Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.08.2020
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра господарсько-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін доцент., к.ю.н. Смолин Г.В.

,2014 р.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0304 Право

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030401 Правознавство

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ бакалавр Шифр за ОПП ПП.03

2014-2015 Навчальний рік

Господарське право України: Плани семінарських та практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство». — Львів: Львівський державний

університет внутрішніх справ, 2014.

Розробники:

Смолин Григорій Васильович, завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Кульгавець Христина Юріївна, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук

Плани семінарських та практичних занять схвалені на засіданні кафедри господарсько- правових дисциплін

Протокол від «28» серпня 2014 року № 1

Проведення семінарських та практичних занять має на меті сприяти глибокому засвоєнню основних теоретичних положень екологічного права, а також навчити майбутніх правознавців правильно і свідомо застосовувати набуті теоретичні знання та норми чинного законодавства України при вирішенні конкретних справ, що виникають у практичній діяльності різних державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання чи окремих громадян, у їх взаємовідносинах.

Семінарські та практичні заняття — найефективніша форма поточного контролю роботи студентів. На семінарські заняття винесено ті проблемні питання, які у меншій мірі висвітлюються на лекціях.

При підготовці до них студент повинен: вивчити і засвоїти відповідну тему за підручником, а також спеціальну літературу, рекомендовану у плані заняття; вивчити і засвоїти записи, зроблені під час лекції та опрацюванні додаткової літератури; знайти і проаналізувати нормативно-правові акти за даною темою, засвоївши їх основні положення.

Позитивним моментом підготовки до семінарських занять є написання студентами рефератів. Тематика реферативних робіт подається по кожній темі навчальної дисципліни.

Особлива увага з боку викладача приділяється вирішенню конкретних практичних ситуацій. Розв’язуючи задачі, студент повинен навчитися знаходити необхідні правові норми, що вміщуються у великому масиві нормативно-правових актів екологічного законодавства, а також в актах інших суміжних галузей законодавства. Окрім того студент повинен вміти викласти результат проведеної роботи у належній формі — скласти проект рішення відповідного органу, заяви громадянина (наприклад, з метою одержання екологічної інформації), тощо.

Вирішення задачі з екологічного права проводиться у такому порядку: 1) усний виклад студентом змісту задачі (не наводячи всієї умови задачі, студент у стислій формі передає її зміст, висвітлюючи всі обставини справи); 2) розв’язання задачі (відповідь по суті повинна бути обґрунтована теоретичними положеннями з посиланням на відповідні правові норми); 3) запитання студентів та викладача тому, хто відповідає з метою уточнення змісту відповіді- вирішення; 4) обговорення розв’язку задачі; 5) висновок викладача.

На семінарських та практичних заняттях студенти у спеціально відведеному зошиті роблять записи щодо вирішення задач чи виконання інших письмових завдань.

Контрольні питання допоможуть студенту оцінити свій рівень підготовки до заняття та ступінь оволодіння матеріалом.

Обов’язковим при підготовці до семінарського заняття є вирішення завдань, передбачених для самостійної роботи студента.

Оцінки, отримані на семінарських та практичних заняттях, враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Змістовий модуль 1. Загальні та організаційно-правові засади здійснення господарської

діяльності

Модуль №1

Поняття, предмет і джерела

господарського права

6

4

2

5

2

Державна підтримка підприємництва

4

2

2

5

2

Правовий статус суб’єктів господарських правовідносин

8

4

4

5

2

2

Державна реєстрація

суб’єктів

господарювання

6

2

2

5

2

Ліцензування

господарської

діяльності

4

2

2

5

Модуль №2

Припинення суб’єктів господарювання

8

4

4

5

2

Правовий режим майна суб’єктів господарювання

4

2

2

5

Правове регулювання приватизації

4

2

2

5

Господарські

зобов’язання

4

2

2

5

Господарський

договір

4

2

2

5

Відповідальність у

господарських

правовідносинах

4

2

2

5

Правове регулювання

економічної

конкуренції

2

2

-

2

Разом за змістовим модулем 1

56

30

26

57

Змістовий модуль 2. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах.

Модуль №3

Правове регулювання

економічної

конкуренції

4

2

2

3

2

Правове регулювання

4

2

2

5

ринку цінних паперів

Правове регулювання цін і ціноутворення

4

2

2

5

Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

4

2

2

5

2

Правове регулювання господарських відносин в електроенергетиці

6

4

2

5

2

2

Правове регулювання господарських відносин у сфері сільського господарства

4

2

2

5

Модуль №4

Правове регулювання господарських відносин у галузі будівельної діяльності

4

2

2

5

Правове регулювання господарських відносин у харчовій промисловості

4

2

2

5

Правове регулювання торгівельної діяльності та побутового обслуговування

4

2

2

4

Правове регулювання

зовнішньоекономічної

діяльності

6

4

2

5

Правове регулювання іноземних інвестицій

4

2

2

5

Разом за змістовим модулем 2

48

26

22

52

Усього годин

104

56

48

109

16

4


з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Поняття, предмет і джерела господарського права

2

2

Державна підтримка підприємництва

2

3

Ліцензування і патентування господарської діяльності

2

4

Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

2

5

Правове регулювання приватизації.

2

6

Господарські зобов’язання

2

7

Господарсько-правова відповідальність

2

8

Правове регулювання економічної конкуренції

2

9

Правове регулювання цін і ціноутворення

2

10

Правове регулювання господарських відносин в електроенергетиці

2

11

Правове регулювання господарських відносин у сфері сільського господарства

2

12

Правовий режим іноземного інвестування

2


Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Поняття і види суб’єктів господарських правовідносин

4

2

Державна реєстрація суб’єктів господарювання

2

3

Припинення суб’єктів господарювання. Банкрутство.

4

4

Господарські договори

2

5

Правове регулювання ринку і цінних паперів

2

6

Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

2

7

Правове регулювання господарських відносин у галузі будівельної діяльності

2

8

Правове регулювання господарських відносин у харчовій

промисловості

2

9

Правове регулювання торгівельної діяльності та побутового

обслуговування

2

10

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.