Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MV_Grafoanalit_Vidrodzhennya.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
37.19 Mб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання аналітично-графічного завдання з дисципліни “Історія мистецтва, архітектури та містобудування епохи Відродження” для студентів спеціальностей: 7.120.101 “Архітектура будівель та споруд”; 7.120.103 “Дизайн архітектурного середовища”; 7.120.101.01 “Реконструкція, реставрація архітектурних об`єктів”

Укладачі: Ремізова Олена Ігорівна

Крейзер Ірина Ігорівна

Відповідальний за випуск О.П. Буряк

Редактор В.І. Пуцик

План 2010 р., поз. 40. Формат 60х84 1/16.

Підп. до друку Обл.-вид. арк. 1.2.

Надруковано на ризографі. Умов. друк. арк. 1.0. Папір друк. №2.

Тираж 100 прим. Зам. № 1771. Безкоштовно.

_____________________________________________________________

Хдтуба, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури

24

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]