Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Curricululm RC_Integral+Titul MkTik.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.34 Mб
Скачать

V. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor

Nr.

d/o

Unităţi de conţinut

Ore

Curs

Lab

LI

1

Concepte fundamentale, clasificarea RC, dispozitive de reţea

4

4

12

2

Modelul de referinţă ISO OSI şi Stiva TCP/IP

4

4

12

3

Adresarea în reţele

4

5

15

4

Bazele interconectării reţelelor

3

4

15

5

Rutarea în reţele

3

2

10

6

Tehnologii şi arhitecturi de bază a LAN-urilor. Reţele de performanţă înaltă

6

4

10

7

Securitatea în reţea

2

4

8

8

Bazele comunicării de date: medii de transmitere, detectare/corectare erori

4

3

8

Total

30

30

90

 1. Tematica, ordinea şi repartizarea orientativă a orelor de laborator

Nr.

d/o

Nr Tema

Tematica lucrărilor

Ore

1

1, 2, 8

Construirea diagramelor de reţea cu MS Visio.. Demo filme „Componente de reţea”, „Topologii de reţea”, „Metode de acces”, „Colizii”

4

2

1, 2, 8

Cercetarea reţelei cu utilitare TCP/IP

2

3

3

IP-adresarea în reţele şi subreţele, planificarea IP adreselor, CIDR, VLSM

5

4

4

Configurarea iniţială a routerului Mikrotik. Salvarea şi restaurarea configuraţiei

2

5

4-5

Rutarea statică şi dinamică în reţele

4

6

4-5

Configurarea unui DHCP server pentru LAN şi a unui DHCP client

2

7

6-7

NAT şi regulile de filtrare Firewall

4

8

6-7

Gestionarea/ balansarea traficului în reţea

4

9

7

Asigurarea securităţii în reţele prin tunelare

3

Total

30

VI. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT

Obiectivele de referinţă

(Studentul va fi capabil)

Conţinuturi

1. Concepte fundamentale, clasificarea reţelelor informatice, dispozitive de reţea

1.1. Definiţia reţelei de calculatoare, termeni uzuali, clasificare reţele

  • Să definească conceptul şi componentele de bază ale RC.

  • Să opereze liber cu termenii de bază din domeniul RC.

  • Să definească caracteristicile principale ale RC.

  • Să definească şi să explice noţiunile de reţea, subreţea, inter-reţea (internet).

  • Să deosebească diverse clase de reţele în funcţie de indicii de clasificare (topologie, mediu de transmisie, aria de acoperire, apartenenţă, destinaţie etc.).

  • Să întemeieze necesitatea aplicării reţelelor de calculatoare în activitatea umană, a firmelor şi societăţii în întregime.

 • Evoluţia reţelelor (scurt istoric)

 • Caracteristici principale ale unei reţele

 • Scopurile utilizării reţelelor de către firme

 • Motivaţia reţelelor pentru oameni

 • Definiţia reţelei de calculatoare şi termeni uzuali

 • Trei sensuri a termenului de subreţea

 • Internet, internet - conţinutul termenilor

 • Resursele principale ale unei reţele: hardware de reţea, sotware de reţea, datele/informaţiile

 • Clase de reţele după apartenenţă (definiţii): reţele corporative, reţele publice, deschise

 • Trei clase de reţele după viteză: Reţele de viteză mică, medie şi de performanţă (înaltă)

 • Clase de reţele după tehnologia de transmisie: reţele cu difuzare/reţele punct la punct

 • Clase de reţele după mediul de transmitere: reţele cablate/reţele fără fir/reţele mobile

 • Clase de reţele după metoda de acces la mediu: reţele concurenţiale cu acces probabilistic (Ethernet), reţele deterministe cu acces gestionat (jeton în trecere, TokenBus, Token Ring, FDDI)

 • Clase de reţele după Modelul de interacţiune cu sistemul de operare: reţele egal-la-egal (peer-to-peer); reţele ierarhice pe bază de server (reţele Client-server)

 • Clase de reţele după Scara la care operează reţeaua – LAN, MAN, WAN

 • Diferenţe şi tendinţe de apropiere LAN şi WAN.

 • Clase de reţele după Metoda de comutare: reţelele cu comutarea circuitelor, comutarea de mesaje, comutarea de pachete şi comutarea de celule

1.2. Topologii de bază LAN

  • Să definească noţiunea de topologie şi diagramă de reţea.

  • Să distingă diferite tipuri de topologii şi să explice avantajele – dezavantajele, utilizările potrivite.

  • Să argumenteze topologia logică a unei reţele de calculatoare.

