Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банка...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
901.4 Кб
Скачать

13.4. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученнями клієнтів банку

Обслуговування потреби клієнтів щодо купівлі-продажу іноземних валют вважається однією із основних форм участі банку у здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Коло подібних операцій досить широке. Так, імпортерам іноземна валюта необхідна для здійснення розрахунків за товари та послуги, що придбані (надані) за кордоном. З іншого боку, експортери продають валюту, що їм поступила за реалізовані товари (послуги) для того, щоб виконати платежі у гривні на території України. Власники валют­них рахунків у банках можуть мати потребу в розрахунку за зовнішньоекономічним контрактом в іншій валюті, ніж та, що є в їх розпорядженні. У цьому випадку банк проводить операцію конверсії валют за рахунками клієнтів поза участю національної валюти. Виконати заявки клієнтів на купівлю або продаж валюти банк може у різний спосіб, а саме:

узяти участь у торгах Української міжбанківської валютної біржі (УМВБ) за дорученням клієнтів;

укласти угоду з іншим суб’єктом міжбанківського валютного ринку України (МВРУ) щодо придбання або продажу валюти на замовлення клієнта;

виконати замовлення своїх клієнтів (продавця та покупця) шляхом взаємного заліку коштів у національній та іноземній валюті в межах одного банку;

продати клієнту або викупити у нього валюту за власний рахунок у межах ліміту відкритої валютної позиції.

У перших трьох випадках банк, що обслуговує клієнта, виступає як посередник між покупцем та продавцем. Отже рахунки валютних позицій за обліком даних операцій не зачіпаються.

Національним банком України розроблено Порядок підготовки документів, необхідних для купівлі іноземної валюти на УМВБ і КМВБ, а також оплати платіжних доручень у вільно конвертованій валюті на виконання зобов’язань перед нерезидентами як за рахунок власних коштів, так і придбаних на біржах (відповідно до спільної постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про затвердження Антикризових заходів фінансової стабілізації» від 10.09.98 за № 1413).

Торговельні операції з клієнтами проводяться, зазвичай, за поточним курсом УМВБ незалежно від місця їх проведення. При виконанні операцій купівлі-продажу валюти банк стягує комісію з клієнта та сплачує комісію зовнішньому контрагенту (УМВБ або іншому банку). Комісійні доходи обліковуються за балансовим рахунком № 6114 «Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів», а сплачені комісійні витрати — за рахунком № 7104 «Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів».

Для відображення операцій купівлі-продажу безготівкової валюти за дорученням клієнтів банки використовують рахунки:

№ 2900 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів».

№ 2800 «Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів».

Рахунок № 2900 відкривається у розрізі валют. За кредитом гривневого аналітичного рахунку 2900.980 (980 — код гривні за єдиним класифікатором валют) банк акумулює суми, отримані від клієнтів для проведення операцій купівлі іноземної валюти. На аналітичних рахунках за кодами валют нагромаджуються кошти клієнтів, що призначаються для продажу, а також проводиться розподіл загальної суми придбаної валюти за поточними рахунками покупців.

Застосування мультивалютного рахунку № 2900 полегшує банку проведення розрахунків за торговельними операціями при значній кількості клієнтів — покупців та продавців. Підсумовуючи матеріал, складемо бухгалтерські записи за наведеними операціями банку з купівлі-продажу іноземних валют за дорученням клієнтів, а саме:

доларів США — код валюти 840

німецьких марок — код валюти 280

російських рублів — код валюти 810

Українська гривня, як уже зазначалося, має код 980.

1. На замовлення клієнта банк А купує 10000 доларів США на УМВБ (курс долара/гривні — 1 : 4.5):

— відповідно до платіжного доручення клієнта банк депонує гривневу суму 45000 грн. на рахунку кредиторської заборгованості.

Д-т 2600.980 45000 грн.

К-т 2900.980 45000 грн.

— проплати за операцією з купівлі валюти банк проводитиме зі свого рахунку «ностро», який відкритий в АБ «Кліринговий дім».

У разі необхідності він забезпечує залишок за рахунком, що необхідний для розрахунка, тобто переказує кошти на поповнення рахунку

Д-т 1500.980 45000 грн.

К-т 1200 Кореспондентський рахунок у   Національному банку України 45000 грн.

— після встановлення курсу торгів УМВБ (наприклад USD / грн. 1 : 4.4592) АБ «Кліринговий дім» дебетує коррахунок банку А. Ця операція за балансом банку А, що виконує замовлення клієнта відображається наступним чином:

Д-т 2900.980 44592 грн.

К-т 1500.980 44592 грн.

— крім цього, банк «Кліринговий дім» стягує комісію у розмірі 0,15% від суми гривневого еквіваленту, зміст даної операції за балансом банку А записується бухгалтерською проводкою:

Д-т 7104 66,89 грн.

К-т 1500.980 66,89 грн.

— банк А, у свою чергу, стягує з клієнта комісію за придбання валюти у розмірі 0,3%

Д-т 2900.980 133,78 грн.

К-т 6114 133,78 грн.

— залишок невикористаних коштів у національній валюті банк А зараховує на поточний рахунок клієнта (45000 – 44592 –  – 133,78 = 274,22 грн.).

Д-т 2600.980 274,22 грн.

