Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розділ 2.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
537.6 Кб
Скачать

73

РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

2.1. Організаційно-економічна характеристика Пенсійного фонду

Управління Пенсійного фонду в Ленінському районі міста Донецька у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, такими як „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003р. №1058-IV, Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 року №400/97-ВР, Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 року №1788-XII, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положеннями про Пенсійний фонд України, затвердженими Указом Президента України від 1 березня 2001р. №121, постановами правління і наказами Фонду, наказами і розпорядженнями регіональних керувань, а також Постановою правління Пенсійного фонду України від 30.04.2002 р. № 8-2.

Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовлює документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсії, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов'язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені Законом та статутом Пенсійного фонду [3].

Пенсійний фонд є самоврядною неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується його правлінням.

У даній роботі розглядається управління Пенсійного фонду України у Ленінському районі м. Донецька. Організаційна структура цього управління наведена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Структура управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Донецька за 2008 рік

№ з/п

Назва структурного підрозділу

Кількість штатних посад

1

2

3

1

Керівництво

3

1.1.

Начальник управління

1

1.2

Заступник начальника управління – начальник відділу обліку надходження платежів

1

1.3

Заступник начальника управління – начальник відділу пенсійного забезпечення

1

2

Відділ обліку надходження платежів

17

3

Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів

4

4

Відділ пенсійного забезпечення

31

5

Відділ персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж

11

6

Загальний відділ

4

7

Юридичний сектор

2

8

Сектор по роботі із зверненнями громадян

2

9

Головний спеціаліст з кадрів

1

10

Головний спеціаліст - системотехнік

1

Всього штатних одиниць

76

Таким чином, відділ обліку надходження платежів підпорядковується заступнику начальника управління і нараховує 17 осіб. У відділі виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів працюють 4 особи, у відділі пенсійного забезпечення – 31 особа. Відділ персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж нараховує 11 осіб. Всього в Пенсійному фонді Ленінського району на 2008 рік працювало 76 осіб.

Розглянемо головні відділи управління Пенсійного фонду України у Ленінському районі м. Донецька: відділ надходження доходів, відділ пенсійного забезпечення, відділ персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж, відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління, юридичний сектор та сектор по роботі із зверненням громадян.

Відділ обліку надходження платежів управління Пенсійного Фонду є структурним підрозділом районного управління Пенсійного фонду і підпорядковується начальнику управління.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами президента України, Положенням про Управління Пенсійним фондом України, Положенням про Пенсійний фонд України, Положенням про Головне управління Пенсійного фонду України у Ленінському районі м. Донецька, постановами правління та наказами Пенсійного фонду України, цим положенням, наказами начальника Головного управління Пенсійного Фонду України в Донецькі області та управління Пенсійного Фонду України у Ленінському районі м. Донецька.

Основними завданнями відділу є збирання та акумуляція у Ленінському районі страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі страхових внесків) та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду.

Наступний відділ – це відділ пенсійного забезпечення, який надає консультативну допомогу підприємствам та громадянам з питань пенсійного законодавства, здійснює діловий процес та контроль за виконанням документів, що стосується діяльності відділу; розглядає письмові та усні звернення від фізичних та юридичних осіб, що стосується питань призначення та виплати пенсії; здійснює призначення, перерахунки, продовження, припинення виплати пенсій згідно з чинним законодавством; визначає потреби у коштах на виплату пенсій, оплату послуг по виплаті пенсій, складає відповідні заявки; подає у встановленому порядку запити до відділів організації впровадження персоніфікованого обліку щодо надання ними довідок про застрахованих осіб; забезпечує ведення пенсійних справ та особових рахунків, організує їх облік та збереження.

Відділ персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж забезпечує додержання підприємствами, установами та громадянами вимог законодавства про державне соціальне страхування стосовно пенсійного забезпечення; виконує функції по реєстрації страхувальників; виконує функції обліку платників страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування; виконує проведення звірок з органами державної реєстрації; забезпечує додержання вимог системи захисту інформації про застрахованих осіб.

Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів забезпечує фінансування на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат; проводить аналіз діяльності управління ПФУ у Ленінському районі м. Донецька по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду в установах банків.

