Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
роб_прогр_ЕПА_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
213.5 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

Затверджую,

Перший проректор

_______________

професор Боднар Б. Є.

«___»_______________2012 р.

Робоча програма навчальної дисципліни

«Електронні пристрої автоматики»

Факультет «Технічна кібернетика»

Кафедра «Автоматика, телемеханіка та зв’язок»

Галузь 0502 «Автоматика та управління»

Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

(для спеціальності 7.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті»)

Розподіл навчальних годин (денна форма навчання)

Види навчання

Семестри

п’ятий семестр

Усього

І половина

ІІ половина

ак.ад. год

Кред..

ECTS

ак.ад.

год

Кред.

ECTS

ак.ад.

год

Кред.

ECTS

Усього годин за навчальним планом

108

3

108

3

216

6

у тому числі:

Аудиторні заняття

40

40

80

з них:

- лекції

24

24

48

- лабораторні заняття

-

-

-

- практичні заняття

16

16

32

- семінарські заняття

-

-

-

Самостійна робота

68

68

136

у том числі при:

- підготовці до лекцій

12

12

24

- підготовці до практичних занять

8

8

16

- виконання і захист курсової роботи

-

-

-

- виконання і захист індивідуальних завдань

-

-

-

- опрацювання розділів програм, які не викладаються на лекціях

21

21

42

- підготовка до контрольних заходів та їх складання

27

27

54

Підсумковий контроль

залік

Нумерація семестрів — наскрізна

Дисципліну введено відповідно до навчального плану підготовки бакалавра за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Дисципліна є вибірковою і входить в цикл дисциплін вільного вибору студента.

Робочу програму навчальної дисципліни складено:

- згідно з варіативною частиною «Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра» за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

- відповідно до Положення про організацію навчального процесу в університеті, затвердженого наказом ректора від 30.12.2010 № 801.

Програму складено в академічних годинах та залікових кредитах ECTS.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.