Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
діана.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
376.32 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Курсова робота

з курсу «Організація і методика економічного аналізу»

на тему:

«Економічний аналіз дебіторської заборгованості»

Виконала студентка ІІІ курсу

групи ОА-56

Буракова І.М.

Перевірив Олійник О.В.

Житомир

2010 р.

Вступ

Аналіз і управління дебіторською і кредиторською заборгованістю мають дуже велике значення для підприємств, що функціонують в умовах ринку. Вміле й ефективне управління цією частиною поточних активів є невід’ємною умовою підтримки необхідного рівня ліквідності і платоспроможності. Управління дебіторською заборгованістю необхідно як при формуванні іміджу надійного позичальника, так і з погляду забезпечення ефективної поточної діяльності підприємства.

Особливо актуальним представляється аналіз і управління дебіторською заборгованістю для фірм, що здійснюють діяльність, велика частина господарських операцій якої полягає в русі коштів і фінансової документації, а не матеріальних потоків. У таких фірм значна частка поточних активів приходиться саме на дебіторську заборгованість. Управління дебіторською заборгованістю має особливе значення в період інфляції, коли подібна іммобілізація власних оборотних коштів стає особливо невигідною.

У залежності від спрямованості діяльності деякі підприємства працюють переважно за готівку, а деякі надають свої послуги визначеній частини покупців у залежності від рівня сталих відносин у кредит. Кредит може бути необхідною умовою існування підприємства, особливо якщо його надають конкуренти.

Рівень заборгованості визначається багатьма факторами: видом продукції (послуг), місткістю ринку, ступенем насиченості ринку даною продукцією (послугами), прийнятою на підприємстві системою розрахунків та ін. Якщо підприємство має значну питому вагу дебіторської заборгованості в складі поточних активів, найважливішою задачею фінансових менеджерів є ефективне управління нею.

Інформаційною базою для аналізу заборгованості є офіційна фінансова звітність: бухгалтерський звіт (розділ «Оборотні активи»), форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу» (розділ 2 «Дебіторська і кредиторська заборгованість» і довідки до нього). Для більш детального аналізу якості дебіторської заборгованості користуються даними ордерів чи відомостей обліку розрахунку з покупцями і замовниками, підзвітними особами і т.д.

Ліквідність дебіторської заборгованості визначається головним чином швидкістю і термінами її оборотності. Якість дебіторської заборгованості визначається ступенем відповідності термінів заборгованості умовам платежу.

При дослідженні динаміки дебіторської заборгованості виникає питання: чим обумовлені ті чи інші її зміни - варіюванням масштабів діяльності, успіхами чи прорахунками менеджерів? Для того щоб відповісти на це питання, необхідно порівняти її зміни з динамікою результатів діяльності фірми. Зробити це можна за допомогою коефіцієнтів оборотності дебіторської заборгованості, що також відносяться до групи так званих показників ділової активності.

Розділ 1. Теоретичні засади методики економічного аналізу дебіторської заборгованості у процесі господарської діяльності

1.1. Критичний огляд літературних джерел щодо економічного аналізу дебіторської заборгованості у процесі господарської діяльності

На зламі тисячоліть в Україні відбувається перехід до принципів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на основі та у відповідності Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Вивчення цього питання зосереджено в ряді окремих статей в періодичній літературі.

З 1.01.2000 року набув чинності Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Значення цього закону підкреслює В.Пархоменко, начальник управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України, вказавши, що він служить початком реалізації Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженою постановою кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706. По питанню необхідності реформування бухгалтерського обліку і запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку І. Безверха, керівник інформаційної служби Міністерства фінансів України повідомляє таке.

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнарод­них стандартів, затвердженої постановою Ка­бінету Міністрів України №706 від 28.10.98 р., у 1998-99 рр. розроблялися, обговорювалися, в тому числі і в спеціалізованих ЗМІ, напрями реформування і затверджувалися необхідні ін­струменти (положення тощо) забезпечення ре­формування обліку і фінансової звітності. Прийнятий у 1999 році Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», як і Програма, передбачає здійснен­ня регулювання бухгалтерського обліку у напрямі гармоні­зації з міжнародними стандартами фінансової звітності. Саме цей закон встановив основні принципи бухгалтерського обліку, визнавши його дані базовими для складання будь-якої звітності, в якій містяться вартісні показники.

Суб’єкти підприємництва матимуть змогу самостійно визначати облікову політику підприємства, обирати форму бухгалтерського об­ліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них; затверджувати правила документообороту і технологію обробки облікової інформації; встановлювати межі та форми ведення обліку для внутрішніх потреб управління, включаючи ведення в окремій системі рахунків і реєстрів обліку доходів, витрат, активів, зобов’язань у потрібному підприємству аспекті деталізації та регламентації (управлінський облік).

Порівняльний аналіз складання нової квартальної фінансової звітності свідчить про еволюційний шлях реформування бухгалтер­ської системи, який дає змогу гармонійно по­єднати національні традиції з рекомендаціями міжнародних стандартів фінансової звітності, мати час для самостійного опанування нового та як найбезболісніше пройти перехідний етап запровадження реформованої системи обліку без будь-яких вимог щодо обов’язкової серти­фікації бухгалтерів. (В напрямі фінансового регулювання підприємницькою діяльністю має система оподаткування, зокрема прибутку.

Цю проблему піднімає Ю.А. Субботович в статті «Податок на прибуток - регулятор підприємницької діяльності». Система оподаткування прибутку значно впливає на прийняття багатьох фінансових рішень на підприємстві. Це зокрема рішення на спрямування прибутку, на споживання чи нагромадження, вибір методів фінансування підприємства, вибір такої чи іншої правової форми організації бізнесу, розподіл трудових та матеріальних ресурсів між окремими сферами господарської діяльності, галузями і територіями. Відображення сум ПДВ у фінансовій звітності присвячена стаття О.О. Василик в журналі «Фінанси України» №6,2005 р.

