Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт( основа)).docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
43.6 Кб
Скачать

План

Вступ_______________________________________________________3

1.Місцевий суд основна ланка системи судів загальної юрисдикції___5

2.Обрання суддів і припинення їх повноважень__________________7

3.Голова місцевого суду_____________________________________9

4.Організація роботи місцевого суду__________________________11

5.Засади фінансування судів_________________________________14

6.Збори суддів____________________________________________17

Висновок________________________________________________19

Список використаних матеріалів_____________________________20

Додатки:

1.Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 17.06.2012р.

2. Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді від 27.06.2006р.

Вступ

Навчальна практика є важлива складова частина навчального процесу, мета якої полягає в закріплені теоретичних знань, які студент одержав під час навчання і набуття практичних навичок роботи з спеціальності .

Навчальна практика сприяє формування фахівця правознавця, який повинен досконало володіти обраною спеціальністю, мати належну теоретичну та практичну підготовку.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Ознайомча(навчальна) практика студентів в суді передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержані достатнього обсягу практичних знань і умінь до відповідного освітнього та кваліфікаційного рівня . Навчальна практика має на меті ознайомити студентів з структурою, компетенцією , основними формами та методами діяльності органів суду . Одним із завдань практики є ознайомлення студентів з правами та обов’язками окремих службових осіб суду .  Завдання практики – вивчити основу діяльністі роботи в колективі; набути практичні навики і досвід при виконанні певних функціональних обов’язків; оволодіти прийомами оперативного контролю і узагальнюючого аналізу діяльності; зібрати і опрацювати вихідну інформацію для написання звіту практики; узагальнити, закріпити і поглибити знання із дисциплін фахового профілю; набути навики у проведенні дослідницької роботи. При цьому важливу роль відіграє ознайомлення студента з процесуальними документами, які готуються судом ( вироки, постанови, ухвали ), як за їх стилістичним змістом, так і за змістом щодо посилання на відповідні Закони України .

З 11 Червня по 07 Липня я проходив практику в Монастириському районному суді.

За цей період часу я ознайомився із структурою суду, функціональними обов’язками голови суду, його заступника, суддів місцевого суду, керівника апарату_суду,_секретаря_судового_засідання. Так, організаційне керівництво діяльністю суду здійснює голова відповідного суду. Організацію діловодства в суді забезпечує керівник апарату (завідуючий секретаріатом) суду або інший працівник апарату суду, який виконує його обов'язки . Керівник апарату суду підпорядковується голові суду і координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням державної судової адміністрації.Керівник апарату суду ознайомлює всіх працівників аппарату суду з нормативно-правовими актами і методичними матеріалами_з_діловодства. Усі працівники апарату суду є відповідальними за збереження процесуальних та інших документів, а також за нерозголошення інформації, що міститься в них.Обов'язки, права і відповідальність працівників апарату суду визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються наказом голови суду. Розподіл обов'язків між працівниками апарату суду повинен забезпечувати звільнення суддів від дій, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням_правосуддя. Я ознайомився з порядком формування цивільних , адміністративих та кримінальних справ .Так як моєю метою було засвоїти практичні навички робити у суді.

1 Місцевий суд основна ланка системи судів загальної юрисдикції

Місцевий суд є основною ланкою у системі судів загальної юрисдикції. Це випливає перш за все з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесені законодавством до компетенції інших судів.

Принципи його організації та діяльності закріплено у Конституції, законі України "Про судоустрій і статус суддів" від 17.06.2012р." та деяких інших нормативних актах.

Суд цього рівня утворюється у районі, місті та районах міста. У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться.

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами — окружні суди, що утворюються в округах відповідно до Указу Президента України. До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Зокрема, місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення; місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності; місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.

Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду визначається Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" від 17.06.2012р.

Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів.

Місцеві загальні суди розглядають цивільні, адміністративні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. (частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно з Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005 p. N 2747-IV)

Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.

2 Обрання суддів і припинення їх повноважень

Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, броти участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти и'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі не менш як три роки, проживає в Україні не мелш, як десять років та володіє державною мовою.

Стаття 128: Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі Інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.

Голові Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:

 1. закінчення строку, на який його обрано чи призначено:

 2. досягнення суддею шістдесяти п'яти років;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) порушення суддею вимог щодо несумісності;

 1. порушення суддею присяги;

 2. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим:

9)подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження судій припиняються у разі його смерті.

Судці при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:

 1. законність;

 2. рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

 3. забезпечення доведеності вини;

 4. змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

 5. підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

 6. забезпечення обвинуваченому права на захист;

 7. гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

 8. забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

 9. обов'язковість рішень суду.

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

Суддя місцевого суду здійснює:

1) правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи;

 1. контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням до виконання судових рішень, постановлених під його головуванням;

 2. інші передбачені законом повноваження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]