Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсові РЕГІОНАЛЬНУ УПРАВЛІННЯ 4 курс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.05.2019
Размер:
144.38 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Маріупольський Державний університет

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання та оформлення курсових робіт

з дисципліни «РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій»

спеціалізації «Регіональне управління»

денної та заочної форм навчання

МАРІУПОЛЬ - 2011

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Регіональне управління» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій», спеціалізації «Регіональне управління» усіх форм навчання / укл. Перепадя Ф.Л. – Маріуполь: МДУ, 2011. – 15 с.

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Регіональне управління» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» усіх форм навчання. Дисципліна спрямована на вивчення аспектів управлінської діяльності в регіонах України, принципів організації системи державного управління та адміністрування, забезпечення ефективного функціонування регіональних та місцевих органів влади.

Методичні рекомендації містять вказівки щодо вибору теми курсової роботи, її підготовки, оформлення і процедури захисту.

© Перепадя Ф.Л.

© Маріуполь, МДУ

ЗМІСТ

Загальні положення

4

1. Вибір теми і об’єкта дослідження

4

2. Опрацювання літературних джерел

5

3. Узгодження плану з керівником роботи та оформлення завдання

5

4. Збір вихідної інформації на підприємстві

5

5. Аналіз та обробка одержаних матеріалів

6

6. Написання тексту курсової роботи

6

7. Оформлення курсової роботи

8

8. Подання курсової роботи на рецензію та її захист

8

Рекомендована тематика курсових робіт

9

Додатки

12

Список рекомендованої літератури

16

Загальні положення

Згідно з навчальними планами підготовки фахівців зі спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій», спеціалізації «Регіональне управління» студенти виконують курсову роботу з блоку прикладної професійно-орієнтованої економічної дисципліни «Регіональне управління».

Виконання курсової роботи є формою контролю засвоєних студентами спеціальних економічних знань з управління розвитком регіональної інфраструктури та системи державного адміністрування, яка дає змогу систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо застосувати їх у вирішенні конкретних ситуаційних завдань, розвинути навички самостійної роботи.

Мета методичних рекомендацій - допомогти студентам у виконанні самостійної роботи. Це видання містить основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення курсової роботи, організації виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання.

Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань державного управління, спеціальної економічної вітчизняної та зарубіжної літератури, загальнодоступних джерел інформації, передового досвіду з проблем, які вивчаються, а також результатів проведених студентом досліджень щодо умов роботи і соціально-економічних показників регіонального розвитку.

Темою курсової роботи (предметом вивчення) є одна з актуальних проблем щодо вивчення управлінських аспектів функціонування соціально-економічної сфери регіону.

Основні етапи виконання курсової роботи:

 1. Вибір теми і об'єкта дослідження.

 2. Опрацювання літературних джерел.

 3. Узгодження плану з керівником роботи та оформлення завдання.

 4. Збір вихідної інформації на підприємстві.

 5. Аналіз та обробка одержаних матеріалів (при обробці обов'язкове використання ПЕОМ).

 6. Написання тексту курсової роботи.

 7. Оформлення курсової роботи.

 8. Подання курсової роботи на рецензію науковому керівникові та її захист.

Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами кафедри менеджменту, які проводять індивідуальне консультування студентів, допомагають скласти план і контролюють процес виконання робіт.

Виконана робота повинна відповідати таким вимогам:

 • містити інформацію теоретичного, аналітичного та практичного характеру щодо досліджуваної проблеми;

 • містити поглиблений соціально-економічний та управлінський аналіз досліджуваної проблеми на прикладі окремого регіону;

 • містити економічні розрахунки, виконані на ЕОМ з використанням стандартних та прикладних програм за кілька останніх років;

 • містити пропозиції щодо вирішення проблемних питань з теми дослідження;

 • мати належне оформлення, тобто написана українською мовою та надрукована на ЕОМ;

 • своєчасно звірена з науковим керівником задля забезпечення відповідності вимогам;

 • бути наданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Слід мати на увазі, що курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, а також не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми у регіональному аспекті, до захисту не допускається і повертається на доопрацювання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.