Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод.вказівки до вик-ня диплом. проекту.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
206.34 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Методичні вказівки

до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності

7.050601 „Теплоенергетика”

усіх форм навчання

Кривий Ріг

2008

Укладач: Ю.П. Квятковська, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск: В.А.Трегубов, докт. техн. наук, проф.

Рецензент: О.В. Замицький, докт. техн. наук, професор

У методичних вказівках наведено тематику дипломних проектів, зміст і обсяг пояснювальної записки та графічної частини дипломного проекту, порядок захисту дипломних проектів, а також рекомендовану літературу.

Розглянуто

на засіданні кафедри

теплоенергетики

Протокол № 1 від 12.09.07 р.

Схвалено

на вченій раді механіко-машинобудівного факультету

Протокол № 2 від 19.09.07 р.

Зміст

ВСТУП 4

1. ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 5

2. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 5

2.1. Структура й обсяг пояснювальної записки 5

2.2. Зміст пояснювальної записки 6

2.3. Графічна частина дипломного проекту 8

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ Й ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 9

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ 10

4.1. Захист дипломного проекту 11

Додаток1. Зразок титульного аркуша пояснювальної записки……………….12

Додаток 2. Зразок завдання на проект…………………………………………..13

Додаток 3. Зразок реферату……………………………………………………...15

Додаток 4. Зразок списку використаних джерел……………………………….16

Додаток 5. Примірний перелік тем дипломних проектів……………………...17

Додаток 6. Зразок структури дипломного проекту…………………………….20

ВСТУП

Дипломне проектування є завершальним етапом навчального процесу підготовки інженерів-теплоенергетиків у вищому навчальному закладі, підведенням підсумків усієї навчальної роботи студентів в університеті.

Метою дипломного проекту є систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань за фахом: набуття навичок застосування отриманих знань при рішенні конкретних науково-технічних завдань.

Дипломний проект дозволяє оцінити знання студента і його здатність приймати інженерні рішення з технологічних, економічних та організаційних питань, що виникають при виконанні проекту.

Дипломний проект є випускною роботою студента, на підставі якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання щодо присвоєння йому кваліфікації інженера-теплоенергетика.

Споживачами теплової та електричної енергії є всі промислові і комунально-побутові підприємства. Майже на всіх підприємствах використовуються енергоперетворюючі установки та теплообмінне устаткування. Тому спектр тем дипломних проектів дуже різноманітний.

Теми дипломних проектів повинні бути актуальними, присвяченими рішенню конкретних виробничих завдань, з використанням знань і навичок, набутих у процесі вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом.

Тематика дипломного проектування для студентів-теплоенергетиків, в основному, пов'язана з вирішенням наступних завдань:

- розробка і модернізація типів промислових печей, генеруючих та тепловикористовуючих установок;

- реконструкція ділянок цехів з метою підвищення продуктивності та ефективності використання тепла і палива;

- розробка систем використання вторинних енергоресурсів підприємств;

- удосконалення схем постачання підприємств енергоносіями;

- розробка засобів використання відновлюваних джерел енергії;

- удосконалення теплових двигунів.

Примірний перелік тем дипломних проектів наведено в додатку 5.

При рішенні важливих виробничих питань, пов'язаних з великим обсягом робіт, допускається виконання комплексних дипломних проектів декількома студентами. У комплексному проекті кожен студент вирішує своє конкретне завдання, пов'язане загальною метою дипломного проекту.

Реальним вважається дипломний проект, якщо:

- до проекту додано документи, що свідчать про його впровадження;

- дипломний проект виконаний на замовлення (пропозицію) підприємства або схвалений замовником.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.