Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді 9.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
108.54 Кб
Скачать

ЗАВДАННЯ

IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з правознавства у 2011-2012 н.р.

м. Чернівці

9 клас

(1-й день)

Завдання І. Тестові завдання (10 балів)

 1. В якому році Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини:

А-1948 р.

Б-1959 р.

В-1966 р.

Г-1976 р.

Д-1989 р.

Правильна відповідь: б

 1. Що складає зміст розділу І «Загальні засади Конституції України?

 1. загальні ідеологічні декларації;

 2. характеристика системи органів державної влади;

 3. зміст Конституції;

 4. головні принципи, на яких будується життя країни, суспільства, держави, окремих людей.

Правильна відповідь: г

 1. Вкажіть зайве поняття з наведеного переліку:

 1. об’єкт;

 2. об’єктивна сторона;

 3. предмет;

 4. суб’єкт;

 5. суб’єктивна сторона.

Правильна відповідь: в

 1. Особистою приватною власністю дружини (чоловіка) є:

 1. майно, набуте подружжям під час шлюбу;

 2. майно, набуте одним із подружжя за час шлюбу, але на підставі договору дарування;

 3. заробітна плата, пенсія,стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя;

 4. речі для професійних занять;

Правильна відповідь: Б (ч.1 ст. 57 Сімейного Кодексу України)

 1. Не є обов’язковою ознакою державного органу:

 1. право законодавчої ініціативи;

 2. організаційна самостійність;

 3. наявність необхідних матеріальних ресурсів;

 4. виконання конкретних завдань і функцій;

 5. владні повноваження.

Правильна відповідь: а

 1. Підставами кримінальної відповідальності є:

 1. вина у вчиненні злочину;

 2. вчинення суспільно небезпечно і протиправного діяння;

 3. вчинення діяння, що містить всі ознаки складу злочину, передбаченого в Кримінальному кодексі;

 4. суспільна небезпека і протиправність діяння;

 5. винне, протиправне діяння.

Правильна відповідь: в (ч. 1 ст. 2 Кримінального Кодексу України)

7.Громадянин, який не має сім’ї, зловживаючий алкоголь :

 1. може бути визнаний обмежено дієздатним;

 2. не може бути визнаним обмежено дієздатним;

 3. може бути визнаним позбавленим дієздатності;

 4. може бути визнаним недієздатним;

 5. може бути позбавлений дієздатності головним лікарем спеціалізованого медичного закладу.

Правильна відповідь: а (ч. 2 ст. 36 Цивільного Кодексу України)

8.До адміністративних стягнень не відноситься :

 1. попередження;

 2. позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі;

 3. виправні роботи;

 4. громадські роботи;

 5. тримання під вартою.

Правильна відповідь: д (ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

9. За загальним правилом строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати?

а) одного року;

б) одного місяця;

в) трьох місяців;

г) двох тижнів;

д) максимальний строк законодавством не встановлений.

Правильна відповідь: в (ч. 1ст.27 КзПП)

10. Строк повноважень Генерального прокурора України:

а) три роки;

б) чотири роки;

в) на строк повноважень Верховної Ради України;

г) п'ять років;

д) сім років.

Правильна відповідь: г (ч. 2 ст. 121 Конституції України)

IІ. Дайте визначення понять (6 балів).

2.1. Трудовий договір – це ...;

2.2. Заповіт – це ...;

2.3. Сім’я – це ... .

Відповідь:

2.1. Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін ( ст. 21 Кодексу законів про працю України).

2.2. Заповітом є це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті (ст.. 1233 Цивільного кодексу України).

2.3. Сім’я є первинним та основним осередком суспільства. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні прав і обов’язки (ст. 3 Сімейного кодексу України).

ІІІ. Дайте відповідь на питання (18 балів).

3.1. Назвіть підстави для втрати громадянства України? (3 бали)

Відповідь: Підставами для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто. Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки: а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав; б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями; в) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем; г) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави; 2) набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів; 3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою. (ст. 19 Закону України «Про громадянство України» ).

3.2. Назвіть співучасників за Кримінальним кодексом України? (4 бали)

Відповідь: організатор, виконавець, підбурювач, пособник (ст. 27 Кримінального Кодексу України).

3.3. Назвіть види заходів впливу, які застосовуються до неповнолітніх осіб, які вчинили адміністративне правопорушення за Кодексом України про адміністративні правопорушення? (4 бали)

Відповідь: 1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;

2) застереження;

3)догана або сувора догана;

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

3.4. Назвіть підрозділи міліції відповідно до Закону України „Про міліцію”? (4 балів)

Відповідь: кримінальна міліція, міліція громадської безпеки, транспортна міліція, державна автомобільна інспекція, міліція охорони, судова міліція, спеціальна міліція.

