Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лазарюк Юлія Малбі-Захід.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
485.38 Кб
Скачать

70

Зміст

ВСТУП.....................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Загальне ознайомлення з організацією роботи промислового підприємства...........................................................................................................6

1.1. Історія створення підприємства.................................................................6

1.2. Виробнича та організаційна структура підприємства.............................8

РОЗДІЛ ІІ. Організація маркетингової діяльності на промисловому підприємстві.........................................................................................................16

2.1. Місце та роль маркетингової служби на підприємстві..........................16

2.2. Аналіз маркетингових досліджень, які проводяться на підприємстві.19

2.2.1. Аналіз фінансового стану промислового підприємства................19

2.2.2. Аналіз дослідження ринку................................................................22

2.2.3. Аналіз дослідження споживачів і конкурентів..............................34

2.3. Розробка та впровадження комплексу маркетинг-мікс на підприємстві...........................................................................................................37

2.3.1. Товарна політика на підприємстві...................................................37

2.3.2. Маркетингова цінова політика.........................................................42

2.3.3. Політика розповсюдження...............................................................47

2.3.4. Маркетингова комунікаційна політика підприємства...................49

2.4. Система завоювання ринку та позиціонування послуг.........................52

2.5. Організація маркетингового планування на підприємстві....................53

2.6. Система маркетингового контролю на підприємстві............................56

РОЗДІЛ ІІІ. Основні шляхи удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві.........................................................................................................59

ВИСНОВКИ.........................................................................................................65

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................70

ДОДАТКИ

ВСТУП

Визначальними категоріями нового економічного мислення і ринкової економіки в цілому є людина і прибуток. Для практичного втілення такого мислення в життя традиційні системи організації управління виробництвом не підходять. У цьому важливу роль покликаний відігравати маркетинг, що вивчає також організацію і управління в умовах ринку, головною ідеєю якого є одержання підприємством максимального прибутку на основі задоволення потреб споживачів.

Щоб досягти успіхів в конкурентному ринковому середовищі, та створювати добробут країни, необхідна висока ефективність діяльності підприємств, що визначається безпосередньо ефективністю економіки, яка в свою чергу залежить від поєднання ефективних технологій виробництва та технологій управління на основі використання маркетингу. Здатність виходу на міжнародний ринок або заняття достатньої його частки на внутрішньому ринку залежить від самого підприємства, а саме від оволодіння його фахівцями (менеджерами, економістами, маркетологами та технічними спеціалістами) сучасною методологією ринкової діяльності — маркетингом.

Отже, першочерговим постає питання про розвиток такого напрямку діяльності як всіх видів підприємств, різних форм власності, які грунтуються на напрямку маркетингу, аналізу теорії та практики його застосування у сучасних умовах.

Маркетинг - невід’ємна частина сучасних ринкових відносин. В основу концепції маркетингу покладено ідею задоволення потреб потенційних споживачів. В  основу виробництва закладають дані, які одержуються в процесі вивчення різних ринкових сегментів - окремих груп населення, підприємств, адже саме їм адресовано нову продукцію. Виробництво та збут в умовах “ринку покупця” і становить основний сенс маркетингової діяльності. Маркетинг як специфічна ринкова концепція мислення і практичної дії вкрай складний для сприйняття, теоретичного засвоєння і тим більше складний для практичної реалізації, що дає основу стверджувати актуальність даної проблеми в нинішніх складних економічних умовах розвитку вітчизняного виробництва, піднесення розвитку підприємств, які знаходяться в кризовому стані своєї діяльності.

Маркетинг пов’язаний з інтелектуальною власністю, до якої відносяться також товарні та марочні знаки. При різноманітних формах власності, видах діяльності, ринкової економіки, впровадження маркетингу в процес виробництва підприємствами державного і приватного сектора економіки, підвищення зацікавленості виробників до результатів своєї діяльності по випуску продукції і її правового захисту, виникає необхідність відрізняти товари та послуги різних виробників від однорідних товарів - саме товарними знакам.

