Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма курсу Міжнародна економіка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2019
Размер:
110.08 Кб
Скачать

Програма курсу Змістовий модуль 1. Міжнародна економіка як об’єкт дослідження і вивчення

Тема 1. Загальне ознайомлення з курсом  "Міжнародна економіка” як наука і як навчальна дисципліна. Система суспільних відносин і місце в ній економічних відносин. Міжнародні економічні явища і процеси. Наука "Міжнародна економіка”. "Міжнародна економіка” як навчальна дисципліна. Предмет курсу "МЕВ”. Мета і завдання курсу. Місце курсу в системі економічних наук і навчальних дисциплін. Методи пізнання міжнародних економічних явищ і процесів. Інформаційно-методичне забезпечення курсу. Теоретико-методологічна література: монографії, підручники, посібники, довідники. Періодичні видання. Рекомендації щодо пошуку інформації, підбору базової літератури, користування додатковою літературою. Будовата методологія вивчення курсу. Особливості викладу курсу. Логіка побудови курсу. Загальна характеристика розділів і тем курсу. Хронологія виникнення форм МЕВ. Формула економічного кругообігу. Основні особливості категорій МЕВ. Рекомендації щодо вивчення курсу. Рекомендації щодо ведення конспектів. Настанови щодо основних "правил гри” при вивченні курсу. Еволюція теорії міжнародної економіки. Загальна характеристика моделей розвитку МЕВ. Меркантилізм. Фізіократизм як апологія антиміжнародного розвитку економіки. Теорії абсолютних і порівняльних переваг (витрат), їхній розвиток і модифікація. Теорема "Гекшера-Уліна (Гекшера-Оліна)”. "Парадокс Леонтьєва”. Сучасний вигляд теорії порівняльних переваг. Моделі міжнародного руху капіталу. Модель монополістичних переваг. Специфіка теорії життєвого циклу продукту на світовому ринку. Модель технологічного розриву. Модель інтерналізації. Еклектична парадигма Даннінга. Теорія втечі капіталу. Модель економії на масштабі. Теорія конкурентної переваги націй (країн). Тема 2. МЕВ у світовій економічній системі Світове господарство. Огляд основних визначень світового господарства (СГ) і його структури. Світовий ринок. Діалектичне поєднання понять: національний та світовий ринок. Еволюція, закономірності й особливості розвитку світової економічної системи.  Міжнародний поділ праці. Суть суспільного поділу праці. Форми суспільного поділу праці. Суть міжнародного поділу праці (МПП). Суспільний поділ праці і міжнародний поділ праці: порівняльна характеристика понять. Фактори розвитку МПП.  Система міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні відносини як система. Система МЕВ як частина загальної системи економічних відносин і як частина системи міжнародних відносин. Основні визначення суті МЕВ. Рівні існування та розвитку МЕВ. Суб’єкти МЕВ. Держава як особливий суб’єкт МЕВ. Основні характеристики МЕВ. Структура МЕВ. Зовнішньоекономічна діяльність і міжнародні економічні відносини. Особливості структури зовнішньоекономічної діяльності. МПП, СГ, МЕВ: співставлення, зв’язок, взаємозалежність. Тема 3. Середовище МЕВ  Суть і структура середовища МЕВ. Філософський зміст категорії "середовище”. Середовище МЕВ як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв’язків. Специфіка аналізу й оцінки середовища МЕВ. Структура середовища МЕВ. Внутрішнє середовище. Зовнішнє середовище. Інфраструктура МЕВ. Особливості підходу до визначення інфраструктури через поняття "середовище”. Природно-географічне середовище. Різноманітність природних умов і їхній вплив на МЕВ. Взаємозв’язок біосфери, ноосфери, антропосфери, техносфери і МЕВ. Нерівномірність розташування природних ресурсів. Клімат як фактор зовнішнього впливу на МЕВ. Географічне середовище. Роль величини території країни в розвитку її зовнішньоекономічної діяльності. Поняття геополітичного місця розташування (країни, регіону). Політико-правове середовище. Особливості взаємодії політики й економіки у світовому господарстві. Політичні інтереси країн, груп країн, регіонів. Інституціональне забезпечення МЕВ. Міжнаціональні та наднаціональні органи регулювання МЕВ. Міжнародні організації: їхня систематизація і роль. Принципи розвитку МЕВ. Загальні принципи МЕВ. Специфічні принципи МЕВ. Принципи зовнішньоекономічної діяльності України. Економіко-технологічне середовище. Особливості економіко-технологічного середовища. Нерівномірність розвитку світової економіки. Критерії типології країн світу: рівень економічного розвитку, ефективність використання економічних ресурсів, народногосподарські структури і моделі економічного потенціалу, місце у світовому господарстві, демографічний та інтелектуальний потенціали тощо. Різниця в рівнях кваліфікації робітників як фактор МЕВ. Рівень доходів населення і рівень споживання. Основні фактори посилення економічної взаємозалежності країн: спільність конкретних економічних інтересів і глобальні проблеми людства. Культурно-ментальне середовище. Особливості визначення культурно-ментального середовища. Суть і структура фізіологічної поведінки людини. Соціальна людська поведінка та її основні характеристики. Мотивація до праці як фактор міжнародної трудової міграції. Національні традиції і МЕВ. Вплив релігії на глобальний економічний розвиток. Мовні та немовні комунікації в міжнародних економічних стосунках. Роль моральних та етичних факторів у розвитку міжнародних економічних взаємин. Менталітет і МЕВ. Культура й уподобання в розвитку МЕВ. Вплив культурно-ментальних факторів на міжнародні переговорні процеси.