К-т 2900.980 274,22 грн.

— у день торгів (для доларів США) або на наступний банківський день (для інших валют) АБ «Кліринговий дім» перераховує банку А куплену валюту на його кореспондентський рахунок. Надходження валюти відображається записом

Д-т 1500.840 10 000 дол. США

К-т 2600.840 10 000 дол. США

2. Продаж на УМВБ 10000 доларів США за дорученням клієнта:

— відповідно до заяви клієнта валюта, що призначена на продаж, списується з валютного рахунку клієнта

Д-т 2600.840 10 000 дол. США

К-т 2900.840 10 000 дол. США

— у день торгів банк перераховує валютні кошти на коррахунок АБ «Кліринговий дім» у зарубіжному банку — кореспонденті. Записи в бухгалтерському обліку виконуються за датою валютування

Д-т 2900.840 10 000 дол. США

К-т 1500.840 10 000 дол. США

— у день торгів УМВБ стягує з учасників операції продажу валюти 0,15% гривневого еквівалента проданої валюти/курс, встановлений на торгах 1 : 4,6598 дол./грн. Відповідно АБ «Кліринговий дім» списує відповідну суму комісії з кореспондентського рахунку банку

Д-т 7104 69,90 грн.

К-т 1500.980 69,90 грн.

— наступного дня по зарахуванню проданої валюти на коррахунок АБ «Кліринговий дім» за результатами торгів виконуються розрахунки у національній валюті

Д-т 1500.980 46598 грн.

К-т 2900.980 46598 грн.

— банк стягує комісію в розмірі 0,2% з продавців валюти

Д-т 2900.980 93,20 грн.

К-т 6114 93,20 грн.

— банк перераховує гривневий еквівалент проданої валюти за вирахування комісії (0,2%) на поточний рахунок клієнта-продав­ця валюти

Д-т 2900.980 46 504,80 грн.

К-т 2600.980 46 504,80 грн.

Дані приклади засвідчують наведені вище положення стосовно того, що операції продажу-купівлі іноземної валюти за гривню за дорученням клієнта на розмір валютної позиції банку не впливають. Однак у багатьох випадках банки здійснюють торговельні операції за власні кошти та в межах лімітів відкритої валютної позиції.

Приклади.

1. Банк проводить купівлю 200000 російських рублів за курсом УМВБ 0,338 руб/грн.; офіційний курс: 0,340 руб./грн.

— списання валютних коштів з рахунку клієнта і відкриття довгої відкритої валютної позиції

Д-т 2600.810 200 000 руб. (68000 грн. за офіційним курсом)

К-т 3800.810 200 000 руб.

— перерахування гривневого еквівалента на поточний рахунок продавця за курсом УМВБ:

Д-т 3801.810 67 600 грн.

К-т 2600.980 67 600 грн.

— отримання комісійного доходу 0,2%

Д-т 2600.980 135,20 грн.

К-т 6114 135,20 грн.

— відображення в обліку реалізованого фінансового результату (різниця між гривневим еквівалентом проданої валюти за офіційним курсом та курсом продажу : 68000 – 67600 = 400 грн.)

Д-т 3801.810 400 грн.

К-т 6204 400 грн.

2. Продаж клієнту 30000 німецьких марок за курсом УМВБ 2.259 мар./грн. при офіційному курсі 2.273:

— зарахування валюти на рахунок клієнта та відкриття короткої валютної позиції

Д-т 3800.280 30 000

К-т 2600.280 30 000 (68190 за офіційним курсом)

— списання гривневого еквівалента з рахунку покупця

Д-т 2600.980 67 770 грн.

К-т 3801.280 67 770 грн.

— комісійний дохід 0,3%

Д-т 2600.980 203,31 грн.

К-т 6114 203,31 грн.

— відображення в обліку реалізованого фінансового результату (68190 – 67770 = 420)

Д-т 6204 420 грн.

К-т 3801.280 420 грн.

3. Операція конверсії коштів за рахунками клієнта в іноземній валюті.

Банк за дорученням клієнта поповнює його рахунок у німецьких марках на суму 20000 за рахунок доларів США, що є на рахунку з метою проведення розрахунків за іноземним контрактом у німецьких марках.

Курс угоди, визначений банком, — 1.6840 (дол./марки), офіційні курси 3.6957 дол/марки і 2.2573 марка/гривні.

— зарахування 20000 нім. марок на валютний рахунок клієнта

Д-т 3800.280 20000 нім. марок

К-т 2600.280 20000 нім. марок (45 146 за офіційним курсом)

— списання еквівалентної суми доларів США з валютного рахунку клієнта (20000 : 1.684 = 11876.48)

Д-т 2600.840 11 876,48 дол. США

К-т 3800.840 118 76,48 дол. США

— відображення гривневого еквівалента валютної позиції (пам’ятаємо, що вартість придбаної іноземної валюти — визначається на рівні вартості проданої іноземної валюти, у нашому прикладі — доларів США).

Д-т 3801.840 43 891,91 грн.

К-т 3801.280 43 891,91 грн.

На кінець дня всі залишки в іноземній валюті оцінюються за офіційним курсом.

Залишок за рахунком 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами» списується в кінці звітного періоду на рахунки фінансових результатів діяльності банку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.