Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2011 МВ з виробничої практики ЕА.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
499.71 Кб
Скачать

44

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Кафедра економічної теорії і статистики

Методичні рекомендації з виробничої практики з дисципліни «економічний аналіз»

для студентів III курсу економічного факультету

спеціальностей:

6.050100 – “Економіка підприємства”

6.050100 – “Облік і аудит”

Херсон – 2011

Методичні рекомендації з виробничої практики з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів Ш курсу економічного факультету зі спеціальностей: 6.050100 – “Економіка підприємства”, 6.050100 - “Облік і аудит”.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії і статистики протокол № ___ від _____________ 2011 р. і схвалено навчально-методичною комісією спеціальностей: 6.050100 – “Економіка підприємства”, 6.050100 – “Облік і аудит” протокол № ___ від _____________ 2011 р.

Рецензенти: д.е.н, професор Мармуль Л.О.

к.е.н., доцент Галат Л.М.

Стовба Т.А., Красницька М.П. Методичні рекомендації з виробничої практики з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів Ш курсу економічного факультету зі спеціальностей: 6.050100 – “Економіка підприємства”, 6.050100 - “Облік і аудит” - Херсон: ДВНЗ “ХДАУ”, РВВ “Колос”. – 2011. –38 с.

Стовба Т.А. 2011

Красницька М.П. 2011

ЗМІСТ

Загальні положення………………………………………………………………

3

Організація та керівництво практикою ………………………………………..

5

Склад звіту з виробничої практики …………………………………………….

6

Вимоги до оформлення звіту ……………………………………………………

7

Вимоги до змісту окремих розділів …………………………………………….

9

Інформаційна база для підготовки звіту з виробничої практики …………….

37

Оцінювання виробничої практики ……………………………………………..

37

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В умовах ринкової економіки зростає роль економічного аналізу – методологічної дисципліни, завданнями якої є оцінювання діяльності підприємства, його підрозділів, окремих явищ і показників; виявлення і визначення величини внутрішньогосподарських резервів; сприяння оперативному управлінню підприємством і поточному контролю; контроль за роботою підприємств та установ усіх форм власності.

Одним із найважливіших етапів навчального процесу у підготовці висококваліфікованих бакалаврів та спеціалістів економічного напряму є виробничі практики, зокрема, практика з економічного аналізу, що сприяє безпосередній підготовці студентів до професійної діяльності, адаптації до виробничих умов, ознайомленню з функціями, які вони мають виконувати в майбутній економічній діяльності.

Метою та завданням виробничої практики з економічного аналізу є закріплення знань студентів, одержаних у процесі вивчення дисципліни, оволодіння виробничими навиками і методами аналізу виробничою та фінансово – господарської діяльності господарств і підприємств різних організаційно – правових форм для оцінювання рівня їх діяльності, доцільності використання ресурсів, досягнутого рівня ефективності виробництва й пошуку резервів її підвищення.

Після проходження виробничої практики з економічного аналізу студент має добре знати теоретичні основи економічного аналізу:

  • предмет і види економічного аналізу;

  • метод і методику економічного аналізу;

  • інформаційну базу економічного аналізу;

  • організацію та етапи економічного аналізу.

Студент має опанувати навички проведення економічного аналізу діяльності підприємства:

  • аналіз виробництва продукції, робіт і послуг;

  • аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції (послуг) підприємства;

  • аналіз виробничих ресурсів та організаційно – технічного рівня підприємства;

  • аналіз витрат на виробництво продукції;

  • аналізу фінансових результатів і рентабельності.

Місцем проведення виробничої практики з економічного аналізу є здебільшого сільськогосподарські підприємства (сільськогосподарські кооперативи (СК), приватні підприємства (СПП), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), акціонерні товариства відкритого або закритого типу (ВАТ, ЗАТ, ПАТ), фермерські господарства).

Програма виробничої практики з економічного аналізу розроблена відповідно програми Закону України “Про освіту”, програми - положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, на основі типової та робочої програми курсу “ Економічний аналіз” для студентів III курсу економічного факультету спеціальностей “Облік і аудит” та “Економіка підприємства”, розглянута на засіданні кафедри економічної теорії і статистики, затверджена методичною радою економічного факультету ХДАУ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]