Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Poganka. doc.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
428.54 Кб
Скачать

Методичні рекомендації

Повоєнні десятиліття історії України характеризуються посиленням кризи радянського суспільства, яка все більше визначалася як системна. Особливо яскраво це можна проілюструвати суперечностями соціально-економічного розвитку країни, низькою результативністю реформ, які проводилися в цей період. Слід пояснити причини невдач реформування радянської економіки при Хрущові та його наступниках. Потребує також докладного аналізу й насичене подіями суспільно-політичне життя УРСР цього часу. Для зручності тут потрібно виділити декілька етапів: 1945 – 1953 рр. (події на західноукраїнських землях та „ждановщина”); 1953 – 1964 рр. (“відлига” та її протиріччя); 1964 – 1985 рр.

(шістдесятництво, дисидентський рух, застій та ін.). Для правильного розуміння сутності цих подій необхідно розглядати їх у синтезі з наслідками процесів соціально-економічного розвитку. Важливо показати системний характер кризи, яка все більше охоплювала радянське суспільство в цей період.

Тема 28. Україна на сучасному етапі

План (орієнтовний)

  1. Перебудова й Україна. Чорнобильська катастрофа. Пошуки виходу із економічного тупика.

  2. Активізація суспільно – політичного життя. Створення Народного руху України, виникнення політичних партій. Політична криза 1990 р. Проголошення та закріплення незалежності України.

  3. Розбудова державності. Партійно-політичні сили. Політична криза

1993 р. Розробка та прийняття Конституції України 1996 р. Вибори у Верховну Раду України 1994, 1998, 2002, 2006 рр. Президентські вибори 1994, 1999, 2004 рр. Політичні кризи 2004 і 2005 рр.

  1. Основні тенденції соціально-економічного розвитку України. Економічна політика урядів. Приватизація.

  2. Міжнародне становище України на сучасному етапі. Взаємовідносини з Росією, США та Європейським Союзом.

Список рекомендованої літератури

Алексєєв Ю.М. Україна на зламі історичних епох. (Державотворчий процес 1985 – 1999 рр.): Навч. посіб. / Ю.М. Алексєєв, С.В. Кульчицький, А.Г. Слісарен-

ко. – К.: Екс Об, 2000. – 296 с.

Бойко О. Досвід та уроки суспільно-політичної трансформації України у добу перебудови (квітень 1985 р. – серпень 1991 р.) // Нова політика. – 1998. –

№ 2. – С. 32 – 34.

Бойко О. Історичні обставини прийняття Декларації про державний суверенітет України // Людина і політика. – 2002. – № 4. – С. 63 – 70.

Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985 – 1991 рр.): Навч. посіб. для вузів. – К.: Кондор, 2004. – 357 с.

Бойко О. Початок формування багатопартійної системи в Україні: основні етапи, проблеми, характерні риси та особливості // Сучасність. – 2003. – № 11. – С. 59 – 89.

Бойко О. Україна в останні місяці імперії (серпень – грудень 1991 р.): хроніка та аналіз // Людина і політика. – 2003. – № 6. – С. 61 – 79.

Бойко О. Україна та процес остаточної руйнації СРСР (серпень – грудень 1991 р.) // Сучасність. – 2004. – № 4. – С. 59 – 77.

Бойко О.Д. Україна у 1985 – 1991 рр.: Основні тенденції суспільно-політичного розвитку: Монографія. – К.: ІПІЕНД, 2002. – 306 с.

Бойко О. Феномен жовтневої революції 1990 р. // Нова політика. – 2001. –

№ 4. – С. 40 – 44.

Британ В.Т. Здобуття Україною державної незалежності. Успіхи та труднощі її сучасного розвитку (1985 – 2000): Матеріали до лекцій. курсу “Історія України” // Грані. – 2000. – № 2. – С. 133 – 140.

Бузгалин А. Майдан: народная революція или… // Свободная мисль – XXI. – 2005. – № 2. – С. 35 – 47.

Демчук П. Фактори соціальної напруги в Україні // Розбудова держави. – 1994. – № 7. – С. 7 – 12.

Коптєв Є. Події серпня 1991 року в Україні: спроба правової оцінки

// Історія в шк. України. – 2000. – № 1. – С. 52 – 54.

Кульчицький С.В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття

// Укр. іст. журн. – 2001. – № 4. – С. 3 – 41.

Кульчицький С. Шлях України до незалежності // Історія в шк. України. – 1997. – № 3. – С. 2 – 4.

Кучма Л. Україна: шляхом реформ. – К.: Альтернативи, 2003. – 448 с.

Литвин В. На шляху державного самоствердження України // Віче. – 2002. – № 9. – С. 3 – 18.

Литвин В.М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки XX ст.). – К.: Наук. думка, 2001. – 559 с.

Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 – 2000 рр.). – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 2000. – 360 с. – (Україна крізь віки: 15-томне видання. Т. 14).

Литвин В. Україна: хроніка поступу (1991 – 2001). – 2-е вид., доп. й перероб. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 2001. – 736 с.

Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (XIX – XX ст.): Навч. посіб. для вузів / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей та ін.; За заг ред. Я.Й. Малика. – Л.: Світ, 2001. – С. 210 – 286. – [Розд.] Відновлення політичного плюралізму та багатопартійності. Політичні партії та суспільні рухи в боротьбі за національне і державне відродження України (1985 – 1998).

Островський І. Великий злам: Хроніка “революції на граніті” 2 – 17 жовтня 1990 року / І. Островський, С. Черненко. – К.: Агентство “Україна”, 2000. – 124 с.

Пожаров О.В. 12 років незалежності України: здобутки та перспективи

// Грані. – 2003. – № 4. – С. 3 – 8.

Рисіч Й.Л. Об’єктивна обумовленість української мирної демократичної революції 1989 – 1991 рр. та наступний розвиток демократії в Україні (теоретико-політичний аналіз) // Там само. – 2000. – № 5. – С. 94 – 97.

Русначенко А.Н. Стачка шахтеров на Украине в июле 1989 года // Отечеств.

история. – 1993. – № 1. – С. 66 – 77.

Сенченко М.І. Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації? – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

Субтельний Орест. Розпад імперії та утворення національних держав: випадок України // Сучасність. – 1994. – № 12. – С. 65 – 72.

Україна: утвердження незалежної держави (1991 – 2001) /Авт. кол.: Н.П. Ба-

рановська, В.Ф Верстюк, С.В. Віднянський та ін. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 2001. – 704 с. – (10-й річниці незалежності України присвячується).

Хроніка опору: Документи, інші офіційні матеріали, свідчення преси про спробу державного перевороту, вчинену так званим ГКЧП у серпні 1991 року

/ Упоряд. Л.С. Танюк. – К.: Вік – Дніпро, 1991. – 455 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]