Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовий_проект_пцб.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
30.08.2019
Размер:
3.67 Mб
Скачать

Правила прив’язки в одноповерхових будівлях

Додаток 8

Поперечний розріз

Додаток 9

Поперечний розріз промислової будівлі із залізобетонним каркасом м 1:200

Додаток 10

Поздовжній розріз промислової будівлі із залізобетонним каркасом

М 1:200

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Залізобетонні стропильні балки

і підстропильні ферми

Рис. 5

Залізобетонні безроскосні ферми для плоских и скатних покрівель

Рис. 6

Рис.7

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Архітектура будівель і споруд» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальностей "Промислове та цивільне будівництво" та "Охорона праці в будівництві").

Укладач: Котеньова Зоя Іванівна

Рецензент Пагі Борис Юганович

Редактор:Аляб′єв М.З.

План 2007, поз.552

__________________________________________________________________

Підп. до друку 27.03.07 Формат 60х841\8 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.- друк.арк.1,6 Обл..-вид. арк. 2,0

Тираж 50 прим. Замовл. №

__________________________________________________________________

ХНАМГ, 61002, м.Харків,вул..Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

13