Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

звіт практики 2013

.docx
Скачиваний:
258
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
22.93 Кб
Скачать

Зміст

Вступ………………………………………………………………………....3

1. Правова основа діяльності юридичного відділу підприємства ………4

2. Положення про юридичну службу ТзОВ «Західшина»………………..5

Висновок………………………………………………………...…………...7

Додатки…………………………………………………………………….…9

Вступ

Навчальна практика студентів є важливою складова частина навчального процесу. Мета її полягає у закріплені теоретичних знань , які студент одержав під час навчання.

Вона сприяє формуванню фахівця , який повинен досконало володіти обраною спеціальністю; формуванню потреби та здатності поповнювати знання , творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми; грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію ; давати правильну правову і моральну оцінку суспільно небезпечним-діянням.

Студент за період практики має оволодіти сучасними методами та формами праці юриста , навчитися захищати права , свободи і законні інтереси громадян , інтереси суспільства та держави, що є важливою складовою навичок майбутнього спеціаліста.

Навчальна практика допомагає закріпленню та поглиблено теоретичних знань з конституційного, цивільного, трудового, кримінального, господарського та інших галузей права і на їх основі самостійно вирішувати конкретні життєві ситуації в управлінській та господарській діяльності.

Вона - обов'язкова умова набуття юридичної освіти.

Я, Басараб Павло, студент 3 курсу Прикарпатського фаціального університету ім. В. Стефаника в період з 1 липня 2013 р. по 15 липня 2013 р. проходив практику в ТзОВ «Західшина» м. Івано-Франківськ Івано-Франківськоїобласті.

1.Правова основа діяльності юридичного відділу

У своїй діяльності юридична служба ТзОВ «Західшина» керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про юридичну службу, документами ТзОВ «Західшина» та іншими нормативними актами. З питань організації та методики ведення правової роботи юридична служба керується рекомендаціями Мінюсту.

2. Положення про юридичну службу ТзОВ «Західшина»

Я, Басараб Павло, ознайомившись із Статутом підприємства і Положенням про юридичну службу можу описати структуру, функції, участь юридичного відділу у вирішенні питань, що виникли перед підприємством, а також права, обов’язки та відповідальність працівників юридичного відділу.

Структура юридичної служби: керівник, старший юрисконсульт, юрисконсульт.

Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів підприємством, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

Юридична служба підпорядковується безпосередньо директору ТзОВ «Західшина».

Юридична служба підприємства ТзОВ «Західшина»:

1) організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної, соціальної діяльності підприємства;

2) координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів підприємства , що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;

3) перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших актів підприємства, що подаються на підпис керівника підприємства, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами. Прийняття актів правового характеру без попередньої перевірки юридичною службою не допускається;

4) разом з іншими структурними підрозділами складає висновки за проектами наказів та іншими актами, готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів підприємства, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства;

5) здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає керівнику підприємства для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;

6) забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих і інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих підприємством, підписує їх у контрольному стані;

7) бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам;

8) надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розробок, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції (робіт, послуг), зменшення втрат від випуску недоброякісної продукції;

9) організує претензійну і веде позов на роботу; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені підприємству чи підприємством у зв’язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів; контролює додержання структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред’явлення і розгляду претензій;

10) аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів); вносить керівнику підприємства пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;

11) дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна;розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

12) сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень;

13) разом з відповідними підрозділами підприємства бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві; надає правову допомогу працівникам підприємства, які потребують соціального захисту;

14) забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівнику підприємства про поновлення порушених прав; в разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень;

15) бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням;

16) сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

17) організує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.

Юридична служба підприємства має право:

1) перевіряти додержання законності на підприємстві та в структурних підрозділах;

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб підприємства, їх структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених не неї завдань;

3) інформувати керівника підприємства у разі покладення на неї виконання роботи, що не належить до функцій юридичної служби чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

4) залучити за згодою керівника структурного підрозділу підприємства відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї обов’язків;

5) брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться на підприємстві, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність з законодавством проектів рішень, наказів, інших правових актів підприємства, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду керівником підприємства та їх структурних підрозділів.

Працівник юридичної служби, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

Також входить до діяльності юридичної служби:

1) податкове право;

2) корпоративне право;

3) цінні папери;

4) договірне право;

5) трудове право;

6) інші господарські і цивільні справи.

Висновок

При проходженні практики в юридичному відділі ТзОВ «Західшина» я виконував різні завдання:

1) вивчав нормативні документи та відомчі акти, якими визначається порядок діяльності юридичних служб, їх організація та підпорядкування, функціональні обов’язки юристів;

2) приймав участь у вивченні і підготовці договорів (контрактів), претензій, консультацій посадових осіб з правових питань;

3) ознайомився з формами і методами взаємодії юридичної служби з службами планування, організації праці і заробітної плати, фінансовою, кадровою та іншими;

4) готував проекти претензій, відповідей на них, позовних заяв, приймав участь у підготовці необхідних документів для представлення до суду разом з позовними заявами;

5) з дозволу керівника виробничої практики приймав участь у прийомі робітників і наданню їм необхідної юридичної допомоги;

6) заповнював журнал реєстрацій вхідних та вихідних документів та розглядав кореспонденцію, що надійшла.

За час проходження практики я визначив завдання юридичної служби (юрисконсульта) суб’єкта господарювання, права та обов’язки керівника юридичної служби (юрисконсульта), ознайомився з порядком підготовки проектів актів та інших документів з питань діяльності суб’єкта господарювання, ознайомився з порядком організації роботи, пов'язаної із підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформувати про законодавство, існуючу практику його застосування, надавав консультативну правову допомогу в межах отриманих знань працівникам підприємства, які потребують соціального захисту, ознайомився з організацією претензійної і позовної роботи, вів інформаційно-довідкову роботу, здійснював підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства, забезпечував облік і зберігання текстів нормативно-правових актів, а також індивідуальних правових актів, виданих підприємством, підтримував їх у контрольному стані, знаходив необхідну правову основу для правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів.

Ознайомився з постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації».

Складені мною документи додав до звіту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]