3.5. Назвіть способи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування? (3 бали)

Відповідь: усиновлення, опіка та піклування над дітьми, патронат над дітьми, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

IV. Творче завдання (6 балів).

Коментар до законодавства України:

Закон України «Про прокуратуру».

Назвіть систему та завдання органів прокуратури України.

Відповідь: Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури.

На прокуратуру покладаються наступні завдання:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи

громадян.

Всього: 40 балів

ЗАВДАННЯ

IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2011-2012 н.Р.

9 Клас м. Чернівці

(2-й день)

І. Поясніть (5 балів):

Право людини на свободу совісті.

Відповідь: Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти

одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Відповідь: ІІ. Змоделюйте та розв’яжіть правову ситуацію (12 балів) пов’язану

2.1. З правами та обов’язками батьків та дітей.

 • Юридична задача:

У кожній із нижче запропонованих ситуацій визначте, наслідком невиконання якого саме обов’язку стало застосування позбавлення батьківських прав як сімейно-правової санкції:

Ситуація 1. Народивши позашлюбну дитину, Агнета не забрала її з полового будинку.

Ситуація 2. Василь, проживаючи окремо від своєї дочки, котра проживала з бабусею після смерті її матері, спілкувався з дочкою дуже рідко, участі в утриманні дитини не брав, зовсім не цікавився її навчанням, станом здоров’я .

Ситуація 3. Леонід щоденно примушував 12-річного сина Миколу виконувати важку або шкідливу роботу по 8-10 год.

Ситуація 4. Гнат за найменший непослух зачиняв 11 – річну дочку Кароліну у темному підвалі і не давав їй їсти.

Розв’язання юридичної задачі:

Ситуація 1. Невиконання обов’язку забрати дитину із пологового будинку, що визначений у ч. 2 ст. 143 СК.

Ситуація 2. Невиконання обов’язку щодо виховання та розвитку дитини (ч. 1-3 ст. 150 СК).

Ситуація 3. Невиконання обов’язку щодо утримання від будь-яких видів експлуатації дитини (ч. 6 ст. 150 СК

Ситуація 4. Невиконання обов’язку щодо утримання від застосування до дитини будь-яких видів покарань, які принижують людську гідність дитини (ч. 7 ст. 150 СК).

2.2. Порядок отримання спадщини.

 • Юридична задача:

Громадянин Карпенко незадовго до смерті склав заповіт, у якому будинок заповів тридцятирічному синові Михайлові, з яким проживав у ньому (будинку), а щодо земельної ділянки площею один га заповідального розпорядження не зробив. Крім Михайла у Карпенка була ще повнолітня дочка Ангеліна, яка проживала окремо від батька. 1 серпня 2011 року Карпенко помер. Михайло після смерті батька залишився проживати у будинку, регулярно сплачував комунальні послуги, зайнявся очищенням земельної ділянки від сміття. Ні син, ні дочка померлого із заявою про прийняття спадщини до нотаріальної контори станом на 1 лютого 2012 року не звернулися. Хто має право на успадкування майна після відкриття спадщини? Хто успадкує майно?

 • Розв’язання юридичної задачі:

Відповідно до ч. 2 ст. 1236 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини. Як видно з умов задачі Карпенко скористався цим правом. Відповідно до ч. 2 ст. 1223 ЦКУ у разі не охоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування одержують спадкоємці за законом. У даному випадку спадкоємцями за законом є син і дочка. Відповідно до ч. 1 ст. 1267 ЦКУ частки у спадщині кожного із спадкоємців є рівними. Таким чином, після відкриття спадщини (1 серпня 2011 року ) право на успадкування будинку і половини земельної ділянки виникло у Михайла, а право на успадкування половини земельної ділянки виникло у Ангеліни. Відповідно до ч. 1 ст. 1268 ЦКУ спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Відповідно до ч. 3 цієї ж статті спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом 6 місяців після відкриття спадщини не відмовився від неї. Згідно ч. 1 ст. 1269 ЦКУ спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно разом із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Якщо така заява не подана спадкоємцем протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини, вважається, що спадкоємець не прийняв спадщину. Отже, і будинок, і земельна ділянка будуть успадковані Михайлом.

ІІІ. Ви влаштовуєтесь на роботу. Складіть Резюме (5 балів).

Відповідь: Микита Олег Ігоревич, 05032, м. Львів, вул. Заньковецької, 21, кв. 10, тел. 25-16-32, моб. тел. 067-251-59-33

Претендую на посаду юриста юридичної фірми «Адепт».

2005-2011 роки – юристкосульт заводу «Андезит» (до моменту ліквідації підприємства).

Вища юридична освіта, магістр права, 2005 рік, Харківська юридична академія, факультет господарського права.

Нагороджений грамотою Головного управління юстиції по Львівській області.

Володію англійською мовою, ПК на рівні користувача, маю права водія категорії С.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.