Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КИИ ФинМен КурсР методичка_ЭПР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
372.22 Кб
Скачать

29

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра економіки та менеджменту

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

для студентів всіх форм навчання

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям(и) підготовки: 6.030504 Економіка підприємства

Спеціальність: 7.03050401 Економіка підприємства (ЕПР)

Спеціальність: 8.050107 Економіка підприємства (ЕПР)

Донецьк 2012

ЗМІСТ

1. Мета і задачі курсової роботи

2. Вибір теми курсової роботи

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи

4. Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства

4.1 Загальна оцінка майна і джерел його формування

4.2 Аналіз фінансової стійкості

4.3 Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності

4.4 Аналіз рентабельності

5. Рекомендована література

1. Мета і задачі курсової роботи

Навчальним планом підготовки студентів спеціальності «Фінанси» передбачене виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

Курсова робота є найважливішою складовою частиною всього навчального процесу.

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» є розширення та поглиблення знань студентів в області управління фінансами, розвитку навичок самостійної творчої діяльності в процесі дослідження обраної теми, надбання вміння аргументувати та обґрунтовувати власну точку зору, узагальнювати, систематизувати і аналізувати інформацію. Опираючись на дослідження виявити недоліки в досліджуваному механізмі та дати конкретні пропозиції і рекомендації з його вдосконалювання.

Задачами виконання курсової роботи є:

‑ вивчення необхідних законів, декретів, постанов та ін. документів, які регламентують функціонування досліджуваного механізму;

‑ вивчення різних точок зору, концепцій і підходів до проблеми, що досліджується;

‑ виявлення динаміки, пропозицій і факторів, які впливають на досліджуваний механізм;

‑ формування вміння застосувати системний підхід до досліджуваної проблеми.

2. Вибір теми курсової роботи

Варіант курсової роботи із запропонованої тематики закріплюється за студентом відповідно до порядкового номера в списку групи. Допускається за узгодженням з викладачем зміна теми, якщо вона пов'язана з характером роботи студента в суспільному виробництві або відповідає темі майбутньої дипломної роботи. Однак, по одній темі дозволяється виконати роботу тільки одному студентові в групі.

Студент має право запропонувати свою тему, що з урахуванням згоди завідувача кафедрою та викладача може бути внесена в раніше затверджений кафедрою список тем.

Тема 1. Теоретичні і організаційні основи фінансового менеджменту.

План:

 1. Поняття фінансів і фінансової діяльності.

 2. Механізм реалізації фінансового менеджменту.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.

План:

 1. Мета і завдання управління фінансами підприємства.

 2. Організаційне та інформаційне забезпечення системи управління фінансами.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.

План:

 1. Поняття грошового потоку і його значення в діяльності підприємства.

 2. Планування грошових потоків підприємства.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 4. Вартість грошей у часі і її використання у фінансових розрахунках.

План:

 1. Вартість грошей у часі і методи її визначення.

 2. Прибутковість і оцінка фінансових операцій.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 5. Управління формуванням прибутку підприємства.

План:

 1. Економічна сутність прибутку.

 2. Розробка цінової політики і її оптимізація на підприємстві.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 6. Управління розміщенням прибутку підприємства.

План:

 1. Сутність і принципи розподілу прибутку.

 2. Дивідендна політика.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 7. Управління активами.

План:

 1. Економічна сутність і особливості функціонування активів.

 2. Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 8. Управління оборотними активами.

План:

 1. Сутність, структура і роль оборотних активів підприємства.

 2. Підвищення ефективності використання оборотних активів.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 9. Управління запасами.

План:

 1. Поняття запасів і їхня роль у діяльності підприємства.

 2. Підвищення ефективності використання запасів.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 10. Управління дебіторською заборгованістю.

План:

 1. Поняття дебіторської заборгованості і необхідність управління нею.

 2. Сучасні методи рефінансування дебіторської заборгованості.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 11. Управління грошовими активами.

План:

 1. Грошові активи підприємства і необхідність управління ними.

 2. Аналіз руху грошових активів.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 12. Управління структурою капіталу.

План:

 1. Поняття капіталу і його структура.

 2. Оптимізація структури капіталу.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 13. Управління власним капіталом.

План:

 1. Поняття, функції, склад і структура власного капіталу.

 2. Дивідендна політика.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 14. Управління позичковим капіталом.

План:

 1. Поняття і структура позичкового капіталу.

 2. Політика управління позичковим капіталом.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 15. Методи економічної діагностики в управлінні фінансами.

План:

 1. Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу. Основи факторного аналізу.

 2. Моделі прогнозування можливого банкрутства підприємства.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 16. Управління інвестиціями.

План:

 1. Сутність і класифікація інвестицій.

 2. Управління реальними і фінансовими інвестиціями.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 17. Управління фінансовими ризиками.

План:

 1. Економічний зміст фінансових ризиків та їхня класифікація.

 2. Методи і прийоми зниження ризику.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 18. Управління внутріфірмовим фінансовим плануванням.

План:

 1. Зміст і завдання фінансового планування.

 2. Порядок розробки фінансового плану.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 19. Фінансове планування та розробка бюджету організації.

План:

 1. Фінансове планування і його еволюція.

 2. Завдання бюджетування та види бюджетів.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 20. Управління довгостроковими інвестиціями на підприємстві.

План:

 1. Довгострокова інвестиційна політика підприємства та фактори, що впливають на неї.

 2. Традиційні інструменти довгострокового запозичення.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 21. Антикризове фінансове управління підприємством.

План:

 1. Поняття банкрутства і його правове забезпечення.

 2. Методи прогнозування банкрутства.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 22. Управління вартістю капіталу.

План:

 1. Поняття вартості капіталу та принципи її оцінки.

 2. Управління вартістю власного і позичкового капіталу.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 23. Податкова політика підприємства.

План:

 1. Система оподатковування підприємств в Україні.

 2. Формування податкової політики підприємств.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 24. Управління операційними доходами підприємства.

План:

 1. Сутність і види операційних доходів підприємства.

 2. Формування цінової політики підприємства.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 25. Управління операційними витратами підприємства.

План:

 1. Операційні витрати їхня сутність і види.

 2. Планування операційних витрат.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 26. Управління кредиторською заборгованістю.

План:

 1. Поняття кредиторської заборгованості і її види.

 2. Сучасні методи рефінансування дебіторської заборгованості.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 27. Фінансове планування як перший етап управління діяльністю підприємства.

План:

 1. Сутність і завдання фінансового планування на підприємстві.

 2. Форми і методи фінансового планування.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 28. Управління власними фінансовими ресурсами підприємства.

План:

 1. Власні джерела фінансових ресурсів і політика їхнього формування.

 2. Управління формуванням прибутку та амортизаційна політика підприємства.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 29. Фінансові ризики та методи управління ними.

План:

 1. Фінансові ризики, їхні види та характеристика.

 2. Фінансові методи управління ризиками.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема 30. Управління фінансовою безпекою підприємства.

План:

 1. Фінансова безпека підприємства як об'єкт управління.

 2. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства.

 3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.