Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Latinska_mova.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
400.38 Кб
Скачать

київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

ЛАТИНСЬКА МОВА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛАТИНСЬКА МОВА»

для слухачів відділення післядипломної освіти

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра загального мовознавства і класичної філології

Укладач:

Ничаюк С.П.

ЛАТИНСЬКА МОВА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для слухачів відділення післядипломної освіти

(спеціальності «міжнародне право»)

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол №___

від « » квітня 2008р.

Зав.кафедри

___________

Голубовська І.О.

В.о. директора Інституту

міжнародних відносин

___________

Копійка В.В.

КИЇВ – 2008

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

«ЛАТИНСЬКА МОВА»

Укладач:

Ничаюк С.П.

Викладач:

Ничаюк С.П.

Погоджено

З науково-методичною комісією

«____»____________2008р.

______________________________

Підпис глови НМК факультету/інституту

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою курсу «латинська мова» для слухачів відділення післядипломної освіти оволодіння основами елементарної граматики латинської мови, вироблення вміння читати і перекладати із словником оригінальних юридичних текстів (середньої важкості), нагромадження лексичного запасу в обсязі 300 слів, уміння практично користуватися правознавчою термінологією. Крім того студенти мають засвоїти близько 80 сентенцій та 100 виразів юридичної фразеології.

Завдання

1. Викласти студентам систему теоретичних знань з фонетики, морфології, лексики, словотворення, синтаксису латинської мови; сформувати знання про граматичні категорії іменника, прикметника, числівника, займенника, дієслова; функціональну семантику іменних та дієслівних форм (значення форм прямих та непрямих відмінків, однини та множини, форм часу, способу, стану дієслів); особливості узгодження підмета та присудка у простому реченні.

2. Сформувати у студентів лексичний мінімум (бл. 400 кореневих слів).

3. Виробити у студентів навички читати, перекладати латинські тексти, виконувати граматичний аналіз речень, визначати граматичні форми в контексті та поза контекстом, визначати функціональну семантику іменних та дієслівних форм, адекватно відтворювати при перекладі граматичні конструкції, встановлювати формальні та функціонально-семантичні відношення між граматичними явищами, віднаходити відповідники граматичних явищ в інших мовах

4. Закріплювати, систематизувати, розширювати знання загально мовознавчих понять.

Основною формою при організації навчального процесу є практичне заняття, передбачена також контрольна та самостійна робота студентів.

5. Вивчення напам’ять студентами 100 виразів юридичної міжнародної термінології.

Формою підсумкового контролю є контрольна робота та залік.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема заняття

Практич

ні

Самостій

на робота

1

Вступ. Латинська мова в індоєвропейській сім’ї мов. Періодизація історії латинської мови. Доля латинської літературної мови після падіння Західної Римської імперії і її роль в історії європейської світової культури. Латинська мова в Україні. Значення латинської мови для сучасної науки.

1

2

2

Латинський алфавіт. Голосні та дифтонги. Приголосні. Правила читання. Довгота та короткість складу. Правила наголошення.

1

3

3

Граматичні категорії іменника. І-ІІ відміни іменників, парадигми відмінювання. Прикметники І-ІІ відмін. Genetivus possessivus. Dativus commodі et incommodi.

1

3

4

Граматичні категорії дієслова. Інфінітив. Розподіл дієслів на 4 дієвідміни в залежності від закінчень основи. Praesens indicativi activi.

2

4

5

Особові займенники. Присвійні займенники. Вказівні займенники. Зворотний займенник. Dativus possessivus.

1

3

6

Praesens indicativi passivi. Пасивна конструкція. Ablativus auctoris et instrumenti.

1

3

7

Прийменники. Дієслова, складені з esse. Ablativus modi. Ablativus temporis.

1

3

8

Imperfectum indicativi activi et passivi. Futurum I indicativi activi et passivi.

1

3

9

Іменники ІІІ відміни. Особливості відмінювання деяких іменників ІІІ відміни.

2

3

10

Прикметники ІІІ відміни. Participium praesentis activi.

1

3

11

Основні форми дієслова. Часи системи перфекта. Perfectum, plusquamperfectum futurum II indicativi activi.

2

3

12

Participium perfecti passivi. Perfectum, plusquamperfectum, futurum II passivi.

1

3

13

Четверта відміна іменників. П’ята відміна іменників.

1

3

14

Прислівник. Способи утворення прислівників.

1

3

15

Ступені порівняння прикметників та прислівників. Genetivus partitivus, ablativus comparationis.

1

3

16

Вивчення напам’ять виразів юридичної фразеології

9

Всього

18

54

Загальний обсяг — 72 години.

Практичні заняття – 18 годин.

Самостійна робота – 54 годин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]