Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
роботодавець як субєкт трудового права.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
45.84 Кб
Скачать

1.Права та обов'язки роботодавця утрудових відносинах

Права та обов'язки роботодавця утрудових відносинах здійснюються: фізичною особою, що є роботодавцем; органами управління юридичної особи (організації) або уповноваженими ними особами (адміністрацією).

Зміст трудових правовідносин становлять права і обов'язки їх учасників.

Основне право працівника - право на надання йому роботи, обумовленої трудовим договором. Працівник також має право на укладення, зміна і розірвання трудового договору у встановленому законом порядку.

Роботодавець зобов'язаний надати йому робоче місце, що відповідає умовам, передбаченим державними стандартами організації і безпеки праці і колективним договором, а також своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату відповідно до кваліфікації працівника, складністю праці, кількістю і якістю виконаної роботи.

Працівник має право на відпочинок, забезпечуваний встановленням нормальної тривалості робочого часу, скороченого робочого часу для окремих професій і категорій працівників, наданням щотижневих вихідних днів, неробочих святкових днів, оплачуваних щорічних відпусток. Він може вимагати надання повної достовірної інформації про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці. Працівник наділений правом на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення своєї кваліфікації у встановленому законом порядку.

Для захисту своїх трудових прав і законних інтересів громадяни мають право на об'єднання, включаючи право на створення професійних спілок та вступ до них. Працівники можуть брати участь в управлінні організацією у формах, передбачених законодавствомі колективними договорами. Вони мають право на ведення колективних переговорів і укладення колективних договорів та угод через своїх представників, а також на інформацію про виконання колективного договору, угод.

Громадянам гарантується захист їх трудових прав, свобод і законних інтересів всіма не забороненими законом способами, що передбачає дозвіл індивідуальних і колективних трудових спорів, включаючи право на страйк, у законному порядку, а також відшкодування шкоди, заподіяної працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, та компенсацію моральної шкоди.

Працівнику гарантується обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених законами.

Працівник зобов'язаний:

- Сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на нього трудовим договором;

- Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку організації і трудову дисципліну;

- Виконувати встановлені норми праці;

- Дотримуватися вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці;

- Дбайливо ставитися до майна роботодавця і інших працівників;

- Негайно повідомити роботодавцю або безпосередньому керівникові про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю і здоров'ю людей, збереження майна роботодавця.

Відповідно до трудового кодексу роботодавець має право укладати, змінювати і розривати трудові договори з працівниками, а також вимагати від працівників виконання ними трудових обов'язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця та інших працівників, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку організації. Він також наділений можливістю вести колективні переговориі укладати колективні договори.

Роботодавець може заохочувати працівників за сумлінну ефективну працю і залучати працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності у встановленому законом порядку.

Для управління трудовим процесом роботодавець має право приймати локальні нормативні акти.

Роботодавці також можуть створювати свої об'єднання роботодавців з метою представництва і захисту своїх інтересів та вступати до них.

Обов'язки роботодавця в основному кореспондують прав працівника. Роботодавець зобов'язаний:

- Дотримуватися законів і інші нормативні правові акти, локальні нормативні акти, умови колективного договору, угод і трудових договорів;

- Надавати працівникам роботу, обумовлену трудовим договором;

- Забезпечувати безпеку праці та умови, що відповідають вимогам охорони та гігієни праці;

- Забезпечувати працівників обладнанням, інструментами, технічною документацією та іншими засобами, необхідними для виконання ними трудових обов'язків;

- Забезпечувати працівникам рівну оплату за працю рівної цінності і виплачувати в повному розмірі належну працівникам заробітну плату у строки, встановлені трудовим законодавством;

- Вести колективні переговори, а також укладати колективний договір;

- Надавати представникам працівників повну і достовірну інформацію, необхідну для укладення колективного договору, угоди і контролю за їх виконанням;

- Своєчасно виконувати приписи державних наглядових і контрольних органів, сплачувати штрафи, накладені за порушення законів, інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;

- Розглядати подання відповідних профспілкових органів, інших представників працівників про виявленіпорушення законів, вживати заходів щодо їх усунення і повідомляти про вжиті заходи зазначеним органам і представникам;

- Створювати умови, що забезпечують участь працівників в управлінні організацією;

- Забезпечувати побутові потреби працівників, пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків;

- Здійснювати обов'язкове соціальне страхування працівників у порядку, встановленому федеральними законами;

- Відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникам у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язків, а також компенсувати моральну шкоду в порядку та на умовах, встановлених законом.

Підстави виникнення трудових правовідносин - життєві обставини, юридичні факти, передбачені законом. Підставою виникнення трудових правовідносин є трудовий договір.

В окремих, передбачених законом випадках, укладанню трудового договору можуть передувати певні життєві обставини. Трудові відносини на підставі трудового договору внаслідок обрання на посаду виникають, якщо вибори на посаду передбачають виконання працівником певної трудової функції. Трудові відносини на підставі трудового договору внаслідок обрання за конкурсом на заміщення відповідної посади виникають, якщо законом, іншим нормативним правовим актом або статутом організації визначені перелік посад, що підлягають заміщенню за конкурсом, і порядок конкурсного обрання на ці посади. Трудові відносини виникають на підставі трудового договору в результаті призначення на посаду або затвердження на посаді у випадках, передбачених законом, іншим нормативним правовим актом або статутом організації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.