Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод.вказівки до виконання курсових робіт_08.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
271.87 Кб
Скачать

27

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра економічної теорії

та підприємництва

Методичні вказівки

до виконання курсових робіт з дисципліни

Політична економія”

( для студентів економічних

спеціальностей денної

та заочної форм навчання)

Кривий Ріг – 2008

Укладач: Паустовська Т.І., кандидат економічних наук, доцент

Рецензент: Кравченко Н.В., кандидат економічних наук, доцент

Відповідальний за випуск: Кононенко В.Д., кандидат економічних наук, доц.

У методичних вказівках подається інформація поетапного підходу до обрання теми курсової роботи, розкривається важливість даної роботи та її наукове значення, даються рекомендації щодо правильності використання економічної літератури, наголошується необхідність обґрунтування висновків щодо важливості обраної теми.

Розглянуто на засіданні Схвалено на методичній

кафедри економічної теорії раді економічного факультету

і підприємництва

Протокол № 8 від 28.03.08 Протокол № 5 від 22.04.08

Вступ

Відповідно до навчального плану студенти економічних спеціальностей виконують курсову роботу з дисципліни “Політична економія”. Ця робота дозволяє закріпити знання студентів, які вони отримали при вивченні предмету, розвиває навички при опрацюванні наукової літератури та фактичних матеріалів, допомагає оволодіти знаннями з інших дисциплін. Наукові дослідження, які розпочинаються з курсової роботи можуть бути продовжені студентом в подальшому навчальному процесі та подальшій науковій роботі. Це перший складний, але важливий крок у становленні професіоналізму, наукового засобу мислення, перша ступінь фахової діяльності студента.

Мета цих методичних вказівок – всебічно допомогти студенту у проведенні дослідницької роботи, грамотно теоретично та науково-методично оформити результати досліджень, на високому науковому рівні захистити курсову роботу.

Мета і завдання курсової роботи

Мета виконання курсової роботи – навчити студентів самостійно здобувати, систематизувати та аналізувати знання для їх подальшого поглибленого використання у вирішенні конкретних економічних завдань.

Завдання курсової роботи визначаються її метою і передбачають навчити студента наступному:

 • підбирати теоретичну та статистичну економічну інформацію з обраної теми курсу “Політична економія”;

 • узагальнити економічну інформацію, використовуючи при цьому політекономічні методи та інструменти дослідження;

 • з’ясувати і показати зв’язок між теоретичними знаннями теми та визначити тенденції практичного їх застосування через економічні закони України;

  • оформити курсову роботу за прийнятими стандартами та вимогами щодо наукових праць.

Основні вимоги до курсової роботи

Курсова робота з “Політичної економії” – це перша наукова праця студента, а тому вона має виконуватись з урахуванням наступних умов:

 • під керівництвом наукового керівника, якого призначено кафедрою;

 • виконується за планом, що складається студентом, і після узгодження затверджується науковим керівником;

 • грунтуватись на глибоких теоретичних дослідженнях з курсу “Політекономія”, включати елементи самостійного, творчого підходу, особисті міркування студента та вміння дати оцінку тим питанням які ним досліджуються;

 • виконуватись з урахуванням сучасних економічних поглядів на обрану проблему;

 • не допускається використання матеріалів, запозичених з наукових джерел (підручників, статтей, Законів), на які не буде зроблено відповідні посилання;

 • студент повинен чітко формулювати свої думки та наводити докази щодо їх корисності;

 • студент має право продемонструвати своє вміння користуватись та застосовувати наукові методи та інструменти економічного аналізу, здійснювати необхідні економіко-математичні розрахунки, використовувати та аналізувати графічний, табличний і діаграмний матеріали;

 • автор роботи показує свої здібності щодо теоретичного аналізу положень та практичного їх застосування в економічних реформах;

 • робота виконується охайно, без помарок, виправлень, закреслень, скорочень слів і вставок;

 • обсяг роботи повинен бути в межах 35-40 рукописних стандартних аркушів (без списку літератури і додатків), з 900-1000 знаками на кожному з них, або ж 25-30 листів видрукованих на друкарській машинці через 2 інтервали з 29 строками на кожному листі (комп’ютерні літери 12,Word);

курсова робота подається у зброшурованому вигляді на кафедру ЕТіП для перевірки, не пізніше ніж за 1 місяць до початку екзаменаційної сесії.

Загальні рекомендації щодо виконання курсової роботи

Процес виконання, оформлення та захисту курсової роботи проходить за наступними взаємопов’язаними етапами:

 1. Вибір теми курсової роботи.

 2. Опрацювання спеціалізованої економічної літератури, діючих економічних законів та нормативних актів.

 3. Детальне вивчення літератури з обраної теми.

 4. Складання плану.

 5. Погодження і затвердження плану у наукового керівника.

 6. Написання курсової роботи.

 7. Оформлення курсової роботи.

 8. Захист курсової роботи.

Кафедрою затверджено строки поєтапного виконання роботи та ведеться контроль її якості (додаток Ж).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.