Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Магистратура 2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
329.22 Кб
Скачать

Список використаної літератури

 1. Аксенова Ю.А. Символы мироустройства в сознании детей / Аксенова Ю.А. - Екатеринбург: Деловая книга, 2000. - 272с.

 2. Білецький-Носенко П.П. Горпиниада чи Вдохновенная Прозерпина: Жартівливая поема в трьох піснях // Поезії. – К. – 1973. – C. 173- 178.

 3. Білецький-Носенко П. Словник української мови / АН УРСР. Ін-т мовознавства їм. О. О. Потебні; Підготував до видання /В.В. Німчук; Відп. ред. К. К. Цілуйко. — Київ: Наук. думка, 1966. – 419 с.

 4. Білецький-Носенко П.П. Три бажання // Поезії. – К. – 1973. – C. 189-198.

 5. Білецький-Носенко П.П. Урок панам : Подражаніє Вольтеру // Поезії. К. – 1973. – C. 204-209.

 6. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В.М.Білоноженко, І.С.Гнатюк. – К.: Наукова думка, 1989. – 156 с.

 7. Брутян Г.А. Язык и картина мира // НДВШ. Философские науки. - 1973. - №1. - С. 108-115.

 8. Бутник-Сіверський Б. С., «Малороссийский словарь» і «Грамматика» П. Білецького-Носенка»/ «Наукові записки Інституту мовознавства», т. II—III, К – 1946. – C. 207—213.

 9. Галас Б.К. «Ф.С. Шимкевич як лексикограф і українське словникарство кінець XVIII-початок ХХ ст. » / Б.К. Галас. – Ужгород, 1995. – 297 с.

 10. Горецький П.Й. Історія української лексикографії / АН УРСР. Ін-т мовознавства їм. О. О. Потебні;; Відп. ред. С.П. Левченко. — Київ: Наук. думка, 1963. – 243 с.

 11. Гуляк, Анатолій. Роман Павла Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" та українське національно-культурне відродження початку 19 ст. / Гуляк, Анатолій // Київська старовина. - 2007. - № 2. - С. 146-158.

 12. Гуляк А., Кейда Ф. Роман Павла Білецького-Носенка «Зиновий БогданХмельницкий» та українське національно-культурне відродження початку ХІХ ст. // Київська старовина. – 2007. –№ 2. – С.146 – 158.

 13. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. - М.: Прогресс, 2000. - 396 с.

 14. Ґайдеґґер М. Время и бытие / Мартин Ґайдеґґер. - М.: Высшая школа, 1993. – 312 с.

 15. Денисова С.П. Картина світу та суміжні поняття в зіставних дослідженнях // Проблеми зіставної семантики. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. - Вип. 7. - С. 9 - 15.

 16. Деркач Б. П.П. Білецький-Носенко: [Про українського поета-прозаїка] // Рад. літературознавство. - 1972. - № 7. - С.67-80.

 17. Деркач Б.А. П.П. Білецький-Носенко: Життя і творчість /Борис Андрійович Деркач.– К : Наукова думка, 1988. – 230 с.

 18. Дзира І. Постать Богдана Хмельницького в однойменному романі Білецького-Носенка П. П. // Проблеми історії України XIX-початку XX століття. — К., 2000. — С. 246–260.

 19. Дубичинский В.В. Теоретическая и практическая лексикография. / В.В.Дубчинский. – Вена-Харьков, 1998. – 160 с.

 20. Завгородня Л.В. Природа стереотипу та стереотипні інновації у публіцистиці // Семантика мови і тексту. Зб. статей УІ Міжнародної конференції. –Івано-Франківськ, 2000. С. 197-201.

 21. Зеров, Микола Костянтинович. Твори. В 2 т. Т. 2 : Історико-літературні та літературознавчі праці / Зеров, Микола Костянтинович ; Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. - К. : Дніпро, 1990. - 601 с.

 22. Зеров, Микола (1890-1937). Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Зеров, Микола ; Науково-ідеологічний центр ; упоряд. О. Баган. - Дрогобич : Видавнича фірма "Відродження", 2007. - 566 с.

 23. Івахненко, Ніна. Хто вірою і правдою служив Україні / Івахненко Ніна 1 // Освіта. - 1994.- 16 листоп. - С.15.

