Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ калибри на печать.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

46

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рада директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області

Херсонський політехнічний коледж Одеського

національного політехнічного університету

Херсонський політехнічний коледж

Методичне об’єднання

(назва об’єднання за протоколом)

Посібник

ДЛЯ розрахунків виконавчих розмірів калібрів

З ДИСЦИПЛІНИ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»

ЗА НАПРЯМКОМ 0201 «МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МЕТАЛООБРОБКА», ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.05050306 «технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях»

Рекомендовано до друку методичною радою

(назва навчального закладу)

Протокол №___ від __________2011 р.

Рекомендовано до друку методичним об’єднанням

(назва методичного об’єднання)

Протокол №___ від __________2011 р.

Херсон–2011

Посібник для розрахунків виконавчих розмірв калібрів з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» за напрямком 0201 «Машинобудування та металообробка», зі спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях» / Уклад.: Крижанівська О.В. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2011. – 44 с.

Навчальне видання

ПОСІБНИК

ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ВИКОНАВЧИХ РОЗМІРІВ КАЛІБРІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»

ЗА НАПРЯМКОМ 0201 «МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МЕТАЛООБРОБКА»,ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.05050306 «ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ І АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЯХ»

Укладач:

Крижановська Оксана Василівна, викладач спецдисциплін ІІ категорії

Відповідальний

редактор

Литвиненко Тетяна Олександрівна, методист базового ВНЗ, методист І категорії

Технічний редактор

(ПІБ методиста ВНЗ або голови ЦК або завідувача

відділенням, де працює укладач; для

всіх: посада, категорія, звання)

Рецензент:

Подозьорова Любов Михайлівна, завідувач лабораторїї, викладач спецдисциплін вищої категорії

За редакцією укладача

Надруковано з оригінал-макета замовника

Підписано до друку 00.00.11. Формат 60х90/16.

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 0,9. Гарнітура Times.

Спосіб друку – ризографія. Тираж 00. прим. Замовлення №0

Лабораторія організаційно-видавничої діяльності

ХПТК ОНПУ

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 23

тел. (0552) 22-55-38, тел./факс (0552) 22-27-43

ЗМІСТ

Передмова

1. Приклад 1. Розрахунок калібру-пробки для контролю отвору Ø35Н7

2. Приклад 2. Розрахунок калібру-скоби для контролю валу Ø35 g6.

3. Приклад 3. Розрахунок калібру-пробки різьбової для контролю різьбового отвору М10-7Н.

4. Приклад 4. Розрахунок калібру для контролю співвісності двох отворів

5. Приклад 5. Розрахунок калібру для контролю розташування шести отворів деталі

6. Приклад 6. Розрахунок шпонкового калібру-пробки

7. Приклад 7. Розрахунок шпонкового калібру –призьми

8. Приклад 8. Розрахунок шліцьової калібр-пробки

Список літератури

ПЕредмова

У даному посібнику наведені приклади розрахунку виконавчих розмірів калібрів і побудова схем полів допусків виробів і калібрів, а також наведені креслення розрахованих калібрів.

Посібник призначений для студентів спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичні лінії » і може бути використаний при виконанні курсових та дипломних проектів, а також при виконанні практичних робіт з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання».

Приклад 1. Розрахувати виконавчі розміри калібру-пробки для контролю отвору Ø35Н7.

Рисунок 1.1- Ескіз деталі.

1.1 Визначаємо граничні відхилення отвору по ГОСТ 25346. Для 7-го квалітету в системі отвору, з полем допуску Н7 для номінального розміру 35 мм відповідає інтервал розмірів від 30 до 40 мм маємо :

ES=+25 мкм = +0,025 мм;

EI = 0.

1.2 Визначаємо граничні розміри отвору за формулами:

Dmax = D + ES , (1.1)

Dmin = D + EI , (1.2)

де Dmax , Dmin – відповідно максимальний і мінімальний граничний розміри отвору, мм;

D – номінальний розмір отвору, мм. D= 35 мм ;

ES, ЕІ – відповідно верхнє і нижнє граничні відхилення отвору, мм.

Dmax = 35 + 0,025 = 35,025 мм ,

Dmin = 35 + 0 = 35,0 мм.

1.3 Визначаємо відхилення і допуски калібру по ГОСТ 24853-81. Для 7-го квалітету і інтервалу номінальних розмірів від 18 до 35 мм маємо:

z = 3,5 мкм =0,0035 мм – відхилення до середини поля допуску на виготовлення прохідної сторони калібр-пробки;

у = 3 мкм =0,003 мм – відхилення на знос прохідної сторони калібр-пробки;

Н = 4 мкм = 0,004 мм – допуск на виготовлення калібр-пробки.

1.4 Визначаємо виконавчий розмір для прохідної пробки:

H

ПР= Dmin+ z ± ---- , (1.3)

2

де Dmin –мінімальний граничний розмір отвору, Dmin = 35 мм;

z – відхилення до середини поля допуску на виготовлення прохідної

сторони калібру, z = 0,0035 мм;

Н – допуск на виготовлення калібру пробки і калібру скоби,

Н=0,004 мм.

0,004

ПРмах = 35 + 0,0035 + ------- = 35,0055 мм

2

0,004

ПРmin = 35 + 0,0035 - -------- = 35,0015 мм

2

Виконавчий розмір на кресленні ПРвикон.= ПРмах-Н = 35,0055-0,004 мм.

1.5 Визначаємо розмір зношеного калібру прохідної сторони.

