Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Іпотечний ринок для 3-го куурсу.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
196.1 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури Основна

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

 2. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.

 3. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року №898 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №38.

 4. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 року №979 – ІV // Урядовий кур’єр. – 2003. - №154.

 5. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV.

 6. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 16 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №47.

 7. Про іпотечні облігації : Закон України від 22 грудня 2005 року № 3273-IV.

 8. Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна» від 28 жовтня 2004. № 1442/ Кабінету Міністрів України,Постанова.

 9. Порядок і правила обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування: від 06 квітня 2011 року № 358 / Кабінет Міністрів України, Постанова // Урядовий кур’єр. - 2011. - № 76. – С. 11.

 10. Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.11.08 р. № 1377 / Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку // Цінні папери України. – 2009. – №4. – С. 11-12.

 11. Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій : затверджено рішенням Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.09.06 р. №774 // Инвест-газета: Нормативна база. – 2008. – №9. – С. 4-18.

 12. Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, затв. рішенням ДКЦПФР від 01.09.06 р. № 774 // Инвест-газета: Нормативна база. – 2009. – №13. – С. 11-24.

 13. Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям, затверджене рішенням Державноїкомісії з цінних паперів і фондового ринку від 25.11.08 р. № 1377 // Инвест-газета: Нормативна база. – 2009. – №13. – С. 5-11.

 14. Деякі питання іпотечного кредитування : постанова від 11.02.09 р. № 127 / Україна. Кабінет Міністрів України // Инвест-газета: Нормативна база. – 2009. – №17-18. – С. 22-23.

 15. Про Державну іпотечну установу : постанова від17.07.09 р. № 768 / Україна. Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. – 2009. – №134. – С. 11-12.

 16. Про деякі питання іпотечного кредитування : постанова від 11.02.09 р. № 127 / Україна. Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. – 2009. – №38. – С. 12.

 17. Україна. Кабінет Міністрів України Про розподіл квартир, що придбані Державною іпотечною установою : постанова від 23.09.09 р. № 1037 / Україна. Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. – 2009. – №185. – С. 11.

 1. Порядок та умови видачі ліцензій на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям та її анулювання, затверджений рішенням Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.10.07 р. № 2009 // Инвест-газета: Нормативна база. – 2009. – №13. – С. 25-34.

 2. Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів (Витяг) : прийнято рішенням Правління ДІУ від 13.02.06 р. №35 / і. у. Державна // Инвест-газета: Нормативна база. – 2008. – №16. – С. 4-79.

 3. Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів (із змінами і доповненнями): Рішення Наглядової ради Державної іпотечної установи від 11 вересня 2008 року № 31.

 4. Амбросов В. Я. Розвиток земельного ринку та іпотечне кредитування / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич // Економіка АПК. – 2009. – №10. – С. 104-108

 5. Бажанов О. Формування засад сек'юритизації іпотечних активів в Україні / О. Бажанов // Вісник Національного банку України. – 2008. – №10. – С. 59-63. – Бібліогр.: с.63.

 6. Базилевич В. Д. Іпотечний ринок : монографія / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорєльцева. – К. : Знання, 2008. – 717 с. – (КНУ ім. Т.Шевченка - 175 років). – Бібліогр.: с.510-524.

 7. Безрук Л. О. Розвиток інституту іпотеки в Стародавньому Римі / Л. О. Безрук // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №5. – С. 34-38.

 8. Буднік М. М. Деякі тенденції іпотечного кредитування в Україні / М. М. Буднік // Розвиток фінансових відносин в умовах трансформаційних процесів: український вимір : м-ли симпозіуму з нагоди 65-річчя від заснування Харк. ін-ту фінансів УДУФМТ, 16 жовт. 2008 р., Харків. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2008. – С. 41-44

 9. Буніч Р. Інститут іпотечних брокерів у системі факторів розвитку іпотечного ринку України / Р. Буніч // Ринок цінних паперів України. – 2008. – №3-4. – С. 39-42.

 10. Бурмака М. О. Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи / М. О. Бурмака, К. М. Борисюк // Фінанси України. – 2010. – №4. – С. 17-26.

 11. Буханевич А. Д. Сутність безпеки іпотеки та її фактори / А. Д. Буханевич // Економіка АПК. – 2009. – №4. – С. 83-86.

 12. Версаль Н. І. Європейський ринок іпотечних цінних паперів: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах глобалізації / Н. І. Версаль // Фінанси України. – 2008. – №9. – С. 70-80.

