Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Юрист маркет.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
434.18 Кб
Скачать

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Вступ до маркетингу

Методичні рекомендації

до виконання самостійної та індивідуальної робіт студентів

денної форми навчання

напряму підготовки 6.030402 - Правознавство

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № від

Запоріжжя

2012

УДК

ББК:

Вступ до маркетингу: Методичні рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної робіт студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030402 – Правознавство / укладачі Олійник О.М., Головань О.О., Сербіненко Н.В. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – с.

Методичні рекомендації містять інформацію щодо організації і здійснення самостійної роботи студенів, вимоги до оформлення індивідуальної роботи, що полягає у виконанні кожним студентом комплексу завдань з сегментації і позиціонування товарів, аналізу факторів зовнішнього середовища, аналізу товарної, цінової, збутової політик та політики просування.

Методичні рекомендації розроблені для студентів денного відділення напряму підготовки 6.030402 – Правознавство.

Рецензент

Відповідальний за випуск О.О. Головань

ЗМІСТ

МЕТОДИЧН1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 4

Зміст роботи 4

Структура роботи 5

Вимоги до оформлення роботи 5

Рекомендації щодо виконання індивідуального завдання: 6

Критерії оцінювання 10

Зміст роботи 11

Організація самостійної роботи 12

Контроль самостійної роботи студентів 16

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 43

Методичн1 рекомендації до виконання індивідуального завдання Зміст роботи

Індивідуальне завдання представляє собою науково-практичне дослідження, що орієнтоване на узагальнення теоретичних знань студентів з дисципліни “Вступ до маркетингу”. Робота є однією з основних і ефективних форм самостійної роботи студентів, важливим етапом підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030402 – Правознавство.

Мета виконання індивідуального завдання полягає у поглибленні та закріпленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення дисципліни “Вступ до маркетингу”. Його виконання дозволяє визначити та оцінити ступінь засвоєння теоретичного матеріалу і вміння застосовувати теорію при вирішенні конкретних практичних ситуацій. Студенти набувають навичок самостійної роботи з літературою, навчаються порівнювати, аналізувати та систематизувати інформацію з різних джерел.

В процесі виконання індивідуального завдання студент повинен отримати навички самостійного опрацювання різноманітних сучасних інформаційних джерел (наукова та періодична література, законодавчо-нормативна база з досліджуваної проблеми (у тому числі внутрішні нормативні документи організації), дані статистичної звітності, матеріали, які розміщені в Інтернет тощо) та аналізу конкретних ситуацій. Підготовка і виконання індивідуального завдання дасть можливість студенту глибше вивчити основні питання з дисципліни “Вступ до маркетингу”.

При виконанні індивідуального завдання студенти повинні всебічно й глибоко розкрити зміст обраного теоретичного питання, показати знання літературних джерел, вміння здійснювати комплексний аналіз маркетингової діяльності підприємства, робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації.

Рекомендації, пропозиції, прогнози, що пропонуються в рамках виконання індивідуального завдання, можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Обсяг індивідуального завдання має бути в межах 20 – 25 сторінок стандартного формату.

Головна вимога до написання індивідуального завдання – це самостійність, особиста ініціативність, обґрунтованість і творчий підхід до написання, використання інноваційних технологій при підготовці та оформленні роботи.

У разі списування із літературних та інших джерел індивідуальне завдання не допускається до захисту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]