 • Sensul termenului „topologia reţelei”: topologia fizică (de amplasare), topologia logică (de comunicare);

 • Diagrame fizice şi logice de reţea

 • Trei topologii de bază LAN: magistrală, stea, inel

 • Topologii combinate: stea - inel; stea-magistrală, arbori

 • Topologii comutate (hub-switch)

 • Topologii neregulate, plasă (WAN)

 • Alegerea topologiei

1.3. Instrumente active de construire LAN

  • Să relateze despre instrumentele active (componentele hardware) de construire a reţelelor de calculatoare şi principiile de funcţionare a lor.

  • Să determine lista hradware-ului necesar pentru o reţea .

 • Placa de reţea şi funcţiile ei

 • Interacţiunea cu mediul de transmisie

 • Centre de cablare pentru reţele cu difuzare

 • Cutia centrala a reţelei: (HUB)- concentrator

 • HUB-uri Ethernet şi Token Ring

 • HUB-uri modulare

 • Punţi (bridge), comutatoare (switch)

 • Rutere, porţi (gateway)

 • Modem-uri de conectare la distanţă: funcţii, tipuri.

1.4. Linia de produse Mikrotik

  • Să distingă diferite produse Mikrotik şi utilizările potrivite

  • Analiza comparativă cu alte produse de reţea - să explice avantajele – dezavantajele, limitările

 • Mikrotik RouterBoard şi Router OS – caracteristici generale (performanţe)

 • Codificarea modelelor Mikrotik RouterBoard

 • Modele răspândite Mikrotik RouterBoard

 • Destinaţie şi structura generală Router OS

 • Alegerea dispozitivului necesar

2. Modele de referinţă ISO OSI şi TCP/IP

  • Să motiveze proiectarea software de reţea pe nivele.

  • Să definească conceptele de bază cu care operează OSI şi TCP/IP.

  • Să explice rolul fiecărui nivel din modelul OSI şi TCP/IP.

  • Să explice funcţiile şi rolul protocoalelor cheie ale TCP/IP.

  • Să explice diferenţa dintre OSI şi TCP/IP.

  • Să explice avantajele / dezavantajele OSI şi TCP/IP.

 • RC ca sisteme deschise

 • Terminologia OSI: serviciu, interfaţă, protocol , stivă de protocoale, arhitectură de reţea

 • Funcţiile celor şapte nivele ale modelului OSI

 • Împachetarea – despachetarea datelor la transmisia în modelul OSI

 • Servicii orientate pe conexiune sau fără conexiune;

 • Legătura servicii – protocoale

 • Organizaţii Internaţionale de standardizare a reţelelor

 • Prezentare generală a stivei TCP/IP, nivele TCP/IP

 • Protocoale cheie a stivei TCP/IP; IP TCP, UDP

 • Comparaţia TCP/IP şi ISO-OSI

3. Adresarea în reţele

  • Să relateze despre modurile de adresare în reţele (MAC, IP, DNS)

  • Să poată determina clasa IP- adresei, masca, identificatorul de reţea, subreţea, nod, numărul maximal de reţele, subreţele, noduri etc.

  • Să planifice şi atribuie IP adresele unei structuri de reţea

  • Să stabilească legăturile dintre subreţele într-o reţea locală

  • Să stabilească legăturile reţelei locale cu reţele externe/internet

  • Să construiască tabelul de rutare statică a unei reţele locale

  • Să prezinte avantajele rutării cu CIDR

 • Adresa ca identificator universal

 • Trei tipuri de adrese utilizate în reţele - MAC, IP, DNS

 • Nume simbolice de domenii

 • Spaţiul de IP adrese şi utilizarea lui

 • Trei clase de bază a IP adreselor

 • Notarea zecimală cu punct, cu prefix a IP adreselor

 • Adrese IP speciale, publice şi private

 • Protocoalele de rezoluţie a dreselor ARP/RARP

 • Translarea adreselor locale ↔ externe (NAT)

 • Masca de reţea/subreţea

 • Autorităţi pentru IP adresarea în Internet

 • Neajunsurile şi probleme IP adresării.

 • Mecanismul subreţelelor:divizarea reţelei în subreţele

 • Unificarea reţelelor - dirijarea fără clase între domenii – CIDR (reunirea îmbunătăţită a rutelor)

 • Trecerea de la IP v4 la IP v6 (IP-ng)

4. Bazele interconectării reţelelor

  • Să motiveze diversitatea obiectivă a reţelelor, necesitatea segmentării/interconectării lor

  • Să descrie principiile şi modurile de interconectare a reţelelor, utilajele de interconectare a reţelelor conform nivelelor OSI

 • Diversitatea obiectivă a reţelelor şi diferenţele dintre ele

 • Necesitatea segmentării reţelelor

 • Necesitatea interconectării reţelelor

 • Moduri de interconectare reţele

 • Dispozitive de interconectare pe niveluri: comutatoare, punţi, rutere, porţi

 • Interconectarea prin punţi şi comutatoare

 • Interconectarea prin rutere, porţi

5. Rutarea statică şi dinamică

  • Să relateze despre rutarea statică şi dinamică, rutarea internă şi externă

  • Să descrie principiile de funcţionare a routerelor şi protocoalelor de rutare

 • Interconectarea prin rutere

 • Rutarea fixă/statică

 • Rutarea dinamică conform protocoalelor de calculare/înnoire a rutelor

 • Algoritmi de rutare, caracteristici

 • Protocolul de rutare internă IGP (OSPF- Open Shortest Path First, în limitele unui AS).