Суттєві зміни в економіці, науково-технічний прогрес, розвиток підприємництва і зовнішньоекономічних зв’язків позначилися на промисловій галузі, зумовили необхідність знань і вмінь з менеджменту і маркетингу. Робота сучасного керівника потребує сучасних економічних знань, компетентності, відчуття нового, гнучкості, розуміння ситуації, комунікабельності, вміння приймати рішення, делегувати владу, прислухатися до підлеглих і виховувати їх. Особливості діяльності промислових підприємств в сучасних умовах потребують від працівників цих підприємств розуміння стратегії підприємства, необхідності організаційних змін, уміння планувати й здійснювати заходи з маркетингу.

Сучасний підприємець повинен знати економічні закони та технології маркетингу і вміти застосовувати їх, спираючись на здоровий глузд і досвід управління. Прийняття маркетингових і фінансових рішень на основі аналізу маркетингових досліджень ринку на кожному з етапів виробництва і збуту продукції стає нагальною науковою і практичною потребою.

Метою даної роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань, формування сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок самостійно виконувати завдання маркетингу, здійснювати необхідні розрахунки, визначати економічну ефективність і обґрунтовувати стратегії маркетингової діяльності промислових підприємств різних форм власності.

Об’єктом дослідження є підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю “Малбі-Захід”.

Дана робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Розділ I загальне ознайомлення з організацією роботи промислового підпприємтва

1.1. Історія створення підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю „Малбі-Захід”, надалі —“Товариство”, діє на підставі законодавства України, Статуту та Засновницького договору.

Засновниками Товариства є: громадянин України Шарінов Євгеній Павлович та юридична особа України – приватне підприємство агентство „Малбі”, які уклали між собою Засновницькій договір від „10” березня 2006р.

Перелічені вище особи є також Учасниками Товариства.

Повне найменування товариства на українській мові – Товариство з обмеженою відповідальністю “Малбі-Захід”, скорочено — ТОВ „Малбі-Захід” .

Товариство створено на необмежений строк.

Місцезнаходження Товариства: Україна, м.Чернівці, вул.Заводська, буд.44.

ТОВ „Малбі-Захід” є представництвом ПП Агентства „Малбі” (Україна, м. Дніпропетровськ, вул. К. Лібкнехта 3б/12). Представництва ПП Агентства „Малбі” створені також в Києві, Запоріжжі, Донецьку, Кривому Розі, Сімферополі, Харкові, Херсоні.

Ціль діяльності Товариства - отримання прибутку.

Предмет діяльності Товариства - здійснення діяльності, передбаченої, згідно чинного законодавства України, Статутом та Установчим договором Товариства.

Для реалізації вказаних цілей Товариство здійснює такі предмети діяльності:

  • виробництво мінеральних вод;

  • виробництво прохолодних напоїв, в тому числі - виробництво безалкогольних прохолодних напоїв: лимонаду, кока-коли, пепсі-коли, інших подібних напоїв;

  • виробництво фруктових сиропів для виробництва безалкогольних напоїв, виробництво квасу;

  • виробництво та розлив мінеральної води та вод, спеціально підготовлених і розлитих для пиття та вживання [1].

Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України. Товариство набуває права юридичної особи з дати його державної реєстрації, відлік почату господарської діяльності ведеться також з вищевказаної дати.

Товариство мас право від свого імені укладати угоди, мати та набувати майнові та особисті немайнові права й обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді. Товариство може відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди тільки після його реєстрації. Угоди, укладені від імені товариства до моменту реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством. Угоди, укладені засновниками до моменту реєстрації товариства і надалі не схвалені товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для засновників.

Товариство має самостійний баланс та діє на засаді повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном згідно з цілями своєї діяльності та призначенням майна. На майно Товариства не може бути накладено стягнення інакше, як передбаченим законом порядком.

Учасники не відповідають за зобов'язанням Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства тільки в межах вартості своїх внесків.

Товариство має печатки, штампи та бланки з своїм найменуванням, фірмовою емблемою, зразки котрих затверджені Зборами Учасників [1].

Учасниками затверджується таке зображення фірмової емблеми Товариства:

Товариством утворюються з прибутку такі фонди:

• резервний фонд - створюється у розмірі не менш 25% Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду не менше 5% суми чистого прибутку Товариства;

• інші фонди, які можуть бути створені за рішенням Зборів Учасників, зокрема, фонд розвитку виробництва, фонд матеріального заохочення, фонд соціального розвитку. Розміри, порядок утворення і витрачання вказаних фондів встановлюється Зборами Учасників.

Фонди знаходяться у повному розпорядженні Товариства.