Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод практик фін анал МОА 2012 практика 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
230.4 Кб
Скачать

Міністерство науки і освіти, молоді та туризму україни чернігівський державний технологічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для проведення практичних (семінарських) занять

з дисципліни "Фінансовий аналіз"

для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

галузь знань 0305 - "Економіка та підприємництво"

спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит"

Чернігів ЧДТУ 2012

Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни "Фінансовий аналіз" для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" галузь знань 0305 - "Економіка та підприємництво" спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит"/ Укладач к.е.н., О.В. Сизоненко. – Чернігів: ЧДТУ, 2012 – 91 с.

Відповідальний за випуск: В С.М, Шкарлет, завідувач кафедри обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор

Рецензент: В.В. Рядська, кандидат економічних наук, доцент

© Сизоненко О. В. 2012

© ЧДТУ 2012

ЗМІСТ

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 4

Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців 4

Завдання вивчення дисципліни 4

Вимоги щодо знань, вмінь набутих внаслідок вивчення дисципліни 4

Зв'язок дисципліни з попередніми і наступними дисциплінами 5

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 6

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 9

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 10

Практична робота №1. Значення, зміст та методи фінансового аналізу 10

Методичні вказівки до вивчення теми 10

2. Основні етапи фінансового аналізу 15

3. Інформаційна база фінансового аналізу 16

Практичне завдання 18

Контрольні запитання 19

Мета і завдання дисципліни Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво зміцнюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої діяльності. Економічне зростання в Україні безпосередньо пов’язане з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. Адже фінанси підприємств є основою фінансової системи країни, тому фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки фахівців високої кваліфікації, формування у них глибоких теоретичних і практичних знань та навичок, спроможності розуміти сутність фінансів підприємств, зміст і організацію їхньої фінансової діяльності, формування і розподілу прибутку, організацію грошових розрахунків і кредитування, аналіз фінансового стану. Якщо раніше фінансовий аналіз здійснювався лише спеціалізованими державними установами, то в сучасних умовах кожне підприємство має самостійно проводити фінансовий аналіз господарської діяльності. За цих умов першочерговим завданням стає опанування працівниками теоретичних аспектів і практичного досвіду проведення фінансового аналізу підприємств і компаній.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.