Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
т№5-6 -асепт Ант.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
282.62 Кб
Скачать
  1. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

Етапи заняття

Роз-поділ часу*

Види контролю

Засоби навчання

(об’єкти, які вико-ристовуються в нав-чальному процесі як носії інформації та інструменти діяльності викладача і студента)

1.

Підготовчий етап

25 хв.

1.1

Організаційні питання.

Контроль при-датності зовніш-нього вигляду студентів

Журнал обліку

1.2

Формування мотивації.

Демонстрація визначення акт-уальності теми 1-2 студентами-усна відповідь, коментар викла-дача

Таблиці і малюнки, об-

ладнання і засоби роботи у чистій перев’язочній, операційному блоці, маніпуляційному кабіне-ті.

1.3

Контроль почат-кового рівня підго-товки (стандартизо-вані засоби контро-лю).

Письмова відпо-відь кожного студента на 15 тестових завдань

Підбір тестових завдань формату А (5 варіантів), таблиці із стандартизо-ваними відповідями.

2.

Основний етап (вказати всі види робіт, які виконують студенти під час цього етапу).

60 хв

Самостійна робота студентів під керівницт-вом викладача

Оснащення та засоби ,що використовуються для роботи у хірургічному відділення - чистій перев’язочній, операцій-ному блоці, маніпуля-ційному кабінеті.

2.1

Впровадження понять асептики в роботу хірур-гічного стаціо-нару, її видів з

перевагами та не-оліками окре-мих методів, особливості сте-рилізації, дезин-фекції, місця їх застосування при підготовці до виконання пе-рев’язок, та про-ведення 3 опер-ацій у опера-ційному блоці.

2.2

Демонстрація студентам пре-стерилізаційну обробку інст-рументів, конт-ролю якості стерильності, підготовку рук хірурга до опе-рації, правиль-ність укладки операційного столика, сучасні методи обробки операційного поля

2.3

Самостійне ви-конання студен-тами основних

положень асеп-тики, робота сту-дентів під час операції у якості операційної ме-дичної сестри та проведення всіх етапів асистента хірурга на опера-цію

2.4

Безпосередній контроль і ко-рекція вико-нання всіх елементів само-стійної роботи студентів вик-ладачами

3.

Заключний етап

27 хв.

3.1.

Контроль кінцевого рівня підготовки.

Письмова від-повідь кожного студента на 2 ситуаційні задачі з усним уточ-ненням

Підбір ситуаційних задач формату А, таблиці із стандартизованими відп-овідями, малюнки, схеми

3.2.

Загальна оцінка навчальної діяльності студента.

Визначення підсумкової оцінки в балах за всі види діяль-ності студента під час заняття

Журнал обліку успішності

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття.

Письмовий перелік теоретичних питань і практичних завдань наступної теми.

Соседние файлы в предмете Хирургия