакети прикладних програм для виконання обліково-обчислювальних, технічних і економічних розрахунків;

 • створювати та коригувати базу даних, працювати в мережі Internet для забезпечення автоматизації технічного процесу.

Форми поточного контролю - тести за темами, самостійні завдання, лабораторні роботи, контрольна робота.

Форма підсумкового контролю - залік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.