Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Указания к написанию курсовой.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
164.35 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра організації та управління якістю ресторанного господарства

Л. В. Крилова, В. В. Шумілова, Л. Є. Калініна

Організація ресторанного господарства Методичні вказівки до виконання курсової роботи

для студентів денної і заочної форми навчання

галузі знань 14.01. «Сфера обслуговування»

напряму підготовки 6. 140101"Готельно-ресторанна справа"

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання кафедри

організації та управління якістю ресторанного господарства

№ від 2009 р.

СХВАЛЕНО:

навчально-методичною радою університету

Протокол № від 2009р

Донецьк 2009

ББК 65.431я73

К 82

УДК 640.43/45 (075.8)

Рецензенти:

канд. екон. наук, доц. В. А. Антонова

канд. екон. наук, доц. Н. С. Палій

Крилова, Л. В.

К 82 Організація ресторанного господарства [Текст] : метод. вказівки до виконання курсової роботи для студ. ден. та заоч. форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготов. «Готельно-ресторанна справа» / Л. В. Крилова, В. В. Шумілова, Л. Є. Калініна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2009. – 21 с.

Методичні вказівки розглядають питання виконання курсової роботи з дисципліни «Організація ресторанного господарства».

Розроблено i наведено тематику та плани для виконання курсових роботи за проблемами: організація діяльності підприємств харчування при готельних комплексах в умовах сталого розвитку, організація виробництва продукції та надання послуг, методи та форми обслуговування споживачів, особливості організації харчування різних контингентів споживачів.

ББК 65.431я73

© Крилова Л. В., Шумілова В. В.,

Калініна Л. Є., 2009

  • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2009

ЗМІСТ

1. Загальні положення.................................................................................

4

2. Зміст курсової роботи…………………………………........................

4

3.Вимоги до оформлення курсової роботи…….....................................

4

4. Захист роботи………………………………………………………….

6

5. Оформлення списку літератури……………………………………….

6

6. Тематика курсової роботи…………………………………………….

7

7. Зразкові плани курсових робіт………………………………………..

8

Література.....................................................................................................

18

Додатки……………………………………………………………………

20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.