Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2010_MetodNaskrizPrakt_1-3kurs.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
2.07 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО

АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ

ДВНЗ «Херсонський

державний аграрний

університет»

Біолого – технологічний факультет

Херсон -2010

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ОЗНАЙОМЧО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Методичні з для проведення практик для студентів спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за освітньо – кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 6.130200

Автори: Т.І. Нежлукченко, В.П. Коваленко, Б.О. Вовченко, П.С. Прокопенко, С.І. Пентилюк, В.І. Кравченко О.В. Карпенко, Н.П. Пелих, Л.З. Гринкевич, С.О. Назаренко, О.В. Ведмеденко С.П. Панкєєв, В.Г.Миронов

Методичні вказівки розглянуто на навчально-методичній комісії із спеціальності "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» ( протокол № від « __ » ___________ 2010 р.)

Рецензент:

ЗМІСТ

Передмова

4

І

Загальні положення проведення навчальної технологічної практики

5

1. Нормативні посилання

5

2. Види практик

6

3. Вимоги до баз практики

15

4. Загальні питання організації практики

16

ІІ

Звіт про практику.

22

1. Ведення щоденнику

22

Література

27

Додатки

28

Передмова

Практичне та практично-ознайомче навчання студентів є невід'ємною складовою навчального процесу підготовки фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Термін та спрямованість навчальної практики визначені робочим навчальним планом та наказом по ХДАУ, складові яких передбачають практичну підготовку.

Формою підсумкового контролю навчальних практик студентів визнано залік. Програма і методичні рекомендації розроблені з метою упорядкування і уніфікації умов проведення практичного навчання студентів І – ІV курсів у вищих закладах освіти. При їх підготовці використанні такі нормативні документи, як Закон України "Про вищу освіту" (2002 р.), Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (1993 р.) та Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (1993 р.).

І. Загальні положення проведення навчальної технологічної практики

Ступенева система підготовки фахівців відповідає потребам окремих складових галузі тваринництва із урахуванням вимог Національної програми розвитку аграрного комплексу України на довгу перспективу. В програмах практичного навчання слід враховувати ті зміни, які стались внаслідок реформування сільськогосподарського сектору виробництва продукції, запровадження різних форм господарювання та елементів ринкової економіки, підвищення вимог до якості професійної підготовки фахівців з технології виробництва та переробки продукції тваринництва.

Набуття професійних практичних навичок висококваліфікованого фахівця можливе лише за умов безпосередньої участі у виробничих процесах на базі господарств різного типу і різних форм власності, підрозділах науково-дослідних установ.

Ці вимоги до практичної підготовки фахівців забезпечуються через наскрізну систему взаємопов'язаних практик – ознайомчих (молодші курси) і технологічно-ознайомчих (старші курси) на освітньо-кваліфікаційному рівні "бакалавр".

Проходження практик здійснюється на відповідно обладнаних філіях кафедр на виробництві, у лабораторіях науково-дослідних інститутів, на виробничих дільницях аграрних підприємств, природоохоронних установах.

1. Нормативні посилання

Нормативні вимоги щодо місця практик у навчальному процесі та їх організаційно-методичного забезпечення визначають:

Закон України "Про вищу освіту";

"Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 2.06.1993 року № 161;

"Положення про практику студентів вищих навчальних закладів України", затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 2003 року № ;

— ГСВОУ — 03 "Галузевий стандарт вищої освіти України.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика";

— ГСВОУ — 03 "Галузевий стандарт вищої освіти України.

Освітньо-професійна програма";

— ГСВОУ - 03 "Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби

діагностики якості вищої освіти".

2. Види практик

Реалізуючи ступінчастість системи вищої освіти, практична підготовка передбачає безперервність та наступність виробничо-практичного навчання під час отримання випускниками вищих навчальних закладів кваліфікацій молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, для чого розробляються наскрізні програми практик (НПП) підготовки фахівців з кожної спеціальності.

Для підготовки молодших спеціалістів НПП розробляються Навчально-методичним центром; бакалаврів, спеціалістів, магістрів — Навчально-методичними комісіями відповідних напрямів на основі галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП, ЗД) з урахуванням вимог цієї Інструкції і затверджуються в Міністерстві аграрної політики України, за погодженнями Науково- та Навчально-методичних центрів.

На основі НПП структурними підрозділами аграрних ВНЗ (вчені ради факультетів, кафедри, циклові комісії) розробляються робочі програми відповідних видів практик, що є складовими НПП. При цьому враховуються варіативні частини галузевих стандартів (ОКХ, ОПП, ЗД), навчальні плани і програми навчальних дисциплін.

2.1. Ознайомча технологічна практика

Ознайомчі технологічні практики проводяться в літній та осінній періоди на першому - четвертому курсах підготовки бакалаврів. Вони мають за мету ознайомити студентів з особливостями майбутньої професії та надати їм можливість більш глибоко засвоїти отримані теоретичні знання, оволодіти професійними навичками по ідентифікації різних тваринних і рослинних організмів, методів дослідження агровиробництва, практичної роботи в агропромисловому секторі та ознайомитися з основними технологічними процесами на виробництві.

Ознайомчі навчальні практики відбуваються на базі філій на виробництві та навчально-дослідних полігонах, у профільних науково-дослідних установах, навчально-дослідних господарствах, окремих передових виробничих підприємствах галузі. Практики проводяться академічними групами чи підгрупами під керівництвом викладачів. За загальне керівництво практикою викладачу передбачається відповідне педагогічне навантаження, яке складає не більше 6 годин у день (36 годин за тиждень).

Перед початком практики обов'язково проводиться інструктаж студентів з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, особистої та виробничої гігієни і санітарії.

По закінченню практики студенти складають залік, який заноситься до залікової книжки.

Затверджуються робочі програми практик керівником вищого навчального закладу.

За змістом та метою практика студентів може бути:

- навчальна;

- технологічна (переддипломна);

- професійна (фахова, переддипломна, виробнича).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]