Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ заоч з ЕТ для 1зХ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
190.98 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Реєстр. № ___________________

Методичні рекомендації

та тематика контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання

з дисципліни „ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ”

для студентів І курсу

напрям підготовки: 6.051301 «Хімічна технологія»

галузь знань: 0516 «Хімічна технологія та інженерія»

факультету технологій та дизайну

Херсон - 2013 р.

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія» для студентів І курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» галузі знань 0516 «Текстильна та легка промисловість» факультету технологій та дизайну

Укладач: Моїсеєнко В.О, ст. викладач кафедри економічної теорії, кількість сторінок – 27 с.

РЕЦЕНЗЕНТ:

Ярченко Ю.В., к.і.н., доцент кафедри економічної теорії Херсонського національного технічного університету

Затверджено на засіданні кафедри «Економічної теорії»

Протокол № від "___" ___________ 2013 р.

Завідувач кафедри

д.е.н., професор _________________________Ю.В.Ушкаренко

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….4

1. Загальні вказівки з виконання контрольної роботи………………………….5

2. Зміст дисципліни по темах…………………………………………………….6

3. Варіанти завдань……………………………………………………………....15

4. Питання для підготовки до заліку…..…...…………………………………...20

5. Критерії оцінювання знань студентів………………………………………..22

6. Список рекомендованої літератури…………………………………………..24

Додаток. Приклад оформлення контрольної роботи…………………………..27

ВСТУП

Курс «Економічної теорії» розкриває загальні основи розвитку економіки, що ґрунтуються на багатоманітності форм власності на засоби виробництва. Основну увагу приділено товарному виробництву в економічному розвитку суспільства. Розкриття змісту ринкових відносин є провідною економічною доктриною курсу. Послідовно висвітлені теми, присвячені первинній ланці господарювання, національному господарству України в умовах змішаної економіки, розподілу життєвих засобів, господарському механізму і сучасному світовому господарству.

Головною метою курсу «Економічної теорії є надбання знань, вмінь та навичок, потрібних майбутнім фахівцям для раціонального використання економічних знань в різних галузях господарювання; формування економічного мислення та навичок поведінки суб’єктів у ринковій економіці; ознайомлення студентів із досвідом економічного розвитку розвинених країн та світової економіки загалом; сприяння цілісності фахових знань студентів.

Основними завданнями курсу є вивчення закономірностей економічних процесів, освоєння економічних законів та категорій, ознайомлення з перспективами структурних зрушень в економіці України.

Студенти повинні вивчити економічні закони та категорії, основні ознаки сучасної ринкової економіки, тенденції розвитку ринкової економіки України, перспективи економічного розвитку України та її інтеграції в світове господарство.

Студенти повинні оволодіти навичками аналізу економічної ситуації в країні, визначати пріоритетні напрямки економічного розвитку країни, характеризувати форми власності, аналізувати особливості підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, визначати межі найбільш ефективного втручання держави в ринкову економіку, узагальнити, критично осмислити та проаналізувати формування економічних поглядів на українському терені, обґрунтувати основні умови інтеграції України в світове господарство, використовувати досвід розвинених країн згідно особливостей економічного розвитку України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.