Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсові Економіка ГРБ та ТІ 3 курс.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
219.65 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Маріупольський Державний університет

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО

БІЗНЕСУ (ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ)»

до виконання курсових робіт

для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій»

спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»,

«Менеджмент туристичної індустрії»

денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту

протокол № 7

від 16 лютого 2011 р.

Маріуполь - 2012

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Економіка готельно-ресторанного бізнесу», «Економіка туризму» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент підприємств готельно-ресторанного бізнесу», «Менеджмент туристичної індустрії усіх форм навчання / укл. Ткаченко Т.І. – Маріуполь: МДУ, 2012. – 17 с.

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Економіка готельно-ресторанного бізнесу», «Економіка туризму» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» усіх форм навчання складено на підставі державного стандарту України № 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення»; відповідних методичних рекомендацій Київського національного торговельно-економічного університету та Маріупольського державного університету.

Методичні рекомендації містять вказівки щодо вибору теми курсової роботи, її підготовки, оформлення і процедури захисту.

© Ткаченко Т.І.

© Маріуполь, МДУ

ЗМІСТ

Загальні положення

4

1. Вибір теми і об’єкта дослідження

4

2. Опрацювання літературних джерел

5

3. Узгодження плану з керівником роботи та оформлення завдання

5

4. Збір вихідної інформації на підприємстві

5

5. Аналіз та обробка одержаних матеріалів

6

6. Написання тексту курсової роботи

6

7. Оформлення курсової роботи

8

8. Подання курсової роботи на рецензію та її захист

8

Рекомендована тематика курсових робіт

9

Додатки

12

Список рекомендованої літератури

16

Загальні положення

Згідно з навчальними планами підготовки фахівців зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу», «Менеджмент туристичної індустрії» студенти виконують курсову роботу з блоку прикладних професійно-орієнтованих економічних дисциплін, до яких належать: «Економіка готельно-ресторанного бізнесу», «Економіка туризму».

Виконання курсової роботи є формою контролю засвоєних студентами спеціальних економічних знань з управління господарсько-фінансовою діяльністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу, яка дає змогу систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо застосувати їх у вирішенні конкретних ситуаційних завдань, розвинути навички самостійної роботи.

Мета методичних рекомендацій - допомогти студентам у виконанні самостійної роботи. Це видання містить основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення курсової роботи, організації виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання.

Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань підприємницької діяльності в туристичному бізнесі, спеціальної економічної вітчизняної та зарубіжної літератури, загальнодоступних джерел інформації , передового досвіду з проблем, які вивчаються, а також результатів проведених студентом досліджень щодо умов роботи і економічних показників діяльності реальних підприємств туристичної індустрії.

Темою курсової роботи (предметом вивчення) є одна з актуальних проблем щодо вивчення економічного механізму функціонування реального підприємства готельно-ресторанного бізнесу, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Основні етапи виконання курсової роботи:

 1. Вибір теми і об'єкта дослідження.

 2. Опрацювання літературних джерел.

 3. Узгодження плану з керівником роботи та оформлення завдання.

 4. Збір вихідної інформації на підприємстві.

 5. Аналіз та обробка одержаних матеріалів (при обробці обов'язкове використання ПЕОМ).

 6. Написання тексту курсової роботи.

 7. Оформлення курсової роботи.

 8. Подання курсової роботи на рецензію та її захист.

Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами кафедри менеджменту, які проводять індивідуальне консультування студентів, допомагають скласти план і контролюють процес виконання робіт.

Виконана робота повинна відповідати таким вимогам:

 • містити інформацію теоретичного, аналітичного та практичного характеру щодо досліджуваної проблеми;

 • містити поглиблений економічний аналіз досліджуваної проблеми на прикладі діяльності реального підприємства готельно-ресторанного бізнесу;

 • містити економічні розрахунки, виконані на ЕОМ з використанням стандартних та прикладних програм;

 • містити пропозиції щодо вирішення проблемних питань з теми дослідження;

 • мати належне оформлення, тобто написана українською мовою та надрукована на ЕОМ;

 • бути наданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Слід мати на увазі, що курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, а також не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми у реальному підприємстві, до захисту не допускається і повертається на доопрацювання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.