 13. Вовчак О. Досвід рефінансування іпотечних кредитів через меанізм сек'юритизації в Україні / О. Вовчак, І. Ковалишин // Вісник Національного банку України. – 2009. – №12. – С. 10-13.

 14. Вовчак О. Система іпотечних облігацій як механізм рефінансування іпотечних кредитів: європейська практика та впровадження в Україні / О. Вовчак, І. Ковалишин // Банківська справа. – 2009. – №3. – С. 56-65.

 15. Вовчак О. Д. Досвід рефінансування житлових іпотечних кредитів в Україні шляхом випуску звичайних іпотечних облігацій / О. Д. Вовчак, І. В. Ковалишин // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 16-21.

 16. Гордина Є. М. Забезпечення фінансової безпеки при іпотечному кредитуванні в Україні / Є. М. Гордина // Економіка АПК. – 2009. – №1. – С. 77-79

 17. Гордіца Т. М. Шляхи мінімізації іпотечного кредитного ризику банківських установ в умовах світової фінансової кризи / Т. М. Гордіца // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 147-155.

 18. Гриджук Д. М. Іпотека у кредитуванні: практичні аспекти : навч. посіб. / Д. М. Гриджук, В. О. Олійник. – К. : А.С.К, 2006. – 464 с.

 19. Гусейнов Ф. Економіко-правове регулювання іпотечних відносин в Азербайджані / Ф. Гусейнов // Вісник Національного банку України. – 2009. – №2. – С. 44-49.

 20. Злоткіс О. Сучасний стан та тенденції розвитку російського іпотечного ринку / О. Злоткіс // Фінансовий ринок України. – 2011. – №3. – С. 27-29.

 21. Калинич Я. Д. Іпотечні облігації: сутність та призначення / Я. Д. Калинич // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Вип. 3. Ч. ІІ. – С. 14-21. – Бібліогр.: с.21.

 22. Костюкевич О. І. Сучасний стан іпотечного ринку України та перспективи його розвитку / О. І. Костюкевич // Економіка та держава. – 2011. – №3. – С. 74-77.

 23. Костюкевич О. І. Теоретичні аспекти функціонування іпотечного ринку / О. І. Костюкевич // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 24-26. – Бібліогр.: с.26.

 24. Кручок Н. Іпотечні деривативи / Н. Кручок // Банківська справа. – 2010. – №4. – С. 85-87.

 25. Кручок Н. Моделювання кредитоспроможності позичальників іпотечних кредитів / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2010. – №4. – С. 42-44.

 26. Кручок Н. Порівняльний аналіз моделей іпотечного рефінансування / Н. Кручок // Банківська справа. – 2011. – №1. – С. 50-60.

 27. Кручок Н. Реєстрація іпотек у Державному реєстрі прав на нерухоме майно / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2011. – №4. – С. 27-29.

 28. Кручок Н. Стандартизація та формалізація вимог до забезпечення іпотечних кредитів / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2010. – №3. – С. 42-43.

 29. Лабецька Л. М. Теоретико-методологічні засади іпотеки та іпотечного кредиту / Л. М. Лабецька // Регіональна економіка. – 2009. – №3. – С. 241-247.

 30. Лацик Г. Перспективи диверсифікації фінансового інструментарію на іпотечному ринку України / Г. Лацик // Світ фінансів. – 2009. – №4. – С. 156-164.

 31. Левченко З. Ринок нерухомості України на тлі іпотечної кризи / З. Левченко // Цінні папери України. – 2008. – С. 24.

 32. Лютий І.О. Савич В.І., Калівосик О.М. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку: Монографія К.: ЦУЛ, 2009. 548с..

 33. Любунь О. Іпотечне кредитування : навч.посіб. / О. Любунь. – К. : ЦНЛ, 2005. – 392 с.

 34. Любунь О. С. Іпотечний ринок : підруч. / О. С. Любунь, О. І. Кірєєв. – К. : Атіка, 2006. – 288 с.

 35. Мешко Є. Ю. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні / Є. Ю. Мешко // Науковий вісник. Серія: Економіка, політологія, історія. / МОНУ, Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2008. – № 4. – С. 259-264.

 36. Мироненко В. П. Забезпечення конкурентоспроможності банків і антикризова політика на ринку іпотечного кредитування / В. П. Мироненко, Г. В. Мироненко // Економіка АПК. – 2011. – №2. – С. 66-74.