ПРзнош.= Dmin – у , (1.4)

де Dmin – мінімальний граничний розміри отвору, Dmin = 35 мм;

у – відхилення на знос прохідної сторони калібру, у = 0,003 мм.

ПРзнош. = 35 – 0,003 = 34,997 мм

1.6 Визначаємо виконавчий розмір для непрохідної пробки:

Н

НЕ = Dmах ± ---- , (1.5)

2

де Dmах – максимальний граничний розміри отвору, Dmах = 35,025 мм;

Н – допуск на виготовлення калібру пробки і калібру скоби,

Н=0,004 мм.

0,004

НЕмах = 35,025 + -------- = 35,027 мм

2

НЕміп = 35,025 - 0,002 = 35,023 мм

Виконавчий розмір на кресленні НЕвикон. = НЕмах-Н = 35,027-0,004 мм.

1.7 Будуємо схему розташування полів допуску для отворів і калібрів, яка зображена на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Схема розташування полів допусків для отвору і калібрів.

1.8 Виконуємо кресленик калібр-пробки з позначенням виконавчих розмірів. Решту розмірів калібр-пробки приймаємо по ГОСТ 14807 – ГОСТ 14827. Приклад виконання кресленика калібр-пробки дивись рисунок 1.3 і 1.4.

Рисунок 1.3 – Специфікація калібр-пробки.

Рисунок 1.4 – Складальний кресленик калібр-пробки.

Приклад 2. Розрахувати виконавчі розміри калібру-скоби для контролю валу Ø35 g6.

Рисунок 2.1 – ескіз деталі.

2.1 Визначаємо граничні відхилення валу по ГОСТ 25346. Для 7-го квалітету в системі валу, з полем допуску g6 для номінального розміру 35 мм відповідає інтервал розмірів від 30 до 40 мм маємо :

es= - 9 мкм = - 0,009 мм;

ei = - 25 мкм = - 0,025 мм.

2.2 Визначаємо граничні розміри валу

dmax = d + es , (2.1)

dmin = d + ei , (2.2)

де dmax , dmin – відповідно максимальний і мінімальний граничний розміри валу, мм;

d – номінальний розмір валу, d = 35 мм;

es, ei – відповідно верхнє і нижнє граничні відхилення валу, мм. Дивись п.2.1.

dmax = 35 +(-0,009) = 34,991 мм,

dmin = 35 + (-0,025) = 34,975 мм.

2.3 Визначаємо відхилення і допуски калібру по ГОСТ 24853. Для 7-го квалітету і інтервалу номінальних розмірів від 18 до 35 мм маємо:

z1 = 3,5 мкм = 0,0035 мм – відхилення до середини поля допуску на виготовлення прохідної сторони калібр-скоби;

у1 = 3 мкм = 0,003 мм – відхилення на знос прохідної сторони калібр-скоби;

Н1 = 4 мкм = 0,004 мм – допуск на виготовлення калібр-скоби.

2.4 Визначаємо виконавчий розмір для прохідної сторони:

H

ПР= dmax – z1 ± ---- , (2.3)

2

де dmах –максимальний граничний розмір валу, dmах = 34,991 мм;

z1 – відхилення до середини поля допуску на виготовлення прохідної сторони калібр-скоби, z1 = 0,0035 мм;

Н1 – допуск на виготовлення калібр-скоби, Н1 = 0,004 мм.

0,004

ПРмах = 34,991 - 0,0035 + ------- = 34,9895 мм,

2

0,004

ПРmin = 34,991 - 0,0035 - -------- = 34,9855 мм

2

Виконавчий розмір на кресленні ПРвикон.= ПРmin+H1 = 34,9855+0,004 мм.

2.5 Визначаємо розмір зношеного калібру прохідної скоби:

ПРзнош.= dmax + у1 , (2.4)

де dmax – мінімальний граничний розмір валу, dmax = 34,991 мм;

у1 – відхилення на знос прохідної сторони калібру, у1 = 0,003 мм.

ПРзнош. = 34,991 + 0,003 = 34,994 мм

2.6 Визначаємо виконавчий розмір для непрохідної сторони:

Н1

НЕ = dmin ± ---- , (2.5)

2

де dmin – мінімальний граничний розмір валу, dmin = 34,975 мм;

Н1 – допуск на виготовлення калібр-скоби, Н1 = 0,004 мм.

0,004

НЕмах = 34,975 + -------- = 34,977 мм

2

НЕміп = 34,975 - 0,002 = 34,973 мм

Виконавчий розмір на кресленні НЕвикон.=НЕмах+Н1=35,977+0,004 мм.

2.7 Будуємо схему розташування полів допуску для валу і калібрів.

Рисунок 2.2 – Схема розташування полів допусків для вала і калібр-скоби.

2.8 Виконуємо кресленик калібр-скоби з позначенням виконавчих розмірів. Решту розмірів калібр-скоби приймаємо по ГОСТ 18358 або для калібрів-скоб оснащених твердим сплавом по ГОСТ 16780 – ГОСТ 16775.

Приклад виконання кресленика калібр-скоби дивись рисунок 2.3 і 2.4..

Рисунок 2.3 – Специфікація калібр-скоби.

Рисунок 2.4- Складальний кресленик калібр-скоби.

Приклад 3. Розрахувати виконавчі розміри калібр-пробки різьбової

ПР і НЕ, для контролю різьбового отвору М10-7Н.

Рисунок 3.1- Ескіз різьбового отвору.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.