Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді 11.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
154.62 Кб
Скачать

ЗАВДАННЯ

IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з правознавства у 2011-2012 н.р.

11 клас

(1-й день)

І. Тестові завдання (з одним правильним варіантом відповіді; 15 балів).

1. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення за загальним правилом, може тривати:

а) три доби;

б) 15 діб;

в) 10 діб;

г) не більше 72 годин;

д) не більш як три години.

Правильна відповідь: д) не більш як три години (стаття 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

2. З якого віку фізична особа має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я?

а) 14 років;

б) 18 років;

в) 16 років;

г) з 18 років, або з моменту укладення шлюбу;

д) може змінити тільки прізвище з 18 років;

Правильна відповідь: в) 16 років (стаття 295 Цивільного кодексу України).

3. Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами в порядку адміністративного судочинства може бути подано __________ після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини. (заповніть пропущене).

Правильна відповідь: ……. подано протягом одного місяця……..(стаття 247 Кодексу адміністративного судочинства України).

4. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є:

а) ради;

б) територіальна громада області та району;

в) територіальна громада села, селища, міста;

г) ради та територіальна громада села, селища, міста;

д) ради та їх виконавчі органи;

Правильна відповідь: в) територіальна громада села, селища, міста (стаття 6 Закону України «Про місцеве самоврядування»).

5. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або _____________ народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України:

а) конституційною більшістю;

б) не менш як половиною;

в) не менш як третиною;

г) групою;

д) фракцією.

Правильна відповідь: в) не менш як третиною таття 154 Конституції України ).

6. Територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса - це:

а) адміністративний округ нотаріуса;

б) територіальна юрисдикція нотаріуса;

в) нотаріальний район;

г) нотаріальний округ;

д) нотаріальна одиниця;

Правильна відповідь: – г) нотаріальний округ (стаття 13-1 Закону України «Про нотаріат»).

7. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу – це:

а) заробітна плата;

б) гонорар;

в) матеріальне відшкодування;

г) премія.

Правильна відповідь: а) заробітна плата (стаття 1 Закону України «Про оплату праці»)

8. Коли в цивільному процесі починається перебіг процесуального строку?

а) з відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок;

б) з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок;

в) з моменту, коли стороні стало відомо про вчиненні процесуальних дій

г) з моменту, вказаному у рішенні суду.

Правильна відповідь: б) з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок (стаття 69 Цивільно-процесуального кодексу України).

9. Строк строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях:

а) 3 роки;

б) 1.5 роки;

в) 2 роки;

г) до 12 місяців;

д) 6 місяців.

Правильна відповідь: г) - до 12 місяців (стаття 23. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»).

10. Виплата пенсій провадиться за _______ місяць загальною сумою у встановлені строки, але не пізніше ___________ місяця, за який виплачується пенсія. (заповніть пропущене).

……….. поточний …………. 25 числа ( стаття 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення»).

11. Адвокатура України є:

а) судовим органом;

б) органом міністерства юстиції;

в) органом виконавчої влади;

г) професійним громадським об'єднанням.

Правильна відповідь: г) професійним громадським об'єднанням (стаття 1. Закон України «Про адвокатуру»).

12. Суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються:

а) Міністерством юстиції України;

б) Верховною Радою України;

в) Президентом України;

г) Державною судовою адміністрацією;

д) Кабінетом Міністрів України.

Правильна відповідь: в) Президентом України (стаття 19. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» ).

13. В який строк розглядаються документи про призначення пенсій?

а) не пізніше місяця з дня їх надходження;

б) не пізніше 10 днів з дня їх надходження;

в) не пізніше трьох місяців з дня їх надходження;

г) не пізніше двох тижнів з дня їх надходження

Правильна відповідь: б) не пізніше 10 днів з дня їх надходження (стаття 82 Закону України «Про пенсійне забезпечення»).

14. Суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень - це:

а) конфлікт інтересів;

б) правопорушення;

в) колізія;

г) спір про право.

Правильна відповідь: а) конфлікт інтересів (стаття 1 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”).

15. Заходи процесуального примусу в цивільному процесі застосовуються судом _________ після вчинення порушення шляхом постановлення ___________.(заповніть пропущене)

Правильна відповідь:…….. негайно …………………ухвали…………..