 24. Історія української літератури (Перші десятиріччя ХІХ століття) : Підручник для вузів/ П.П. Хропко, О.Д. Гнідан, П.І. Орлик та ін. [за ред. П.П. Хропка]. – К.: Либідь, 1992.– 512 с.

 25. Історія української літератури ХІХ століття : У 2 кн. : Підручник /[за ред. акад. М.Г. Жулинського]. – К. : Либідь, 2005. – Кн.1. – 656 с.

 26. Історія української літератури : У 8 т. – К. : Наукова думка, 1967. – Т.2. –1967. – 671 с.

 27. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: Лингвистика - психология - когнитивная наука //Вопросы языкознания. - 1994. - № 4. - С. 34 - 47.

 28. Лисиченко Л.А. Структура мовної картини світу // Мовознавство. - 2004. - №5-6. - С. 36.

 29. Лімборський, Ігор. Рококо і українська література / Лімборський Ігор 30 // Всесвіт. - 2001.- 11-12. - С.170-177.

 30. Лімборський, Ігор. Рококо в українській літературі: шляхи становлення літературного стилю / Лімборський Ігор // Дивослово. - 2002.- 6. - С.7-10.

 31. Меджидова C.M. О методологических принципах исследования личности / Світлана Межидівна Межидова[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.psychology.az/ about_methodological_principles.php

 32. Москаленко А.А. Нарис історії укр. лексикографії./ А.А. Москаленко. – К., 1961.

 33. Москаленко Михайло. Нариси з історії українського перекладу / Москаленко Михайло // Всесвіт. - 2006.- №1-2. - С.172-190.

 34. Нахлік Євген. "З'єдналась правда із брехнею... під іменем приказки..." / Нахлік Євген // Слово і час. - 1994.- 8. - С.15-19.

 35. Німчук В.В. Білецький-Носенко Павло Павлович / В. В. Німчук. // Українська мова: Енциклопедія. — К.: Українська енциклопедія, 2000. – С. 265 – 278.

 36. Петрова Н. И. Очерки истории украинской литературы XIX столетия/ Петрова Н. И. – К. – , 1884. – C. 54.

 37. Пироженко Л. Павло Білецький-Носенко: Педагогічний портрет у номері: [Про талановитого українського педагога Пала Павловича Білецького-Носенка] // Директор школи. Україна. - 2006. - № 7. - С.66-70.

 38. Підвойний В. М. Тюркізми у «Словнику української мови» П. Білецького-Носенка // Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Вісник. Сер. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. — К., 1997. — Вип.5. — С.53–55.

 39. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике./ А.А. Потебня– М., 1981. - С.17.

 40. Прадід Ю.Ф. Фразеологічна ідеографія (проблематика досліджень). НАН України, Ін-т української мови // Відп. ред. О.О. Тараненко. – К.; Сімферополь, 1997. – 252 с.

 41. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (10 - поч. 20 ст.) : Нариси. - К. : Радянська школа, 1991. - 381 с.

 42. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Підручник./ В.М. Русанівський. – K.: АртЕк, 2001. - 392 c.

 43. Самойленко Г. В. Творчість П. П. Білецького-Носенка // Література та культура Полісся. — Ніжин, 2002. — Вип.21. — С.3–7.

 44. Самойлович Л.В. Семантико-типологічні аспекти інтерпретації фразеологічних одиниць в українському словнику П.П. Білецького-Носенка/ Л.В. Самойлович // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2002. – № 32. – С. 127-129.

 45. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) / Олена Олександрівна Селіванова – К.: Фітосоціоцентр, 1999. - 148с.

 46. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. / С.В. . Семчинський. – К.: Вища школа. – 1988. – 327 c.

 47. Українська літературна казка 10 - 30-их років ХІХ ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Горбонос; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с.

 48. Українська радянська енциклопедія. У 12-ти томах. / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К., 1974—1985.

 49. Фрумкина Р.М. Концепт, категория, прототип // Лингвистическая и экстралингвистическая семантика: Сб.обзоров. - М.: ИНИОН РАН, 1992. - С. 89-112.

 50. Фаріон Ірина. Мова краса і сила: Суспільно- креативна роль української мови в ХІ – середені ХІХ ст. /І.Фаріон.-Львів: вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 212с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]