Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Latinska_mova.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
400.38 Кб
Скачать
 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 23

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: nuptiae, metuĕre, obstringĕre, orthografia, paenitentia, praeceptio, tacĭtus, vestimentum, vitium, voluptuosus.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: intellectū, iussa, latrōnem,vitis, rerum.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: venditio,onis,f – продаж, legalis,e – законний.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: cautus, а, um; fragĭlis, e; incognĭtus, a, um; obsequens, entis.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: admoveo, movi, motum, ēre; allēgo, āvi, ātum, āre; constituo, stitui, stitūtum, ěre; sepelio, pelīvi, pultum, īre; facio, feci, factum, ěre; saluto, āvi, ātum, āre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: deněgo, āvi, ātum, āre – відмовляти; desĕro, serui, sertum, ĕre – залишати, кидати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: акредитив, декрет, депутат, емігрант, експертиза, кодекс, контрагент, легалізація, нотифікація, протекція.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. З повним правом.

 2. Хто користується своїм правом, той нічиїх прав не порушує.

 3. Нічия річ.

 4. Дотримуватися прецедентів.

 5. Мовчазна згода.

 6. Виставити свідками (когось).

 7. Істина дорожче дружби.

 8. Німі свідки.

 9. Підпис.

 10. З повним правом.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 24

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: circumvenīre, miser, mirabĭlis, monolithus, ostium, paenitēre, quaestus, quomǒdo, succēdĕre, triumphus.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: causas, adoptiōni, iussuum, libellos, rei.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: venditio,onis,f – продаж, legalis,e – законний.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: citus, а, um; fortis, e; incertus, а, um; occultus, a, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adnumĕro, āvi, ātum, āre; amoveo, mōvi, mōtum, ēre; committo, mīsi, missum, ĕre; vestio, īvi, ītum, īre; propōno, posui, posĭtum, ĕre; publĭco, āvi, ātum, āre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: dilĭgo, lexi, lectum, ĕre – високо цінувати, поважати; dissuadeo, suāsi, suasum, ēre – відговорювати, переконувати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аліменти, декларація, диктатор, експропріація, експорт, комітент, консультант, легіслатура, нотаріат, прокуратура.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Без зазначення терміну.

 2. Спільна річ.

 3. Хто накаже іншому виконати, той ніби виконав (це) сам.

 4. Скарга.

 5. Особа не бажана.

 6. Мені не підсудне.

 7. Тягар доказу.

 8. Не зрозуміло.

 9. Закрите море.

 10. Скласти заяву.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 25

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: absolvěre, aeger, authentĭcum, barbărus, debĭtum, schema, obligatio, successio, tradĕre, turpĭter.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: consensuum, familiis, locis, appellatiōnem, diebus.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: ius,iuris,n – право, naturalis,e – природний,а,е.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: clarus, а, um; excellens, entis; impūrus, а, um; peremptorius, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adsūmo,sumpsi, sumptum, ĕre; agĭto, āvi, ātum, āre; dissuadeo, suāsi, suasum, ēre; vincio, vinxi, vinctum, īre; fido, fisus sum, ĕre; operio, perui, pertum, īre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: divĭdo, vīsi, vīsum, ĕre – поділяти, розділяти; doceo, cui, ctum, ēre – учити, навчати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: апеляція, девальвація, дискримінація, експорт, екстрадиція, комерція консул, ліцензія, нострифікація, преюдиціальність.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Вільне „забороняю”.

 2. Право помсти.

 3. Право ґрунту.

 4. Документ.

 5. На місці злочину.

 6. Взяти під варту.

 7. Розкрита крадіжка.

 8. Нехай виконує.

 9. Виключити зі складу адвокатури.

 10. Кінець терміну.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 26

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: aedificium, atrocĭter, bellissĭme, crescĕre, institutio, necessĭtas, septuaginta, silentium, usucapio, vincīre.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: iustitiae, censui, lucrōrum, clientis, faciem.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: fides,ei,f – віра, immotus,a,um – стійкий,а,е.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: commŏdus, а, um; felix, felīcis; impudĭcus, а, um; periculōsus, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adopto, āvi, ātum, āre; amitto, mīsi, missum, ěre; deleo, lēvi, lētum, ēre; advenio, veni, ventum, īre; mancĭpo, āvi, ātum, āre; omitto, mīsi, missum, ĕre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: edūco, āvi, ātum, āre – виховувати; substituo, stitui, stitūtum, ĕre – заміняти, підставляти.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аргумент, віктимологія, диспозиція, експатріація, імпорт, компенсація, конституція, мандат, новели, прерогатива.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Початок терміну.

 2. Злий намір.

 3. За законом.

 4. Закон суворий, але закон.

 5. Найсуворіший вид вигнання.

 6. Незначна провина.

 7. Причина для звільнення.

 8. Вислухати скаргу.

 9. Скасування закону.

 10. Договірний випадок.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 27

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: accusatio, adiudĭcāre, aequĭtas, corpus, invidiōsus, iudicium, lautus, lex, nescire, peritia.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: collēgas, casĭbus, maleficii, cogitatiōnē, dierum.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: anĭmus,i,m – душа, immortalis,e – безсмертний.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: compĕtens, entis; famōsus, а, um; imprŏbus, a, um; perspicuus, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adempto, āvi, ātum, āre; afficio, fēci, fectum, ĕre; compōno, posui, posĭtum, ĕre; ambio, īvi, ĭtum, īre; minuo, ui, ūtum, ěre; obtingo, tĭgi, – ěre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: evīto, āvi, ātum, āre – уникати; fallo, fefelli, falsum, ĕre – вводити в оману, обманювати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: аудієнція, візитація, документ, експансія, інавгурація, конвенція, консолідація, мандатний, новація, преамбула.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Хай буде вислухана й інша сторона.

