Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РМ кредит.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
41.49 Кб
Скачать

8

Тема 3. Облік короткострокових позик

1. Загальна характеристика та класифікація банківських кредитів

2. Облік короткострокових банківських кредитів

3. Облік процентів за позичками банка

Нормативно-правові документи

1. П(С)БО 11 «Зобов’язання», затв. наказом МФУ від 31.01.2000р. № 20

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV

3. Закон України «Про фінансові послуги та регулюванні ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р.

4. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ

1. Загальна характеристика та класифікація банківських кредитів

Фінансовий кредит - це кошти, надані в борг юридичній чи фізичній особі на певний строк і під відсоток (ст. 1 Закону про фінансові послуги).

Найбільш розповсюдженими формами фінансового кредиту є банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний й інші форми кредиту.

Банківський кредит – будь-яке зобов'язання банку надати визначену суму грошей, гарантія, зобов'язання придбати право вимоги боргу, продовження терміну погашення боргу, надане в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення суми заборгованості, а також на зобов'язання по сплаті відсотків і інших зборів з цієї суми (ст. 2 Закону про банки).

Комерційні банки можуть надавати кредити всім суб'єктам господарської діяльності при наявності в них реальних можливостей і правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту і сплати відсотків (комісійних) за користування кредитом.

Комерційний кредит - це товарна форма кредиту. Його об'єктом можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, щодо яких продавцем надається відстрочка платежу.

Лізинговий кредит - це відносини між суб'єктами лізингу, що виникають у випадку довгострокової фінансової оренди майна і супроводжуються висновком лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту.

Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин із приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна. Предметом іпотеки при наданні кредиту виступають житлові будинки, квартири, виробничі споруди, магазини, земельні ділянки, що є власністю позичальника, і не є об'єктом застави по іншій угоді.

Бланочний кредит банк може надавати тільки в межах наявних власних коштів (без заставного майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної процентної ставки надійним позичальникам, що мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

Основні принципи надання банківського кредиту є:

- забезпеченість;

- повернення;

- дотримання термінів;

- цільове використання.

Банківські кредити класифікують:

- за термінами використання:

а) короткострокові - до 1 року;

б) середньострокові - до 3 років;

в) довгострокові - понад 3 років.

- за забезпеченням:

а) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);

б) гарантовані (банками, майном третьої особи);

в) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації);

г) незабезпечені (бланочні).

- за ступенем ризику:

а) стандартні кредити;

б) кредити з підвищеним ризиком.

- за методом надання:

а) у разовому порядку;

б) відповідно до відкритої кредитної лінії;

в) гарантійні.

- за термінами погашення:

а) у розстрочку;

б) достроково (за вимогою кредитора чи за заявою позичальника);

в) з регресією платежів;

г) по закінченню обумовленого періоду (місяця, кварталу).

Досить часто підприємства одержують кредит відповідно до відкритої кредитної лінії. При відкритті позичальнику мультивалютної поновлюваної кредитної лінії банк надає такому позичальнику кредити в її межах у національній чи іноземній валюті.

Під поновлюваною кредитною лінією розуміється кредитна лінія, протягом терміну дії якої після повного чи часткового повернення наданих позичальнику кредитів банк здійснює подальше кредитування даного позичальника в межах ліміту цієї лінії.

Протягом терміну дії кредитної лінії банк може надати позичальнику кредит або шляхом одноразового надання одного кредиту в сумі, що дорівнює ліміту кредитної лінії, або шляхом надання декількох кредитів, але так, щоб у будь-який момент загальна заборгованість по кредитній лінії не перевищувала ліміт кредитної лінії.

Кількість кредитів, що позичальник має право одержати протягом терміну дії кредитної лінії й у межах вільного залишку її ліміту - не обмежено. При цьому вільний залишок ліміту кредитної лінії визначається як різниця між сумою ліміту кредитної лінії і сумою загальної заборгованості по кредитній лінії, у тому числі, якщо різниця виникла внаслідок повного чи часткового повернення одного чи декількох кредитів.

Погашення заборгованості за кредитом і відсотками за користування їм здійснюються в черговості, установлюваної сторонами при укладанні договору про надання кредиту.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]