Загальний відділ займається реєстрацією кореспонденції та підготовкою її для керівництва управління, відправкою вихідної кореспонденції, складанням зведеної номенклатури справ управління та поданням її керівництву на затвердження, оформленням справ для передачі в архів,

Правові питання вирішує юридичний сектор, основними завданнями і функціями якого є забезпечення правильного застосування законодавства під час виконання функцій, покладених на управління; перевірка на відповідність законодавству проектів наказів, господарських договорів, інших нормативних актів та розпорядчих документів, що подаються на затвердження керівництву управління; ведення роботи з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства; захист інтересів управління в судах та інших органів під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються інтересів управління; забезпечення взаємодії з правоохоронними органами та іншими органами.

Безпосереднім вирішенням питань, виникаючих у пенсіонерів, займається сектор по роботі із зверненням громадян, основними завданнями і функціями якого є забезпечення реєстрації звернень та відповідей на них, контроль за належним оформленням відповідей і формування справ по роботі із зверненням громадян, реєстрація листування з питань звернення громадян; забезпечення розміщення на стендах управління інформаційних матеріалів з питань звернення громадян.

Діяльність управління ПФ в Ленінському районі м. Донецька за 2006-2008рр. характеризується показниками, наданими в табл. 2.2 і 2.3.

Проаналізував дані, наведені в таблиці 2.2, можна зробити висновок, що такий показник як кількість пенсіонерів в 2007 році у порівнянні з 2006 роком знижується, а інші мають тенденцію до збільшення. Так, кількість одержувачів пенсій та допомог в 2007 р. зменшилась на 55 осіб. Розмір середньої пенсії в 2007 році збільшився на 378,99 грн. і становив 934,64 грн. Це спричинило збільшення суми пенсійних виплат, що в 2007 р. зросли на 438901,17 тис. грн., або на 24,95% порівняно з минулим роком. Кількість платників збору – фізичних осіб в 2007 р. зросла на 49 осіб або на 8,1 %, юридичних – на 52 особи або на 1,28 %. Збільшення кількості платників призвело до збільшення суми внесків, що в 2007 р. збільшилась на 37,88 %. Штатна кількість працівників Пенсійного фонду в Ленінському районі не змінилась.

Таблиця 2.2

Основні показники, що характеризують діяльність установи Пенсійного фонду України в Ленінському районі м.Донецька за 2006-2007 рр.

Назва показника

2006 рік

2007 рік

Абсолютне відхилення

(+,-), тис. грн.

Відносне відхилення, %

1

2

3

4

5

Контингент одержувачів пенсій та допомоги, осіб

27861

27806

-55

99,8

Кількість платників збору фізичних осіб, осіб

605

654

49

108,1

Кількість платників збору юридичних осіб, осіб

4072

4124

52

101,28

Сума внесків від фізичних і юридичних осіб, тис.грн.

294116,46

405515,99

111399,53

137,88

Сума надходжень коштів з державного бюджету, тис. грн.

28084,29

20511,55

-7572,74

73,04

Штатна кількість працівників установи, осіб

74

74

0

100,00

Сума пенсійних виплат, тис. грн.

175897,44

219787,61

43890,17

124,95

Розмір середньої пенсії, грн.

555,65

934,64

378,99

168,21

Таблиця 2.3

Основні показники, що характеризують діяльність управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м.Донецька за 2007-2008 рр.

Назва показника

Базисний рік

2007

Звітний рік

2008

Абсолютне відхилення

(+,-),тис.грн.

Відносне відхилення, %

1

2

3

4

5

Контингент одержувачів пенсій та допомоги, осіб

27806

27909

103

100,37

Кількість платників збору фізичних осіб, осіб

654

614

-40

93,88

Кількість платників збору юридичних осіб, осіб

4124

4252

128

103,1

Сума внесків від фізичних і юридичних осіб, тис.грн.

405515,99

513045,21

107529,22

126,52

Сума надходжень коштів з державного бюджету, тис.грн.

20511,55

43769,73

23258,18

213,39

Штатна кількість працівників установи, осіб

74

76

2

102,70

Сума пенсійних виплат, тис.грн.

219787,61

354356,09

134568,48

161,23

Розмір середньої пенсії, грн.