 2. Причина для довіри.

 3. Засідатель.

 4. Приватна справа.

 5. Кому вигідно? Кому на користь?

 6. З обов'язку служби, з власної ініціативи.

 7. Надзвичайний.

 8. Повірений у справах.

 9. Влада і могутність.

 10. Підсумкові факти.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 28

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: acies, adiectio, aequum, alienatio, beneficentia, candĭdus, codex, iuventus, legatio, noxius.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: concordiae, matrimonii, contradictiōnem, gradū, specie.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: fides,ei,f – віра, immotus,a,um – стійкий,а,е.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: constans, antis; gloriōsus, а, um; impossibĭlis, e; perītus, а, um – досвідчений.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adquīro, quisīvi, quisītum, ěre; aedifĭco, āvi, ātum, āre;. aperio, perui, pertum, īre; арраreo, parui, (parĭtum), ēre; moveo, movi, motum, ēre; oboedio, īvi, ītum, īre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: firmo, āvi, ātum, āre – затверджувати, зміцнювати; fugio, fugi, fugitūrus, ěre – бігти, тікати, уникати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: адопція, вердикт, дублікат, екстрадиція, інкорпорація, конкубінат, консенсус, манципація, монополія, плебісцит.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. Гарант.

 2. В покарання.

 3. Посилення санкції при відміні вироку по скарзі засудженого.

 4. Замінна річ.

 5. Виправдальний вирок.

 6. Існуючий стан.

 7. Чиста дошка.

 8. Викликати свідків.

 9. Архів.

 10. Застосування – життя закону.

9. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 29

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: adiungĕre, aestimatio, benignĭtas, longaevus, lusus, maiores, nobĭlis, oboedīre, popŭlus, suspicio.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: concursui, conscientiae, notarii, damnatiōnes, res.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: regnum,i,nімперія, regalis,e – царський,а,е.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: contentus, а, um; gravis, e; honestus, а, um; honorarius, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: advenio, veni, ventum, īre; aestĭmo, āvi, ātum, āre; conspicio, spexi, spectum, ĕre; attineo, tenui, tentum, ēre; noceo, cui, cĭtum, ēre; observo, āvi, ātum, āre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: honōro, āvi, ātum, āre – шанувати; ignosco, nōvi, nōtum, ĕre – прощати, вибачати.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: адмісія, аргумент, вето, ексгумація, інкримінування, конкуренція, кримінал, легат, міліція, персонал.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. З добром і справедливістю.

 2. Сумнів на користь підсудного.

 3. Суперфіцій переходить до власника землі.

 4. Проти добрих звичаїв.

 5. Договори третім особам не шкодять і не допомагають.

 6. Брехня не має кордонів.

 7. Там може мати силу народ, де мають силу закони.

 8. Ніхто не несе покарання за думки.

 9. Ті, що зізналися, вважаються засудженими.

 10. Судді належить творити суд, а не створювати право.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

Варіант 30

 1. Написати транскрипцію поданих слів, поставити наголос: adiudicatio, adscrībĕre, aeternĭtas, locatio, donatio, dubius, natalicius, otium, successor, usurae.

 2. Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, написати початкову форму: consequentias, pactō, debĭtōris, exercĭtum, diem.

 3. Утворити, перекласти та провідміняти словосполучення, перекласти українською мовою відмінкові форми: homo, ĭnis,mлюдина, caecus,a,umсліпий.

 4. Утворити ступені порівняння прикметників, перекласти українською мовою: contŭmax, ācis; generōsus, а, um; habĭlis, e; perturbātus, а, um.

 5. Визначити дієвідміну за словниковою формою, утворити інфінітив (infinitivus praesentis activi), перекласти, визначити основу інфекта: adrŏgo, āvi, ātum, āre; adverto, verti, versum, ěre; debeo, bui, bĭtum, ēre; audio, īvi, ītum, īre; nosco, novi, notum, ĕre; obicio, iēci, iectum, ĕre.

 6. Провідміняти дієслова в часах системи інфекта дійсного способу активного і пасивного стану, перекласти особові форми: impugno, āvi, ātum, āre – нападати; критикувати; metuo, ui, ūtum, ĕre – боятися, побоюватися.

 7. Визначити, від яких латинських основ походять слова: делегат, експерт, інструкція, субсидія, терорист, узурпація, фактичний, федерація, цивілістика, юрисконсульт.

 8. Записати латинською мовою вирази:

 1. На будь-яке суддівське рішення можна подавати апеляцію.

 2. Стосовно кожного брехня має каратися.

 3. Спадкоємець, що наслідує благо, наслідує і обтяжливий обов'язок.

 4. Гнів – короткочасне безумство.

 5. Зобов’язання – узи права.

 6. Погано нажите погано зникає.

 7. До розкаяння поспішає той, хто поспішно судить.

 8. Зловживання не усуває використання.

 9. Наука права – найсвятіша справа.

 10. Менше повертає той, хто повертає повільніше.

 1. Виписати та вивчити напам’ять 100 виразів з юридичної фразеології.

38

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]