Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод.вказівки по виконанню конт.роб_мікроеконо....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
1.75 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра економічної теорії та підприємництва

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

з дисципліни «Мікроекономіка»

для студентів економічних спеціальностей

заочної форми навчання

м. Кривий Ріг

2009 р.

Укладачі: Кононенко В.Д., к.е.н., доцент,

Яцишина Л.Л., ст. викладач.

Відповідальний за випуск: Ковальчук В.А., д.т.н., професор

Рецензент: Кравченко Н.В., к.е.н., доцент.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» сприяють більш глибокому засвоєнню студентами теоретичних та методологічних основ навчального курсу при самостійному вивченні предмету. Вказівки до контрольної роботи містять перелік варіантів окремих, індивідуальних завдань з власним для кожного варіанту набором теоретичних питань і практичних завдань, а також рекомендації щодо їх виконання та вимоги з оформлення роботи.

Методичні вказівки розроблені для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання, які прослухали курс лекцій з дисципліни «Мікроекономіка», наданих згідно навчальної робочої програми та нормативної частини навчальних планів для відповідних економічних спеціальностей.

Розглянуто Схвалено

на засіданні на вченій раді

кафедри ЕТіП економічного факультету

Протокол № 3 Протокол № ___

від 05.11.08 від ____________

ЗМІСТ

Передмова 4

1. Тематичний план навчальної дисципліни «Мікроекономіка» 5

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 7

3. Тематика курсу і контрольні питання 43

4. Основні задачі курсу 45

5. Список рекомендованої літератури 56

Додатки 58

Передмова

Контрольна робота з курсу «Мікроекономіка» виконується студентами заочної форми навчання в 5-му семестрі з метою поглибленого вивчення даного курсу, формування у студентів цілісного розуміння механізму взаємних відносин суб’єктів господарської діяльності в умовах конкуренції.

Під час виконання контрольної роботи, студент повинен вміти самостійно виконувати економічні розрахунки, які пов’язані з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем в ринкових умовах.

Контрольна робота містить як теоретичну частину(з індивідуальних, згідно варіанту, тематичних питань заданого переліку тем), так і практичну частину, що передбачає реалізацію самостійно, набутих знань з заданого курсу у вигляді графоаналітичного розв’язання задач з ілюстраціями і аналізом. Контрольна робота виконується студентом самостійно за індивідуальним завданням.

Індивідуальне завдання обирається студентом за варіантом, номер якого визначається за останньою цифрою номера залікової книжки. Оформляється контрольна робота в учнівському зошиті або у вигляді брошури на аркушах паперу формату А-5 (титульний лист та зміст індивідуального завдання наведено в додатках 1 і 2 ). На сторінках необхідно залишити поле розміром 25 – 30 мм для зауважень викладача. Писати слід чорнилом або кульковою ручкою (синього, фіолетовою, чорного кольору) акуратно, чітко і грамотно.

На кожне теоретичне питання з наведеного переліку тем, відповідь повинна бути повною з використанням як основної, так і додаткової літератури зі списку використаної літератури. За необхідністю у відповіді на теоретичні питання слід наводити розрахунки, використовуючи графіки, рисунки, доповнюючи їх необхідним роз’ясненнями.

В контрольній роботі необхідно наводити як умови індивідуальних завдань, так і їх розв’язок. Розв’язання задачі повинно повністю спиратися на текст завдання, включаючи необхідні пояснення, формули, розрахунки, рисунки, графіки. Рисунки, графіки, таблиці виконуються тушшю, чорного кольору чорнилам або пастою, з обов’язковими підписами і позначеннями.

Скорочення в тексті теоретичного характеру не дозволяються. Список використаної літератури надається з дотриманням стандартних вимог, щодо джерела та його межах. Контрольна робота повинна бути надіслана на кафедру в межах термінів, передбачених навчальним планом, з додатковим врахуванням часу для перевірки та виправлення помилок, допущених у контрольній роботі.

Завдання контрольної роботи містить:

- визначене за варіантом теоретичне питання з заданих тем курсу (Розділ 3);

- умови семи задач (Розділ 4).

Номер теоретичного питання і вихідні дані алгоритму рішення кожної задачі обираються студентом за його варіантом . Наприклад, в заліковій книжці студента остання цифра 9, тобто 9-й варіант. Це означає, що студент обирає з номерами варіантів 4,9 як теоретичне питання з будь якої теми, так і вихідні дані для розв’язання кожної задачі, тобто номер варіанта теоретичного питання і номер варіанта вихідних даних задач повинен вміщувати цифру 9.

1. Тематичний план навчальної дисципліни «Мікроекономіка»

Тема 1. Мікроекономіка як наука.

Мікроекономіка в системі економічних наук. Предмет, суб’єкти та об’єкти мікроекономіки. Основні поняття та припущення мікроекономічного аналізу. Загальна характеристика ринкових структур. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.