Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
полит економия модуль1.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
41.19 Кб
Скачать

Тема 1. Предмет і метод політичної економії.

Основним джерелом задоволення потреб є виробництво.

Економіка – це наука, що вивчає виробничі відносини і закони, що управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням благ на різних етапах розвитку суспільства.

Основні етапи розвитку економічної науки:

 • Меркантилізм – вважали торгівлю джерелом багатства; Монкретьєн, Юм.

 • Фізіократи – джерелом багатства вважали тільки працю в с/г виробництві; Кене.

 • Класична – джерело багатства – праця у всіх сферах виробництва,а ринок саморегульована система. Виникла з розвитком капіталізму. Трудова теорія варт ості; Адам Сміт, Рікардо.

 • Марксизм – механізм виробництва додаткового продукту як дійсного джерела багатства. Розроблено вчення про суспільно-економічні формації, закономірності їх розвитку і зміни; Маркс, Енгельс.

 • Маржиналізм – учення засноване на використанні граничних величин.(гранична корисність, граничний дохід); Менгер.

 • Неокласицизм – заперечує необхідність втручання держави в економіку, розглядає ринок я саморегульовану економічну систему; Маршалл, Пігу

 • Кейнсіанство – Обгрунтовує необхідність втручання держави в регулювання ринкової економіки, шляхом стимулювання попиту й інвестицій через проведення певної кредитно-бюджетної політики; Кейнс

 • Інституціоналізм – розглядають економіку як систему, в якій відносини між господарюючими суб’єктами складаються під впливом як економічних, так і політичних, правових, соціологічних факторів; Веблен, Мітчелл

 • Неокласичний синтез – обґрунтовує принцип поєднання ринкового і державного регулювання економічних процесів, наголошують на необхідності руху до змішаної економіки; Бюккенен, Хікс, Самуельсон

Предмет політичної економії – вивчення суспільних відносин, їх взаємодії з продуктивними силами.

Економічні категорії – це теоретичне вираження певних елементів економічних відносин, економічних явищ і їх форм.

Критерії економічних категорій:

 • Відображають суспільно-виробничі відносини

 • Економічна категорія відображає ті відносини, що існують поза свідомістю

 • Відображає різні ступені економічного життя суспільства

 • Капітал

Економічний закон – відображає сталий взаємозв’язок між певними елементами економічних явищ і процесів.

Об’єктивний характер дії економічних законів:

 • Не залежить від волі і свідомості людини

 • Мають історичний характер дії

Механізм (рівні) використання економічних законів:

 • Науково-теоритичний – на основі результатів наукового аналізу.

 • Державно-управлінський – державна влада розробляє відповідні правові закони

 • Господарсько-практичний – використання економічних законів на практиці.

Економічні принципи – теоретичні узагальнення, що містять допущення, які відображають певні тенденції розвитку економічної системи.

Система економічних законів – це сукупність економічних законів:

 • Всезагальні - функціонують у всіх економічних системах

 • Загальні – функціонують у кількох економічних системах, де існують для них певні економічні умови.

 • Специфічні – функціонують лише у межах однієї економічної системи.

Основні методи:

 • Діалектичний – базується на використанні законів і принципів філософії.

 • Наукова абстракція - виокремлення найсуттєвіших ознак предмета

 • Аналіз – вивчення явища за його складовими частинами

 • Синтез – узагальнення і систематизація окремих фактів, явищ…

 • Індукція – від окремого до загального

 • Дедукція – від загального до одиничного

 • Моделювання – створення моделей, що відображають головні економічні показники

 • Графічний - використання схем, графіків, діаграм.

Функції:

 • Пізнавальна

 • Практична

 • Прогностична

 • Методологічна

 • Виховна

Економічна політика – це цілеспрямована система заходів держави і фірм у сферах виробництва, розподілу, обміну і споживання благ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.