 • Protocoale de rutare externă EGP (BGP –Boder Gateway Protocol, între AS )

 • Rutarea ierarhică

 • DHCP şi NAT

6. Tehnologii şi arhitecturi de bază a LAN-urilor. Reţele de performanţă înaltă

  • Să definească noţiunea de tehnologie de reţea, arhitectură de reţea

  • Să relateze despre principiile funcţionării şi caracteristicile de bază ale reţelelor locale conform standardelor

  • Să relateze despre principiile funcţionării şi caracteristicile de bază ale reţelelor de performanţă

 • Elemente definitorii ale tehnologiilor LAN: Specificaţia nivelului fizic; Metoda de acces; Formatul cadrului.

 • LLC – Controlul legăturii logice

 • Reţele Ethernet/IEEE 802.3

 • Protocolul MAC cu acces multiplu şi detecţie de purtătoare CSMA/CD

 • Formatul cadrului IEEE – 802.3

 • Ethernet/802.3 în baza cablului coaxial: specificaţiile mediului 10Base-5, 10Base-2

 • Ethernet/802.3 pe bază cablului UTP 10Base-T

 • Token Bus (IEEE 802.4) - caracterizare generală

 • Subnivelului MAC la Token Bus

 • Formatul cadrului IEEE – 802.4

 • Token-ring şi IEEE-802.5 - caracterizare generală

 • Întreţinerea inelului, formatul cadrului Token-ring

 • Reţele MAN IEEE-802.6 caracterizare generală

 • Metoda de acces DQDB, formatul cadrului IEEE – 802.6

 • Fast Ethernet - specificarea nivelului fizic

 • Gigabit Ethernet pe fibră optică: IEEE-802.3z

 • 100 VG – Any LAN: IEEE-802.12

 • Tehnologia FDDI: arhitectura, metoda de acces

7. Securitatea şi calitatea serviciilor de reţea (QoS)

  • Să distingă diferite niveluri de securitate logică/fizică

  • Să distingă diferite metode, măsuri protocoale şi soluţii de asigurare a securităţii

  • Să distingă

 • Atacurile asupra reţelelor/datelor în reţea

 • Cerinţe fundamentale pentru securitatea datelor

 • Servicii pentru securitatea datelor: DNS, NAT, filtrarea IP firewall, Proxy server, tunelare VPN

 • PGP - PRETTY GOOD PRIVACY

 • IP sec

 • Principii Firewall

 • Principii tunelare PPTP, PPoE, PPP

 • Prioritizarea traficului, Simple Mangle and Tree Queue

8. Bazele comunicării de date, medii de transmitere, detectarea şi corectarea erorilor

  • Să relateze despre bazele comunicării prin cabluri, unde radio, raze de lumină, microunde şi sateliţi de comunicaţie.

  • Să caracterizeze mediile de transmisie în reţele de calculatoare, reţelele cablate şi fără fir, cazurile potrivite de utilizare.

  • Să argumenteze sistemul de cablare a unei reţele locale de calculatoare.

 • Linii (canale) de comunicaţie = mediu fizic +utilaj , intermediar (DTE, DCE)

 • Canale analogice şi digitale; transmiterea semnalelor analogice şi digitale

 • Caracteristicile canalelor de transmisiune: lăţimea de bandă, viteza de transmisie, atenuarea, zgomote, capacitatea de transmitere, veridicitatea transmiterii, cost

 • Modemul

 • Sensul de transmisie: transmiterea simplex, semiduplex şi duplex

 • Modul de comutare: transmisii sincrone şi asincrone.

 • Detectarea –corectarea erorilor

 • Medii de transmisie ghidate şi neghidate

 • Caracteristicile cablurilor coaxiale

 • Caracteristicile cablurilor torsadate

 • Caracteristicile cablurilor de fibră optică

 • Alegerea cablului

 • Medii de transmisie neghidate - unde radio

 • Medii de transmisie neghidate - raze de lumină, laser

 • Transmiterea în infraroşu

 • Principiile comunicării prin satelit

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]