Вана пише, що податковий облік своїм виникненням завдячує податковій реформі, що передбачено у ст. 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Відповідно до вимог цього Закону платники податків повинні вести окремий облік із продажу та придбання у спеціальних книгах, форму і порядок заповнення яких установлено наказом ДПАУ «Про затвердження форм податкової накладної, Книги обліку придбання і Книги обліку продажу товарів (робіт та послуг) та порядку їх заповнення» від 30.05.1999 р. №165 зі змінами та доповненнями.

Відповідно до П(С)БО №3 у рядку № 015 «Податок на додану вартість» звіту про фінансові результати відображається сума ПДВ, яка включена до складу доходу отриманого від основної діяльності.

Дем’яненко у статті «Фінансова стійкість та її бюджетно-податкове регулювання» відзначає, що в умовах ринку фінансовий стан підприємства розкриває не лише ступінь його життєдіяльності, а й потужність чинників розвитку, яка акумулюється в його стійкості. Застосування терміну «стабільність» до характеристики фінансового стану підприємств є ознакою сталості (постійності) руху як динамічного процесу, що має певну швидкість, темп, вимір прояву у порівнянні розмірності теперішнього стану з минулим.

Питанням регламентування бухгалтерського обліку присвячення стаття В. Пархоменко, начальника управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України в ювілейному №100 випуску журналу «Бухгалтерський облік і аудит». Він вказує, що головним завданням реформування бухгалтерського обліку згідно з програмою є приведення національної системи бухгалтерського обліку і звітності у відповідність до реалій ринкової економіки та міжнародних стандартів фінансової звітності. Крім того необхідно було встановити з боку держави правила і процедури обробки інформації та складання фінансової звітності тільки для зовнішніх користувачів, а безпосередньо суб’єктам підприємництва дати змогу самостійно встановлювати межі та форми ведення обліку для внутрішніх потреб управління, включаючи ведення в окремій системі рахунків і регістрів обліку доходів, витрат товарно-грошових потоків, розрахунків, і розрахунків у потрібному підприємству аспекти деталізації та регламентації.

У сучасних перехідних умовах трансформування національної економіки України головним завданням є відпрацювання ефективної моделі господарсько-політичного механізму, забезпечення суспільного розвитку на ринкових засадах. Це потребує врахування закономірностей загально цивілізованого поступу, досвіду країн із розвинутим ринком, адаптації власної господарської системи до нового типу економічного зростання.

Одним із засадничих напрямів української перспективи є розвиток підприємництва і бізнесу, удосконалення організації й управління процесами економічного зростання. Саме це спонукало до створення «Фінансового словника»(автори: А.Загородній, Г.Вознюк, Т. Смовженко).

Він містить визначення та тлумачення більше 5000 тис. слів, що охоплюють такі теми: фінансова система держави, місцеві фінанси, фінанси підприємств, фінансове планування, фінансовий облік і звітність, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси.

Під організацією бухгалтерського обліку розуміють систему умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства і здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів, і готової продукції, стану розрахунків. Вивченням питань організації бухгалтерського обліку на підприємствах з урахуванням Національних стандартів та Плану рахунків призначений підручник «Організація бухгалтерського обліку» групи авторів Ф.Бутинець, О.Олійник, М.Шигун, С.Шулапової.

Навчальний посібник «Фінансовий аналіз», авторів І.Фаріон, Т.Захарків, розглядає питання методики фінансового аналізу на основі систематизованого аналізу фінансової звітності, яка введена у зв’язку з переходом на національні стандарти бухгалтерського обліку підприємств України. Викладений підхід дає широкі можливості проведення фінансового аналізу і контролю, формування аналітичного мислення, адекватного умовам ринкової економіки.

Важливою умовою функціонування ринкових відносин в Україні є правове забезпечення господарської діяльності, яка включає в себе наявність законодавчої основи господарської діяльності, тобто системи нормативних актів, що визначають правовий статус суб’єктів господарювання та регламентують різні аспекти господарської діяльності.

Господарське законодавство, основою якого є Конституція Ук­раїни, охоплює як господарські закони у власному значенні, так й інші нормативні акти господарської життєдіяльності: постанови Вер­ховної Ради України, прийняті як акти поточного законодавства; декрети Кабінету Міністрів з господарських питань, що приймалися Кабінетом Міністрів на підставі тимчасових повноважень, делегова­них йому Верховною Радою України; укази з економічних питань, не врегульованих законами, видані Президентом України.

Ці питання містяться у збірнику «Господарське законодавство України» укладачами якого є В.С. Щербина та О.В. Щербина.

В навчальному посібнику «Бухгалтерський облік в Україні», за редакцією Р. Хом’яка, подано «все, що необхідно знати щодо організації ведення бухгалтерського обліку в сучасних умовах фахівцям практикам, студентам».

В ньому змістовно викладено навчальний матеріал від теорії бухгалтерського обліку, змістовного викладу з практичними прикладами обліку необоротних активів, запасів незавершеного виробництва, готової продукції, власного капіталу, доходів та витрат, розрахунками з дебіторами та кредиторами, складання фінансової звітності до розгляду особливостей ведення сучасного обліку в малому бізнесі, торгівлі. Посібник містить також чинні на день виходу законодавчо-інструктивні матеріали: Закон України «Про бухгалтерський облік та звітність», Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Примітки до фінансової звітності, План рахунків тощо.