Iі. Дайте визначення понять (6 балів).

2.1. Контрасигнатура – це ...;

2.2. Неустойка у цивільному праві – це ...;

2.3. Сільськогосподарський виробничий кооператив – це … .

Відповідь:

2.1.Контрасигнатура – це скріплення підписом глави уряду і (або) окремого члена уряду акта глави держави без якого (підпису) акт вважається недійсним (Юридична енциклопедія, том 3, стор. 322 Київ, «Українська енциклопедія» 2001 рік).

2.2. Неустойка (штраф, пеня) у цивільному праві – це грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання ( ч. 1 ст. 549 ЦКУ).

2.3. Сільськогосподарський виробничий кооператив – юридична особа утворена шляхом об’єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими виробниками для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах об’єднання трудової участі у процесі виробництва ( ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» ).

ІІІ. Дайте відповідь на питання (18 балів).

3.1. Назвіть підстави набуття права власності на землю? (3 бали)

Відповідь: відповідно до статті 116 Земельного кодексу України існують наступні підстави набуття права власності на землю:

1. Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.

Набуття права власності громадянами та юридичними особами на земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, відбувається в порядку, визначеному частиною першою статті 128 цього Кодексу.

2. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

3. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі:

а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;

б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

в) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.

4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.

5. Надання у користування земельної ділянки, що перебуває у власності або у користуванні, провадиться лише після вилучення (викупу) її в порядку, передбаченому цим Кодексом.

3.2. Назвіть підстави та приводи до порушення кримінальної справи? (3 бали)

Відповідь: відповідно до статті 94 Кримінально-процесуального кодексу України існують наступні приводи і підстави до порушення кримінальної справи :

Приводами до порушення кримінальної справи є:

1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян;

2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним;

3) явка з повинною;

4) повідомлення, опубліковані в пресі;

5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.

Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.

3.3. Назвіть обов’язки судді відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів»? (4 бали)

Відповідь: відповідно до статті 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» існують наступні права та обов'язки судді:

1. Права судді, пов'язані зі здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, процесуальним та іншими законами.

2. Суддя має право брати участь у суддівському самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності суду в порядку, встановленому законом. Судді можуть утворювати об'єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня.

3. Суддя має право вдосконалювати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку.

4. Суддя зобов'язаний:

1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;

2) дотримуватися правил суддівської етики;

3) виявляти повагу до учасників процесу;

4) додержуватися присяги судді;

5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, в тому числі і таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;

6) дотримуватися вимог щодо несумісності;

7) подавати щорічно не пізніше 1 травня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, копію декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації), поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.

5. Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання та про видатки судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку. У додатку до податкової декларації вказуються зазначені відомості і стосовно членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов'язаний спільним побутом.

6. Суддя, призначений на посаду судді вперше, проходить щорічну двотижневу підготовку у Національній школі суддів України. Суддя, який обіймає посаду судді безстроково, проходить двотижневу підготовку у Національній школі суддів України не менше, ніж раз на три роки.

3.4. Охарактеризуйте обмеження щодо статусу народного депутата України? (3 бали)

Відповідь: відповідно до статті 3 Закону України „Про статус народного депутата України”

1. Народний депутат не має права:

1) бути членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади;

2) мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі;

3) обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;

4) займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час;

5) залучатись як експерт органами досудового слідства, прокуратури, суду, а також займатися адвокатською діяльністю;

6) входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті одержання прибутку.

2. Народний депутат зобов'язаний додержуватись інших вимог та обмежень, які встановлюються законом.

3. Народний депутат, призначений (обраний) на посаду, що є несумісною з депутатським мандатом, і повноваження якого не припинено в установленому законом порядку, допускається до виконання обов'язків за такою посадою не раніше дня подання ним до Верховної Ради України заяви про складення повноважень народного депутата України.

3.5. Назвіть умови і межі застосування міліцією заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї? (5 балів)

Відповідь: відповідно до статті 12 Закону України „Про міліцію”

Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Законом.

Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції.

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.

У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.

Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок застосування працівником міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення прокуророві. Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.