Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інформаційний матеріал на 1 лек..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
463.87 Кб
Скачать

16

Інформаційний матеріал з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»

Дисципліна:

підготовка (бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 5

Модулів: один + ІНДЗ

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 180

Тижневих годин: 4

Галузь знань:

0305 «Економіка і підприємництво»

Напрямки підготовки:

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030509 «Облік і аудит»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Нормативна

Рік підготовки: 3

Семестр: 1

Лекції (теоретична підготовка): 36 годин

Семінари: 36 годин

Самостійна робота: 108 годин, в т.ч.

індивідуальна робота (18 годин):

- написання статей, тез на науково-практичні студентські конференції;

- науково-пошукова робота, яка складається з трьох частин: теоретичної (огляд законодавчої бази, теоретичного матеріалу, досліджень науковців з даної теми), практичної (аналіз статистичних даних, соціально-економічних показників), висновків та пропозицій;

- підготовка відеороликів з досліджуваних питань;

- складання економічних кросвордів та тестових завдань.

Вид контролю: екзамен

Пояснювальна записка

Історії економіки та економічної думки належить важливе місце в системі економічних наук. Вона покликана забезпечити фундаментальну економічну підготовку як економістів-теоретиків, так і практиків. Розв’язання проблем національного відродження України, становлення її як економічно розвинутої держави неможливе без вивчення і осмислення історичної спадщини світової економічної думки, складовою якої є економічна думка України, засвоєння історії економічної науки, основних етапів її становлення та розвитку, вивчення господарської діяльності народів, різних типів господарств, аналіз конкретних галузей економіки, економічної політики держав в різних країнах світу, в різні історичні періоди, починаючи з зародження людства, закінчуючи сьогоднішнім днем.

Економіст не може нехтувати історією своєї науки, бо вона показує як людство намагалося осмислювати й розв’язувати проблеми, які ставило життя, досліджує спадкоємність економічних ідей, течій, шкіл та їхню відмінність, повноту й глибину висновків з історичних фактів та обставин, їх вплив на господарський розвиток. Дисципліна “Історія економіки та економічної думки” як джерело фактичного матеріалу для всіх економічних наук є дуже важливою гуманітарною дисципліною, складовою частиною вищої економічної освіти.

Сьогодні історія економіки та економічної думки займає належне місце в системі академічної та вузівської науки розвинутих держав світу, ставши невід’ємною частиною підготовки не тільки економістів, але й юристів, політологів, соціологів.

Мета навчальної дисципліни: формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

Завдання навчальної дисципліни: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів.

Предметом дисципліни “Історія економіки та економічної думки” є розвиток господарств країн Європейської цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.

Місце у структурно-логічній схемі: опирається на результати вивчення наступних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: “Політична економія”, “Регіональна економіка”, “Мікроекономіка”, ”Макроекономіка”. Є базою для вивчення дисциплін: “Державне регулювання економіки”, “Міжнародна економіка”.

В результаті вивчення дисципліни “Історія економіки та економічної думки” студенти повинні знати:

- основні закономірності економічного розвитку країн на найважливіших етапах соціально-економічного процесу;

- передовий досвід господарського розвитку людства, прогресивні методи господарювання;

- сучасний стан економіки України, варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє;

- історію, закономірність і тенденції розвитку економічної думки;

- основні етапи становлення економічної думки, внесок окремих шкіл і напрямків в економічну теорію.

В результаті вивчення курсу “ Історія економіки та економічної думки” студенти повинні уміти:

- аналізувати і порівнювати господарський розвиток світу й України протягом тисячоліть;

- визначати ґенезу, становлення, розвиток і занепад різних економічних систем;

- оволодіти сучасними методами кількісного і якісного аналізу;

- моделювати економічні процеси;

- використати знання передового досвіду господарювання для розбудови національної ринкової економіки України;

- сприяти зміцненню зв’язків України з економікою інших країн з метою набуття нею статусу повноправного, авторитетного і впливового суб’єкта світової цивілізації;

- глибоко дослідити сучасні економічні процеси, визначити варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє щоб вивести Україну з економічної кризи;

- прогнозувати можливий вплив теоретичних досліджень на господарську практику і формування економічної політики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.