Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Billi_13-24.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
114.18 Кб
Скачать

21. Біоценоз і його структура

Біоценоз («спільне життя») (Мьобіус, 1877) – сукупність організмів, що населяють певну територією з більш-менш однорідними екологічними вимогами (біотоп).

Біоценоз: сукупність видів + взаємозв’язки між ними

Біоценоз ≈ угрупування

Біоценологія (наука про біоценоз) ≈ синекологія (наука про угрупування)

В межах біоценозу розрізняють:

  • Фітоценоз – стійке угрупування рослинних організмів

  • Зооценоз – сукупність взаємопов’язаних видів тварин

  • Мікробіоценоз – угрупування мікроорганізмів

Біоценоз = фітоценоз + зооценоз + мікробіоценоз

Біоценоз є складовою частиною біогеоценозу (екосистеми):

Біогеоценоз (екосистема) = біоценоз + біотоп (екотоп)

Типи відносин у біоценозі:

  • Трофічні (харчові)

  • Топічні (по місцю проживання)

  • Хоричні (реп’ях)

  • Форезія (перенесення одних тварин іншими)

  • Фабричні (будівництво жител)

Біоценоз формують міжвидові зв'язки, що забезпечують структуру біоценозу – чисельність особин, розподіл їх в просторі, видовий склад, структуру харчової мережі, продуктивність і біомасу.

Структура біоценозу:

Видова – кількість видів, що формують біоценоз і співвідношення їх чисельності. Видове різноманіття прямо пропорційне багатству умов біотопа та його віку (молоді бідніші за сформовані). Чим вища різноманітність, тим вища стійкість.

Крива Раункієра – розподіл видів за їх численністю

Шкала Друде – окомірне оцінювання численності (обильности) видів

Консорція – структурна частина біоценозу, що скл. з зеленої рослини і всіх пов’язаних з ним інших організмів (скл. частини: ядро (дерево), консорти (живуть на дереві), концентри)

Синузія – основна системна одиниця фітоценозу, що складається з особин одного або декількох суміжних видів рослин.

Просторова – особливості розміщення організмів у просторі. Виділяють горизонтальну та вертикальну.

Горизонтальна проявляється в мозаїчності і виражається у вигляді нерівномірного розподілу популяцій по території внаслідок неоднорідності грунтових, мікрокліматичних умов, рельєфу тощо.

Вертикальна проявляється в ярусності біоценозу – розподілі рослинних угрупувань за висотою. Ярусність дозволяє оптимально використовувати сонячну енергію. Кожному ярусу рослин відповідають свої тварини зі складу біоценозу.

Екологічна (функціональна) – співвідношення окремих екологічних груп організмів (особливості функціонування окремих біоценозів у конкретних умовах).

Найважливішим типом взаємодії між організмами в біоценозі, що формують його структуру, - харчові зв’язки, що виражаються через ланцюги живлення.

Харчовий ланцюг – послідовність організмів, в якій кожен наступний учасник поїдає або розкладає попередній. Кожна ланка ланцюга живлення називається трофічним рівнем.

Основні трофічні рівні:

Продуценти (автотрофи) – продукують органічні речовини з неорганічних (рослини, деякі мікроорганізми);

Консументи (гетеротрофи) (1-го, 2-го, 3-го порядків) – споживають і перетворюють готові органічні речовини (тварини, гриби);

Редуценти – розкладють органічні речовини до вихідних мінеральних елементів.

Розрізняють пасовищні («поїдання») і детритні («розкладу») харчові ланцюги.

Для наочності представлення взаємовідносин між організмами в біоценозі прийнято використовувати екологічні піраміди чисел, мас та енергії.

Також до екологічної структури відносять типи взаємовідносин організмів (див пит. №13)

Домінант – вид, що переважає за кількістю особин в певному ярусі.

Едифікатор – вид, домінант, що формує середовище і визначає особливості угрупування

Біоценози отримують назви за домінантами та індикаторами (ялинники-чорничники).

Інвазія – поселення нових видів на території, де вони раніше не проживали, що відбувається (на відміну від інтродукції) без свідомої участі людини (акліматизація).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]