Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Poganka. doc.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
428.54 Кб
Скачать

Методичні рекомендації

Треба спробувати розібратися з існуючими серед науковців гіпотезами та концепціями етногенезу слов’ян. Це складне і дискусійне питання. Необхідно визначити, чи належали українські землі до прабатьківщини слов’ян, з якого часу тут простежуються сліди їх перебування, і особливо розкрити процеси державотворення у східного слов’янства, починаючи від антів і до утворення Київської Русі. Також потрібно охарактеризувати матеріальну та духовну культуру слов’ян, їх язичницькі вірування.

Тема 3. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

План (орієнтовний )

  1. Концепції походження держави Київська Русь та її назви.

  2. Перші князі, їх зовнішня та внутрішня політика.

  3. Розквіт Київської Держави. Ярослав Мудрий. Державний лад, господарство, торгівля.

  4. Початки політичного розпаду держави. Володимир Мономах.

Список рекомендованої літератури

Анохин Г.И. Новая гипотеза происхождения государства на Руси // Вопр. истории. – 2000. – № 3. – С. 51 – 61.

Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К.: Наук. думка, 1968. – 224 с.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К.: Наук. думка, 1988. – 262 с.

Головко О.Б. Проблема взаємовідносин Київської Русі з Візантією у ІХ – першій половині ХІ ст. // Укр. іст. журн. – 1989. – № 1. – С. 65 – 73.

Горський А.А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі// Там же. – 1994. – № 1. – С. 3 – 8.

Греков Б.Д. Київська Русь. – К.: Рад. шк., 1951. – 500 с.

Грушевський М.С. Історія України – Руси : В 11 т., 12 кн. – К.: Наук. думка. – Т. 1. – 1992. – 736 с.; Т. 2. – 1993. – 640 с.

Давня історія України : У 2 кн. /П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Ю. Мур-

зін та ін. – К.: Либідь, 1995. – Кн. 2. – 224 с.

Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу : Іст. – реліг. моногр. – К.: АТ “Обереги”, 1992. – 424 с.

Котляр М.Ф. Запровадження християнства у Давньоруській державі // Укр. іст. журн. – 1988. – № 6. – С. 14 – 25.

Ловмянский Х. Русь и норманны. – М.: Прогресс, 1985. – 304 с.

Моця О.П. Київська Русь: результати та перспективи досліджень // Укр. іст. журн. – 1996. – № 4 – С. 41 – 49.

Насонов А. Н. “Русская земля” и образование территории Древнерусского государства. – М.: АН СССР, 1951. – 261 с.

Новосельцев А.П. Образование Древнерусского государства и первый его правитель // Вопр. истории. – 1991. – № 2 – 3. – С. 3 – 20.

Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. – М.: Наука, 1968. – 472 с.

Повесть врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком). – К.: Рад. письм., 1990. – 558 с.

Пріцак О. Походження Русі. Аскольд і Дір // Хроніка – 2000. – 1997. –

№ 17 – 18. – С. 11 – 17.

Рыбаков Б.А. Новая концепция предыстории Киевской Руси: Тезисы // История СССР. – 1981. – № 2. – С. 40 – 59.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – 607 с.

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 782 с.

Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: IX – первая половина X в. – М.: Мысль, 1980. – 358 с.

Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К.: Наук. думка, 1992. – 224 с.

Толочко О.П. Київська Русь / О.П. Толочко, П.П. Толочко.— К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1998. – 336 с. – (Україна крізь віки:15-томне видання. Т. 4).

Толочко П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – 360 с.

Фроянов И.Я. Исторические реалии в летописном сказании о призвании варягов // Вопр. истории. – 1991. – № 6. – С. 3 – 15.

Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. – К.: Наук. думка, 1992. – 352 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]