Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РМ тема ГП.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.07.2019
Размер:
96.26 Кб
Скачать

1. Документальне оформлення, синтетичний і аналітичний облік готової продукції

Кінцевим продуктом виробничого процесу підприємств є готова продукція (роботи, послуги).

Відповідно до діючих нормативних документів, готовою продукцією вважаються комплектні вироби, що пройшли на даному підприємстві всі стадії технологічної обробки та необхідні випробування, які відповідають вимогам стандартів або технічних умов, прийняті відділом технічного контролю, укомплектовані необхідними документами, які засвідчують їхню якість, і здані на склад.

Підсумком виробничого процесу ряду підприємств є виконані роботи і послуги. Вони теж є «готовою продукцією» цих підприємств, які не мають речовинної структури, відповідають установленим вимогам і прийняті замовником. На відміну від матеріальної готової продукції роботи та послуги не можуть передаватися на склад, а відразу здаються замовникам.

Відповідно до пункту 6 П(С)БО 9 «Запаси» готова продукція включається до складу запасів підприємства. Вона відображається в балансі за первинною вартістю. Пунктом 10 П(С)БО 9 «Запаси» визначено, що первинною вартістю запасів, які виготовляються власними силами підприємства, визнається собівартість їхнього виробництва, тобто виробнича собівартість.

Виробнича собівартість готової продукції розраховується відповідно до порядку, встановленого П(С)БО 16 «Витрати». Однак визначити фактичну виробничу собівартість можна тільки після відбиття всіх витрат, пов'язаних з її виготовленням, що відбувається вже після закінчення звітного періоду. Разом з тим рух (випуск із виробництв і відпуск покупцям) готової продукції відбувається протягом усього звітного періоду. Тому для відображення руху готової продукції (робіт, послуг) у поточному обліку на підприємствах затверджуються облікові ціни, у якості яких можуть використовуватись:

- планова собівартість;

- нормативна собівартість;

- фактична собівартість попередніх звітних періодів і інших.

Після закінчення звітного періоду відповідно до методики, розглянутої раніше, визначається фактична виробнича собівартість кожного окремого виду продукції (робіт, послуг). Тому, незалежно від вибраного варіанта оцінки готової продукції в поточному обліку наприкінці місяця з'являється необхідність відобразити в обліку відхилення. Сума відхилень визначається по кожному виду продукції (робіт, послуг) за формулою:

Відхилення можуть являти собою:

- економію, якщо фактична собівартість менше облікової;

- перевитрати, якщо фактична собівартість більше облікової.

В обліку відхилення відображаються таким ж записом, як і випуск готової продукції, але:

- економія відображається негативними числами, тобто способом червоного сторно;

- перевитрати відображається позитивними числами, тобто звичайним способом.

Сума відхилень повинна наприкінці місяця розподілятися між реалізованою продукцією та тією, що залишилася на складі. При цьому необхідно врахувати дані на початок місяця, а саме залишок продукції за обліковими цінами і відхилення, які відносяться до нього, а також випуск продукції за місяць за обліковими цінами та відхилення до нього. Розподіл відхилень здійснюється за видами продукції (робіт, послуг) за методом середнього відсотка.

Приклад: на 1 березня за даними обліку значилося:

1. Готова продукція в складі за обліковими цінами

30000 грн.

2. Сума відхилень (економія)

2000 грн.

3. Випущена за місяць продукція з виробництва за обліковими цінами

570000 грн.

4. Фактична собівартість випущеної за місяць продукції

536000 грн.

5. Реалізовано за місяць за обліковими цінами продукції на суму

560000 грн.

Насамперед, розрахуємо суму відхилень на випущену за місяць продукцію. Вона рівняється: 536000 - 570000 = - 34000 (економія).

Тепер визначимо середні відсотки відхилень на всю продукцію з урахуванням початкового залишку:

Детальний розрахунок для наочності представимо в таблиці 10.1.

Таблиця - Розрахунок відхилень на реалізовану продукцію

Показники

Залишок на початок періоду

Випущено з виробництва за звітний період

Усього

(2+3)

Серед-ній % відхи-лень

Реали-зовано за звітний період

Залишок на кінець відповід-ного періоду

1

2

3

4

5

6

7

Облікова вартість

30000

570000

600000

560000

40000

Відхилення (економія)

-2000

-34000

-36000

6

-33600

2400

Фактична собівартість

28000

536000

564000

526400

37600

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]