Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ped_Tema_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
65.54 Кб
Скачать

Тема 2. Лекційна форма викладання

 1. Методичні основи лекційного курсу.

Лекція (лат. lectio — читання) – систематичне, наукове і послідовне викладення навчального матеріалу, будь-якого питання, теми, розділу, предмету, методів науки. Лекція є методологічною і організаціною основою для всіх інших видів занять: вона вводить студентів у науку загалом і надає студентам навчальний матеріал, який використовується у решті форм навчальних занять. Основний зміст лекції становлять центральні методологічні, теоретичні і практичні проблеми. У лекції розкривають не всі питання теми, а найсуттєвіші, які вимагають наукового обґрунтування.

Лекцію можна розглядати водночас і як спосіб взаємодії викладача зі студентом, у межах якого реалізуються різні методи викладання, і як власне метод – викладання матеріалу в систематичній та послідовній формі.

В основі лекційного курсу лежать методи навчання та учіння. Навчання – це взаємопов’язана діяльність викладача і студентів, спрямована на вирішення певних завдань. Учіння – творча пізнавальна діяльність студентів, оволодіння знаннями, уміннями, навичками.

Мета лекції – сформувати у студентів орієнтувальну теоретичну основу для подальшого засвоєння навчального матеріалу, дати систематизовані основи наукових знань із навчальної дисципліни, розкрити стан і перспективи прогресу в конкретній галузі науки і техніки, сконцентрувати увагу на найбільш складних і вузлових питаннях.

Лекції притаманні такі функції:

 • освітня (полягає в тому, щоб оптимально сприяти здобуттю наукових знань, навичок і

вмінь та на їхній основі формувати науковий світогляд);

 • виховна (полягає в цілеспрямованому формуванні певної системи емоційно-ціннісного ставлення особистості до світу);

 • розвиваюча, (полягає в розвитку психічних пізнавальних процесів і станів);

 • організуюча (лекції пов’язують в єдину систему, зміст і організацію навчального процесу з урахуванням особливостей та інтелектуального рівня розвитку слухачів, майстерності педагога, матеріального забезпечення процесу навчання);

 • мотиваційна (стимулює інтереси й позитивні мотиви слухачів до навчання);

 • гедоністична (полягає в тому, щоб під час лекції студент одержував задоволення).

У проведенні лекції виділяють два етапи:

1) Підготовчий етап. Його умовно розділяють на кілька елементів:

 • формулювання теми. Вона повинна бути не надто обширною і всеохопною, проте й не дуже вузькою;

 • визначення основної мети, цілі заняття;

 • складання попереднього плану;

 • добір і вивчення відповідної літератури;

 • складання розгорнутого плану (план-проспект);

 • збір матеріалу з різноманітних джерел у вигляді записів і вирізок.

У процесі підготовчого періоду основне завдання полягає у тому, щоб передбачити відповідний обсяг теоретичних питань і чітко визначити завершальний шлях досягнення цієї мети, створити модель, яка була б завершеним цілим.

2) Викладення змісту лекції. Цей етап також можна поділити на кілька фрагментів:

 • вступ (має бути коротким і чітким, від 5 до 10 хвилин Науково-педагогічний працівник зосереджує увагу студентів на проблемі, основній ідеї лекції, меті, дає коротку характеристику проблемі, розкриває її актуальність і значущість (теоретичну, практичну), стан висвітлення і розв’язання питань, вказує на рекомендований список літератури, який розкриває проблему. Вдалий вступ — значна частина успіху викладача. Він може починати заняття й з опису будь-якого незвичайного епізоду, явища, факту, які стосуються теми лекції, чим збуджує інтерес у студентів до подальшого викладу);

 • викладення основного змісту матеріалу (викладають матеріал з основних питань лекції. Використовують доведення, факти, аналіз понять, категорій, висвітлення подій, аргументів, демонстрацію дослідів, слайдів, характеристику різних поглядів, зв’язок із практикою, сферою застосування здобутих знань);

 • підсумкова частина (має бути такою ж короткою, як вступ; основна мета завершальної частини - підсумок висловленого в лекції, закріплення і підсилення вражень, викладених у процесі заняття; відповіді на запитання; формулювання студентам завдань для самостійної роботи; стимулювання слухачів до ґрунтовнішого вивчення проблеми тощо).

Вимоги до академічної лекції: сучасний науковий рівень і насичена інформативність, переконлива аргументація, доступна і зрозуміла мова, емоційність, чітка структура і логіка, наявність яскравих прикладів, наукових доказів, обґрунтувань, фактів.

Будь-яку лекцію готують і проводять відповідно до основних дидактичних принципів: науковості; системності і систематичності; наочності; формування пізнавальної активності слухачів; групового й індивідуального підходу; навчання на високому рівні складності; міцності оволодіння знаннями, навичками і вміннями.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]