934,64

1135,38

200,74

121,48

Проаналізував дані, наведені в таблиці 2.3, можна зробити висновок, що всі показники мають тенденцію до збільшення. Так, кількість одержувачів пенсій та допомог в 2008 р. збільшилась на 103 особи. Розмір середньої пенсії в 2008 році збільшився на 200,74 грн. і становив 1135,38 грн. Це спричинило збільшення суми пенсійних виплат, що в 2008 р. зросли на 134568,48 тис. грн., або на 61,23 % порівняно з минулим роком. Кількість платників збору – фізичних осіб в 2008 р. зменшилась на 40 осіб. Кількість платників збору – юридичних осіб збільшилась на 128 осіб. Збільшення кількості платників призвело до збільшення суми внесків, що в 2008 р. збільшилась на 26,52 %. Штатна кількість працівників Пенсійного фонду в Ленінському районі збільшилась на 2 особи.

Структура та динаміка кількості пенсіонерів та середнього розміру пенсій наведено у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Структура та динаміка кількості пенсіонерів та середнього розміру пенсій в Ленінському районі за 2006-2007 рр.

Вид пенсії

Кількість осіб, отримуючих пенсію

Середній розмір пенсій

2006 рік

2007 рік

Відхилен-ня

2006 рік

2007 рік

Відхилен-ня

- за віком

23169

23323

154

582,89

998,13

415,24

- по інвалідності

2663

2596

-67

448,54

625,18

176,64

- у зв’язку з втратою годувальника

1336

1334

-2

369,06

581,57

212,51

- за вислугу років

210

214

4

649,29

874,25

224,96

- соціальні пенсії

483

339

-144

316,27

363,81

47,54

Виходячи з таблиці, можна сказати, що середній розмір пенсії за віком збільшився, що зумовлено збільшенням кількості одержувачів пенсії за віком. Так, середній розмір пенсії за віком збільшився на 415,24 грн. Кількість осіб, що одержують пенсію по інвалідності в 2007 р. зменшилась на 67 осіб, а пенсія даної категорії громадян збільшилась на 176,64 грн.

Що стосується осіб, що отримували пенсію у зв`язку з втратою годувальника, то їх кількість зменшилась лише на 2 людини, а розмір середньої пенсії збільшився на 212,51 грн. За вислугу років кількість одержувачів збільшилася на 4 людини, але помітна зміна відбулася у середньму розмірі пенсії, що збільшився на 224,96 грн. Кількість отримуючих соціальні пенсії зменшилась на 144 особи, а розмір середньої пенсії збільшився на 47,54 грн.

Таблиця 2.5

Структура та динаміка кількості пенсіонерів та середнього розміру пенсій в Ленінському районі за 2007-2008 рр.

Вид пенсії

Кількість осіб, отримуючих пенсію

Середній розмір пенсій

2007 рік

2008 рік

Відхилен-ня

2007 рік

2008

рік

Відхилен-ня

- за віком

23323

23415

92

998,13

1197,04

198,91

- по інвалідності

2596

2574

- 22

625,18

827,03

201,85

- у зв’язку з втратою годувальника

1334

1419

85

581,57

804,32

222,75

- за вислугу років

214

205

-9

874,25

1117,56

243,31

- соціальні пенсії

339

296

-43

363,81

538,11

174,30

Виходячи з таблиці, можна сказати, що середній розмір пенсії за віком збільшився, що зумовлено збільшенням кількості одержувачів пенсії за віком. Так, середній розмір пенсії за віком збільшився на 198,91 грн. Кількість осіб, що одержують пенсію по інвалідності в 2008 р. зменшилась на 22 особи, а пенсія даної категорії громадян збільшилась на 201,85 грн. Що стосується осіб, що отримували пенсію у зв`язку з втратою годувальника, то їх кількість збільшилась на 85 осіб, а розмір середньої пенсії збільшився на 222,75 грн. За вислугу років кількість одержувачів зменшилась на 9 осіб, але помітна зміна відбулася у середньму розмірі пенсії, що збільшився на 243,31 грн. Кількість отримуючих соціальні пенсії зменшилась на 43 особи, а розмір середньої пенсії збільшився на 174,30 грн.

Таким чином, у цьому розділі розглянута загальна характеристика Пенсійного фонду, а також організаційна структура Пенсійного фонду на прикладі управління ПФУ у Ленінському районі м. Донецька. Були досліджені основні функції та завдання кожного відділу, що дало змогу розглянути досліджуване управління як сукупність його елементів – відділів. Діяльність управління Пенсійного фонду України у Ленінському районі м. Донецька було розглянуто шляхом вивчення основних показників діяльності.