Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т 9 - Учет валютных операций.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
289.79 Кб
Скачать

7

Тема: Облік валютних операцій

План:

1.

Понятие и виды валютных операций. Общие требования к учету операций в иностранной валюте.

2.

Виды безналичных расчетов и правила документооборота по ним.

3.

Правила купли-продажи валюты на МВРУ и УМВБ. Их учет.

4.

Особенности работы с наличной иностранной валютой. Учет валютообменных операций.

Нормативно-законодательные документы:

 1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року №15-93 (Редакція від 12.01.2012).

 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III, 07.12.2000.

 3. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджено Постанова Правління Національного банку України від 16.08.2006 № 320

 4. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземній валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

 5. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 17.11.2004 № 555

 6. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 20.10.2004 № 495.

 7. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ № 255 від 18.06.2003 р.

 8. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затверджені Постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281.

1. Понятие и виды валютных операций. Общие требования к учету операций в иностранной валюте.

Регламентирует проведение валютных операций на территории Украины Декрет Кабмина Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 19 февраля 1993г. № 15-93.

К валютным операциям Декрет относит:

 • операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности, за исключением операций, осуществляемых между резидентами в валюте Украины;

 • операции, связанные с использованием валютных ценностей в международном обращении как средства платежа, с передачей задолженностей и иных обязательств, предметом которых являются валютные ценности,

 • операции, связанные с ввозом, переводом и пересылкой на территорию Украины и вывозом, переводом и пересылкой за ее пределы валютных ценностей.

НБУ выдает индивидуальные и генеральные лицензии на осуществление валютных операций, подпадающих под режим лицензирования. Основным документом, регламентирующим порядок выдачи лицензий на проведение валютных операций и осуществление контроля за их соблюдением, является Декрет Кабмина Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля".

Генеральные лицензии выдаются коммерческим банкам и другим кредитно-финансовым учреждениям Украины на осуществление валютных операций, не требующих индивидуальной лицензии, на весь период действия режима валютного регулирования.

Индивидуальные лицензии выдаются резидентам и нерезидентам на осуществление разовой валютной операции на период, необходимый для осуществления такой операции.

В зависимости от качества, предоставленных коммерческим банком документов, технических условий, квалификации руководителей и исполнителей валютных операций НБУ может разрешить проведение следующих операций (всех или некоторых из них), соответствующих генеральной лицензии Национального банка Украины.

 1. Ведение валютных счетов клиентов.

 2. Неторговые операции.

 3. Установление корреспондентских отношений с иностранными банками.

 4. Операции по международным торговым расчетам.

 5. Операции по торговле инвалютой на внутреннем валютном рынке.

 6. Операции по привлечению и размещению валютных средств на внутреннем рынке (с резидентами Украины), на международных рынках (с нерезидентами Украины).

 7. Валютные операции на международных денежных рынках.

 8. Операции с монетарными металлами на внутреннем и международном рынках.

Види операцій клієнтів в іноземній валюті:

1. Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі:

 • розрахунки за експорт та імпорт товару без відстрочення платежу або з відстроченням, що відповідно до договору не перевищує строки, установлені законодавством України для здійснення таких розрахунків;

 • розрахунки на території України між резидентами – суб'єктами господарювання за товар на підставі індивідуальної ліцензії НБУ.

2. Поточними неторговельними операціями в іноземній валюті є такі:

 • перекази з оплати праці, стипендій, пенсій, аліментів, допомоги, виплат і компенсацій, відшкодування за страховими випадками, премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування, коштів, заощаджених на рахунках, і прибутків за ними;

 • виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових та інших правоохоронних органів;

 • оплата витрат, пов'язаних із смертю громадян (транспортні витрати і витрати на поховання);

 • оплата витрат іноземним судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам (у т.ч. сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів), витрат іноземних адвокатів;

 • оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також оплата витрат на транспортування хворих;

 • оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат на навчання і стажування в навчальних закладах іншої держави, витрат на проведення тестів, іспитів тощо;

 • оплата фізичними особами участі в міжнародних семінарах, конференціях, виставках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах на територіях іноземних країн;

 • оплата витрат, пов'язаних з відрядженням за кордон;

 • оплата фізичними особами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, за наявності індивідуальної ліцензії НБУ;

 • перерахування фізичними особами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

 • інші розрахунки, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

3. Валютними операціями, пов'язаними з рухом капіталу, є такі:

 • надання та отримання резидентами фінансових кредитів і позик;

 • операції з виконання зобов'язань за гарантіями, поруками та заставою, за лізингом і факторингом;

 • здійснення іноземних інвестицій в Україну;

 • здійснення резидентами прямих інвестицій і портфельних інвестицій за межі України;

 • виплата прибутків, доходів та інших коштів, отриманих іноземними інвесторами від інвестиційної діяльності в Україні;

 • операції з цінними паперами;

 • розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках;

 • міжнародні перекази за угодами, пов'язаними з накопиченням пенсійних активів;

 • інші валютні операції, які не є поточними.

Валютні операції можуть виконуватись на різних умовах:

 • "тод" – валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції в день укладення договору;

 • "том" – валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції в перший робочий день після дня укладення договору;

 • "спот" – валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції на другий робочий день після дня укладення договору;

 • "форвард" – валютна операція за форвардним договором, умови якого передбачають виконання цієї операції (з поставкою валюти за договором) пізніше ніж на другий робочий день після дня укладення договору;

 • "своп" – валютні операції за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

Валютний дериватив – це стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання купити, продати та/або обміняти іноземну валюту на визначених у цьому документі умовах у майбутньому.

Операции в иностранной валюте в банке осуществляются по тем же счетам, что и операции в гривне. Связь операций в иностранной и национальной валютах обеспечивают технические счета:

 • Счет 3800 АП «Позиция банка по иностранной валюте и банковским металлам»

 • Счет 3801 АП «Эквивалент позиции банка по иностранной валюте и банковским металлам».

Аналогично осуществляется учет банковских металлов.

Валютная позиция – соотношение требований и обязательств банка по каждой иностранной валюте и каждому банковскому металлу.

Валютная позиция может быть открытой и закрытой.

При равенстве требований и обязательств банка в иностранной валюте его валютная позиция считается закрытой, а в случае их неравенства позиция считается открытой.

Открытая позиция может быть короткой и длинной.

При короткой валютной позиции обязательства (пассивы) по проданной валюте превышают требования (активы) по ней.

При длинной валютной позиции активы и требования по купленной валюте превышают обязательства и пассивы по ней.

Активы и пассивы в иностранной валюте и банковских металлах в финансовой отчетности отражаются в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ на дату их признания.

В случае изменения валютного курса активы и обязательства в иностранной валюте, а также внебалансовые счета в иностранной валюте переоцениваются. Результат переоценки иностранной валюты отражается на счете 6204 АП «Результат от торговли иностранной валютой и банковскими металлами».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.