Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт з практики_2.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
214.22 Кб
Скачать

52

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»……………………………………………………………………..4

  1. Загальні положення…………………………………………………………………4

  2. Мета та предмет діяльності товариства…………………………………………...4

  3. Капітал товариства………………………………………………………………….5

  4. Акції товариства…………………………………………………………………….5

  5. Акціонери товариства. Права та обов’язки акціонерів товариства………..……6

  6. Порядок формування майна товариства. Розподіл прибутків та покриття збитків товариства………………………………………………………………………………6

  7. Органи управління товариством…………………………………………………..7

  8. Загальні збори товариства…………………………………………………………8

  9. Наглядова рада товариства………………………………………………………...8

1.10 Виконавчий орган товариства……………………………………………………9

1.11 Порядок припинення та виділу товариства……………………………………..10

Висновок до розділу 1 .………………………………………………………………..13

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………….……………………………………..14

2.1. Призначення , зміст та методи аналізу фінансового стану підприємства…………………………………………………………………………...14

2.2. Аналіз і оцінка стану ліквідності підприємства ………………………………..19

2.3. Аналіз і оцінка стану ділової активності підприємства…..................................23

2.4. Аналіз і оцінка процесів формування й розподілу прибутку підприємства…………………………………………………………………………...31

2.5. Аналіз і оцінка стану рентабельності підприємства…………………………..35

2.6. Аналіз і оцінка стану структури капіталу підприємства……………………...40

2.7. Аналіз і оцінка стану ринкової активності підприємства.................................43

2.8. Комплексний аналіз і оцінка фінансового стану підприємства………………………………………………………………………45

Висновок до розділу 2……………………………………………………………….47

ВИСНОВОК…………………………………………………………………………50

ДОДАТКИ

Розділ 1 прат «полтавське хлібоприймальне підприємство»

  1. Загальні положення

Заснування товариства. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Полтавське хлібоприймальне підприємство» є юридичною особою приватного права, створене в порядку, визначеному положеннями чинного на момент його створення законодавства України.

Товариство створене в результаті перетворення Державного Полтавського Хлібоприймального підприємства у відкрите акціонерне товариство «Полтавське хлібоприймальне підприємство», індифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 05581898.

Правонаступництво Товариства. Товариство є правонаступником усього майна, усіх прав та обов’язків ВАТ «Полтавське ХПП».

Засновники та акціонери товариства . Засновниками товариства виступили особи, що приймали рішення про його заснування, акціонерами товариства є його засновники а також інші особи, які в установленому законом порядку набули право власності на випущені в обіг акції товариства після його створення.

Місце знаходження товариства. Вул. Рибчанська, 31, м. Полтава, Україна, 36009

  1. Мета та предмет діяльності товариства

Мета діяльності. Товариство створене виключно як господарське і здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерам.

Предметом діяльності товариства є:

Заготівля, збереження, переробка та реалізація зерна, насіння зернових, олійних культур та іншої сільськогосподарської продукції , забезпечення споживачів готовою продукцією.

  1. Капітал товариства

Статутний капітал товариства . Для забезпечення діяльності товариства з вартості вкладів акціонерів, внесених в наслідок придбання ними акцій ,

сформовано статутний капітал , що становить 1 050 662,0 гривень .

Статутний капітал поділений на 4 202 648 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.и.

Резервний капітал товариства . Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 % статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Резервний капітал створюється для покриття збитків, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Власний капітал . Власний капітал товариства – різниця між сукупною вартістю активів та вартістю його зобов’язань перед іншими особами.

  1. Акції товариства

Номінальна вартість і загальна кількість акцій . Товариство має

4 202 648 простих іменних акцій вартістю 0,25 грн.

Привілейовані акції товариством не розміщувалися.

Випуск акцій . Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило , за ціною, не нижчою за її ринкову вартість.

  1. Акціонери товариства

Акціонери товариства є його засновники або інші інвестори,які у встановленому законом порядку набули право власності на акції товариства.

Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на :

- участь в управлінні товариством;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації товариства частину його майна або вартості;

- отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Обовязки акціонерів . Акціонери зобов’зані :

 • Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів товариства;

 • Виконувати рішення загальних зборів ;

 • Виконувати свої зобов’зання перед товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю ;

 • Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами,що передбачені статутом товариства ;

 • Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.