Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Страхова справаREADY.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
711.68 Кб
Скачать
  1. Особливості факультативних і облігаторних договорів перестрахув.

Договори пропорційного перестр-ня та їх види.

В преамбулі Д. проводяться юридичні адреси і повна назва страх. і перестрах. компаній. У відповідності з договором перестраховщик має право на пропорційну долю премії по­прийнятим в перестрахув. ризи­кам.Визнач. про­цент який має належати цеденту комісії ,а також на його користь тантьєма,або комісійні ,з суми прибуткуб,яку перестраховщик може мати згідно з результа­тами проходж. перестрах. до­го­вора,порядок розрахунку тантьєми.

Квотний договор являється найбільш простою формою перестрах. договора.згідно з умо­вами цього договора страх. компанія передає в перестрахув. в узгодженій з перестраховщи­ком частцівсі без вийнятку прийняті на страху­в. ризики по певному виду стр-ня або групі суміжних страов.

В цій же долі перестраховщику перед. премія і він відшкодовує перестраховику в тій же частці всі сплач. їм згідно з умовами стр-ня збитки.Основним недоліком квотного Д. полягає в необхідності перестрахо­вувати в значній частці невеликі,а отже ці ри­зики не ма­ють серйозної загрози,які при інших умовах пе­редающа компанія могла б тримати на власній відповідал.,зберігаючи великі суми премії Визначальним фактором в ме­ханізмі перпестра­хув. по ексцедентному Д. є так зване власне утрим. страх. крмпанії що пред­ставляє в більшості випадків Економічно обгрунтований рівень суми в ме­жах якої компанія залишає на своїй відпаовідальності певну частину ризиків що страх. пере­даючи в перестрахув. суми її переви­щуючи.Самим важким елемен­том в цьому дого­ворі є встановл. адек­ватного іекономічно об­грунтовоного власного утрим. компанії що передає.

Існує ряд факторів які при правильному її со­че­тании повинні служити визнач. опти­мального варіанту лімітів власного утри­м.:

-об’єм премії

-середня дохідність операції по відповідному ви­дустр-ня

-територіальне розподіл. застрах.них об’єктів

-розмір доходів по веденню справи

-підготовленість і практичний досвід андерай­терів

Договори непропорційного пере­страхув. Та їх види

Признач. непропорційного перестраху­в. – гарантувати відповідал. страхо­вика за прийнятими ризиками щодо великого сукупного збитку за визначений період. Отже, у непропорц перестрахув. цедент сам оп­лачує збитки до певного розміру, а переви­щ. цього розміру оплачує перестраховик у межах ліміту відповідал. за договором. Відповідал. за непропорц договором ус­тановлюється в абсолютній сумі (договір екс­цедента збитку) чи у % (договір ексцедента збитковості).

Згідно з договором ексцедента збитку ме­ханізм перестрахув. вступає в дію тоді, коли остаточна сума збитку за застрах. ризиком перевищує обумовлену в договорі суму (пріоритет, франшизу) у разі наст. страх випадку.

Слід зауважити, що дуже великий збиток може виникнути як внаслідок однієї події, так і внаслідок кумуляції ризиків, тому покриття за ексцедентом збитку поділяють на ризиковий ексцедент збитку та катастрофічний ексце­дент збитку, які можуть доповнювати один одного. У цьому виді Д. покриття по­ширюється на збитки за ризиком і за випад­ком, коли неможливо запобігти кумуляції. Тому частіше таке покриття викор при авто­транспортному страх-ні або страх-ні цивільної відповідал.

Договір ексцеденту збитковості орієнтований не на окремий збиток або сукупність збитків, а на окремий вид страхув. або на весь страховий портфель страховика. Тому цей договір не передбачає гарантії щодо при­бутку, а тільки оберігає страховика від дуже великих втрат.

Непропорційні договори перестрах мобільніші й простіші в опрацюванні. І хоха пропорційні договори виникли значно раніше непро­порційних, на сьогодні договори непро­порційної форми перестрахув. набувають все більшого пошир.