Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робоча програма_бакалавры.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
260.61 Кб
Скачать

Донецький університет економіки та права

ПОГОДЖЕНО

Перший проректор з навчальної роботи

к.е.н., доцент

____________ Т.С. Жорняк

_______________________р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

д.е.н., професор

____________ Я.Г. Берсуцький

_______________________р.

Робоча програма

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

РоЗРОБЛЕНО РОЗГЛЯНУТО

Шелегеда Б.Г., д.е.н., проф. Протокол засідання

Турбіна О.І., ст. викладач кафедри економіки підприємства

та економічної теорії

№ 12 від 16.04.2009

Завідувач кафедри

д.е.н., професор

Б.Г. Шелегеда

________________

____________ р.

ВІЗА

Директор Центру організації цільової

підготовки та юридичної консультації

з працевлаштування студентів

________________Л.Б. Зінін

________________________р.

Донецьк 2009

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................3

1. Загальні положення.........................................................................................4

2. Календарний план виробничої практики......................................................4

3. Практичні завдання та рекомендації щодо їх виконання............................4

3.1 Характеристика підприємства……………………...........................4

3.2 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства............5

4. Форми і методи контролю..............................................................................9

4.1. Вимоги до структури звіту з практики.............................................9

4.2. Захист звіту з практики....................................................................10

4.3. Критерії оцінювання практики.......................................................10

5. Література......................................................................................................11

Додатки...............................................................................................................12

ВСТУП

Практика с важливою стадією процесу підготовки бакалаврів за спеціальністю "Економіка підприємства", на якій перевіряються отримані теоретичні знання і відпрацьовуються професійні навички та вміння.

Після завершення виробничої практики проводиться диференційований залік у формі усного захисту звіту про виконання завдання (на основі попередної оцінки звіту та доповіді щодо теоретичної та практичної частин звіту).

Практику спрямовано на закріплення, поглиблення та зміцнення отриманих під час навчання знань, надбання професійних вмінь та навичок, оволодіння сучасними методами, формами організації, розрахунково-аналітичними операціями та технічними засобами виконання робіт.

Мета виробничої практики - закріплення теоретичних знань, одержаних студентами та оволодіння навичками практичної роботи по організації та аналізу економічної діяльності підприємства.

Згідно з метою практики перед студентами стоять наступні завдання:

дати загальну характеристику підприємства;

ознайомитися з системою контролю та розподілом функцій між службовцями;

дослідити виробничо-господарську діяльність підприємства;

розробити рекомендації та пропозиції щодо питань удосконалення економічної діяльності підприємства, визначити шляхи їх впровадження.

Студент, який пройшов практику повинен вміти:

самостійно проводити аналіз техніко-економічних показників господарській діяльності підприємства;

вирішувати конкретні завдання економічної діяльності підприємства;

проводити моніторинг економічної діяльності підприємства з метою підвищення ефективності використання ресурсів;

обробляти господарсько-правову та іншу інформацію за допомогою комп'ютерних технологій.

Підготовка звіту про виробничу практику припускає серйозне вивчення і застосування основних положень економічної науки, законодавчих актів і нормативних документів, а також статистичних збірників, монографій, наукових збірників, журнальних статей тощо.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]