 37. Мінін А. М. Законодавчі аспекти формування доходів регіональних комерційних банків за іпотечними житловими кредитами / А. М. Мінін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №10. – С. 141-144. – Бібліогр.: с.144.

 38. Мошкова М. М. Іпотечний кредит та його роль у розбудові соціально-орієнтованої економіки держави / М. М. Мошкова // Наукові праці НДФІ. – 2009. – №1. – С. 132-141.

 39. Мошкова М. М. Іпотечні банки в системі рефінансування іпотечних кредитів / М. М. Мошкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №9. – С. 97-101. – Бібліогр.: с.100-101.

 40. Мошкова М. М. Моделі випуску звичайних іпотечних облігацій в Європі та Україні / М. М. Мошкова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 206-213.

 41. Омельчук В. О. Державне регулювання ринку доступного житла через участь в іпотечному кредитуванні: досвід США / В. О. Омельчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №1. – С. 105-111.

 42. Омельчук В. О. Досвід США та Європи в розбудові житлової іпотеки: перспективи для України / В. О. Омельчук // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 29-32.

 43. Омельчук В. О. Еволюція житлової іпотеки як інструмент розвитку ринку доступного житла / В. О. Омельчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №10. – С. 40-46.

 44. Омельчук В. О. Житлова іпотека в Україні: оптимальна траєкторія розвитку / В. О. Омельчук // Економіка та держава. – 2010. – №8. – С. 43-46.

 45. Омельчук В. О. Порівняння ефективності прямого субсидування різних моделей житлової іпотеки в державному регулювання ринку доступного житла / В. О. Омельчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №11. – С. 86-93

 46. Омельчук В. О. Роль іпотеки на вітчизняному ринку доступного житла / В. О. Омельчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №9. – С. 17-22.

 47. Омельчук В. О. Сутність та функції житлової іпотеки / В. О. Омельчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №12. – С. 128-134.

 48. Петровська Н. Оціночна діяльності при банківському іпотечному кредитуванні (Світовий досвід та особливості використання в Україні) / Н. Петровська, С. Фетісова // Банківська справа. – 2010. – №4. – С. 13-21.

 49. Посмітна М. В. Вплив іпотечної кризи в США на економіку України / М. В. Посмітна // Науковий вісник. Серія: Економіка, політологія, історія. / МОНУ, Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2008. – № 4. – С. 19-24.

 50. Румянцева С. Ринок іпотечного кредитування України у 2008 році / С. Румянцева // Цінні папери України. – 2009. – №8. – С. 69.

 51. Румянцева С. Розвиток ринку іпотечного кредитування / С. Румянцева // Цінні папери України. – 2009. – №37. – С. 33.

 52. Семенов Г. А. Актуальні питання розвитку іпотечного кредитування в Україні / Г. А. Семенов, Т. І. Гутарова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №4. – С. 174-177.

 53. Сівіцький Д. П. Стан і перспективи розвитку ринку іпотеки в Україні в контексті зарубіжного досвіду / Д. П. Сівіцький, С. П. Сівіцька // Економіка та держава. – 2010. – №11. – С. 85-87.

 54. Терещенко Г. М. Особливості іпотечного кредитування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика / Г. М. Терещенко, А. М. Яковенко // Фінанси України. – 2008. – №8. – С. 20-26.

 55. Терещенко Г. М. Особливості ресурсного забезпечення банківського іпотечного кредитування / Г. М. Терещенко, М. М. Мошкова // Фінанси України. – 2009. – №3. – С. 90-100.

 56. Тригуб О. В. Моделювання оптимального іпотечного механізму фінансування житлового будівництва / О. В. Тригуб // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 214-221. – Бібліогр.: с.221.

 57. Тригуб О. В. Сек'юритизація іпотечних активів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні / О. В. Тригуб // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 27-30. – Бібліогр.: с.30.

 58. Тригуб О. В. Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування будівництва житла в У країні / О. В. Тригуб // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – С. 169-176.

 59. Харитонова Н. Податковий кредит за іпотечними процентами / Н. Харитонова // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №18. – С. 16-20.

 60. Ширшик Г. Де знайти гроші для погашення іпотечного кредиту / Г. Ширшик // Фінансовий ринок України. – 2008. – №10. – С. 40.

 61. Юрій Е. О. Ризики іпотечного кредитування: причини виникнення та механізм управління / Е. О. Юрій, Т. В. Стринковська // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – С. 93-100. – Бібліогр.: с.99-100.