Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ курс.роб.Аудит..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
313.34 Кб
Скачать

5. Оформлення, представлення і захист

  1. Курсової роботи

Обсяг курсової роботи 35 – 40 сторінок рукописного тексту, у тому числі реферат – 1 сторінка; вступ – 2 – 3 сторінки; висновок 2 – 3 сторінки.

Послідовність оформлення матеріалу в курсовій роботі:

  1. Завдання

  2. Титульний лист

  3. Зміст (план роботи)

  4. Реферат

  5. Вступ

  6. Текст курсової роботи (з указівкою назв розділів)

  7. Висновок

  8. Список використаних джерел

  9. Додаток

Курсова роботу має бути написана (надрукована) чітко, розбірливо і грамотно на одній стороні листа з полями шириною: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Усі назви розділів у тексті мають відповідати їх назвам у змісті (плані) роботи, виділятися крупним шрифтом, розташовуватися симетрично над текстом. Переноси в назвах розділів (параграфів) не допускаються.

Таблиці в курсовій роботі повинні міститися по ходу викладу тексту роботи (після посилання на них), мати порядковий номер і назви.

У роботі допускається використання лише загальноприйнятих скорочень і умовних позначень (АПУ, МСА тощо).

У тексті курсової роботи повинні міститися посилання на літературні джерела, наведений цифровий матеріал тощо. Посилання на цитати інших авторів у роботі рекомендується оформлювати в такий спосіб: пронумерувати список використаних джерел наприкінці курсової роботи; у тексті в місці посилання на нього в квадратних дужках указати порядковий номер використаного джерела і сторінку (наприклад, [3,с.10]).

У змісті роботи перелічуються послідовно всі заголовки розділів (параграфів) від реферату і вступу до списку використаних джерел з указівкою номера сторінок, на яких вони поміщені в підручнику, журналі тощо.

У рефераті наводиться анотований виклад змісту курсової роботи, відображається її структура, а також указується кількість розділів (параграфів), рисунків, таблиць, сторінок тексту роботи. Обсяг реферату - 0,3 - 0,5 сторінки.

Список використаних джерел складається в наступному порядку:

а) Закони України;

б) нормативні акти й інструктивні матеріали;

в) монографічна і навчальна література, наукові статті та інші джерела.

Спеціальна економічна література, включаючи періодичні видання, показується у списку за алфавітним порядком прізвищ авторів або назв при відсутності прізвищ авторів на титульному листі.

Студент підписує курсову роботу (підпис ставиться на титульному листі біля прізвища студента і наприкінці висновку), потім представляє її на кафедру в термін, встановлений кафедрою. Після перевірки роботи науковим керівником її повертають студенту для підготовки до захисту. Роботу, визнану незадовільної, повертають для виправлення і доробки з урахуванням зауважень. Захист курсових робіт проводиться за графіком кафедри перед комісією у складі не менш двох чоловік. Під час захисту студент коротко доповідає зміст курсової роботи, обґрунтовує висновки і пропозиції та відповідає на задані питання за темою дослідження. За результатами захисту курсової роботи комісія виставляє студенту оцінку. Оцінюючи курсову роботу комісія враховує її якість і результати захисту.

Студенти, що не виконали в термін курсову роботу або не захистили її (одержали незадовільну оцінку), не допускаються до екзамену з даної дисципліни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.