Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарських занять з історії України.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
193.54 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра________________________________________________

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

________________

(підпис)

________________200__р.

Тематика семінарських занять з історії україни

для напряму 6.030401 „Правознавство”

Розробив: к.і.н., доцент Задерейчук І.П.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № ___від „__”_________2011 р.

Сімферополь – 2011

СЕМІНАР 1. (2 години).

Державні утворення на території України.

Східні слов’яни.

План.

1. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

2. Трипільська культура її історичне значення.

3. Етногенез східних слов'ян. Основні території їх розселення.

4.Перші державні об'єднання східнослов'янських племен. Їхній суспільний устрій, господарство, звичаї, вірування.

Методичні рекомендації:

Під час підготовки до семінарського заняття необхідно детально вивчити рекомендовану літературу. Відповідаючи на перше питання, потрібно з’ясувати: причини грецької колонізації; виявити етапи заселення Північного Причорномор’я; розкрити умови життя греків на нових землях й проаналізувати зв’язок між грецькими містами державами та оточуючим населенням; розкрити причини зникнення грецьких колоній. Показати створення, розвиток та занепад Боспорського царства. Розкрити діяльність Митридата VI Євпатора.

У другому питанні необхідно вивчити питання виникнення та поширення трипільської культури на території сучасної України, з’ясувати її історичне значення у формуванні української народності.

У третьому питанні потрібно проаналізувати основні теорії виникнення слов’ян (балканська, прикарпатська, скіфо-сарматська, дніпровсько-одерська). Вивчити життя антів, венедів і склавинів, охарактеризувати території їхнього розселення, формування протодержавних об’єднань. Показати, за яких обставин відбувалося формування перших слов’янських держав. Проаналізувати відносини між племінними союзами. Дати детальну характеристику місця полянського племінного союзу в формуванні державності. Дати оцінку діяльності князя Кия. Проаналізувати стан розвитку сільського господарства, промисловості, торгівлі. Зупинитися на характеристиці суспільного ладу та соціальних відносин. Вивчити релігійні уявлення слов’ян.

Додаткові завдання:

1. Наведіть причини та наслідки грецької колонізації:

2. Перерахуйте східнослов’янські племені союзи:

3. Назвіть слов’янські племінні союзи та територію їх розселення:

4. Дайте визначення поняттям – поліс; хора; велике переселення народів; тризна:

5. Розставте у хронологічній послідовності ці події: заснування Києва; повстання Савмака; велике переселення народів; Трипільська культура, падіння Боспорського царства, входження Криму до складу Римської імперії, заснування Херсонесу, поява кіммерійців.

Основна література:

  1. Білоцерківський В.Я. Історія України. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

  2. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст. – К.: центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

  3. Бойко О.Д. Історія України. – К.: „Академвидав”, 2008. – 689 с.

  4. Історія України: навч. посіб. для ВНЗ / ред. М.О. Скрипник. – К., 2005. – 367 с.

  5. Світлична В.В. Історія України. – К., 2008. – 400 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.