Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РНП ДнФР для 3.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
163.79 Кб
Скачать

7. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальна робота з даного курсу є підсумковим завданням, яке спрямоване на вдосконалення навичок самостійної роботи, є важливим етапом підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Мета виконання індивідуального завдання полягає у закріпленні тих знань, які були отримані під час вивчення курсу «Держава на фінансовому ринку», їх поглиблення.

В процесі виконання індивідуального завдання студент повинен отримати навички самостійного опрацювання різноманітних сучасних інформаційних джерел (наукова та періодична література, законодавчо-нормативна база з досліджуваної проблеми (у тому числі внутрішні нормативні документи організації), дані статистичної і бухгалтерської звітності, матеріали, які розміщені в Інтернеті тощо) та аналізу конкретних ситуацій. Підготовка і виконання індивідуального завдання дасть можливість студенту глибше вивчити основні питання з дисципліни «Держава на фінансовому ринку», як курсу професійного спрямування й на підставі цього робити самостійні висновки і прогнози.

При виконанні індивідуального завдання студенти повинні всебічно й глибоко розкрити зміст обраного теоретичного питання, показати знання літературних джерел, вміння здійснювати комплексні дослідження стану підприємств, робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації.

Мета роботи формулюється у вигляді очікуваних результатів, які являють собою внесок у практику теми, що розглядається.

Рекомендації, пропозиції, прогнози, що пропонуються в рамках виконання індивідуального завдання можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Обсяг роботи. Робота не обмежена в обсязі, але в цілому вона має бути викладена на 10–15 сторінках з написанням змісту та обов’язково списку використаної літератури з посиланнями на неї за текстом.

Головна вимога до написання індивідуального завдання – це самостійність, особиста ініціативність, обґрунтованість і творчий підхід до написання, використання інноваційних технологій при підготовці і оформленні роботи.

8.Методи навчання

Лекція є основною формою проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу з курсу «Корпоративне управління».

Тематика курсу лекцій визначається навчальною програмою. Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях - аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів.

Теоретичний матеріал лекцій відпрацьовується на семінарських і практичних заняттях, а також самостійно в бібліотеці, дома тощо.

На семінарських заняттях проводиться усне обговорення тем лекцій, вірішуються тестові та ситуаційні завдання, обговорюються діскусійні питання з теми.

Самостійно студенти готують доклади та реферати з додаткових питань з розглянутої теми на лекціях та виконують індивідуальні завдання.

1 бал за кожну лекцію передбачає обов`язкову присутність студента на даному виді навчальних занять. У разі відсутності студент має представити викладачу відпрацьований матеріал за дану тему у довільній формі, після чого студенту зараховується цей бал.

На семінарському занятті при обговоренні теми або в пісьмовому її викладі студент може отримати від 1 до 5 балів. Індивідуальні завдання оцінюються від 2 до 5 балів, самостійна робота від 1 до 2 балів та тестові модельні контролі до 10 балів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]